Kommentar på Chordate Medicals Q1-rapport


Chordate har publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 2023 och bolaget har dessförinnan kommunicerat flera intressanta nyheter. Följande är vår uppföljande kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

Migränstudien får stor uppmärksamhet

Under april 2023 meddelade Chordate att de primära resultaten från migränstudien PM007 offentliggjorts i form av ett abstract på American Headache Society’s hemsida, där resultaten bekräftar det abstract med subgruppsresultat från den tyska delen av PM007-studien som presenterades på Migraine Trust International Symposium 2022 London under september förra året. Från den subgruppsanalysen framgick det bland annat att behandlingsresponsen, definierad som ≥30 % minskning av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet från baslinjen, uppnåddes hos 41,4 % av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S, jämfört med 14,9 % i gruppen som fick skenbehandling. Förenklat kan det sägas att mellanskillnaden mellan dessa värden, d.v.s. 26,5 %, är den egentliga andelen av patienter som svarat på behandlingen. För att påvisa hur pass starkt detta resultat är har vi undersökt andra studier som gjorts avseende behandlingsresponsens hos Botox och CGRP-hämmare. I en studie avseende CGRP-hämmare med substansen fremanezumab, har det kunnat redovisas en behandlingsrespons omkring 41 % för försökspersonerna som fick aktiv behandling, jämfört med omkring 18 % i gruppen som fick placebo. Den egentliga behandlingsresponsen blir således 23 % och därmed lägre än den behandlingsrespons om 26,5 % som framgick i subgruppsanalysen för Chordates K.O.S-behandling. I en annan studie avseende onabotulinumtoxinA, d.v.s. Botox, har det kunnat redovisas behandlingsresponser omkring 45 % av försökspersonerna som fick aktiv behandling, jämfört med 34 % i gruppen som fick placebo. Den egentliga behandlingsresponsen blir således 11 % och därmed även detta en lägre effekt än vad som framgick i subgruppsanalysen för Chordates K.O.S-behandling. Under november 2022 kommunicerade Chordate slutanalysen av PM007-studien, vilken bekräftade resultaten från subgruppsanalysen.

 

Författarna till det abstracts som publicerades på American Headache Society’s hemsida under april i år drog slutsatsen att: “resultaten av denna randomiserade, skenkontrollerade kliniska prövning visar att intranasal K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiska behandlingsalternativ positionerar sig K.O.S som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

Ytterligare studier kan ge värdefullt stöd

Med PM007-studien i ryggen avser Chordate genomföra två nya studier; PM009 och PM010, där den förstnämnda är en öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk och syftet är att upptäcka en positiv effekt. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för Chordate eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar. Under maj 2023 gav Etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS sitt godkännande av studiedesignen för PM009, godkännandet av studiedesignen var det sista formella hindret för att arbetet med studien ska kunna starta. Chordate bedömer att arbetet med att screena patienter kan påbörjas som tidigast i början av juli 2023.

Vad gäller PM010 ska 200 patienter rekryteras och data från studien, som är öppen, kommer att rapporteras i intervaller och användas för att finjustera rekommendationer för den kliniska behandlingsregimen. Dessa kliniska utvecklingsprogram kan bidra till att stötta den pågående marknadsintroduktionen av K.O.S-teknologin för kronisk migrän och skynda på Chordates expansion.

Det bubblar återigen i Kina

Parallellt med migrän-indikationen har Chordate haft framgångar inom rinit-delen av verksamheten, där Chordate under februari meddelade att Changyong Medical Technology Co., vilket är det Joint Venture-bolag Chordate har tillsammans med Nanos Medical, har lämnat in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Chordate och Nanos Medical inledde ett Joint Venture år 2018 och bildade då det samägda bolaget Changyong Medical Technology Co. i Shanghai med avsikten att marknadsföra K.O.S-teknologin på den kinesiska marknaden. Nanos Medical äger två tredjedelar i detta bolag och är den part som ska finansiera marknadsföringen och försäljningen. Chordate äger återstående tredjedel och ska tillföra de kinesiska patenten när marknadstillstånd och produktregistrering är på plats.

 

Under inledningen av maj erhöll även Chordate en order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit via bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical, motsvarande ett ordervärde om 120 000 kr.  Detta är därmed Janin Medicals första order och själva slutkunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics, vilka har fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Beställningen avsåg ett (1) av dessa sjukhus och Chordate räknar med att erhålla order från ytterligare två av sjukhusen inom kort. Vad gäller prevalensen för kronisk rinit så är denna hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som därmed ges mycket uppmärksamhet. Den samlade bilden är att K.O.S-behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten, vilket således innebär en god försäljningspotential för Chordates behandling.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q1-23 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 6,6 MSEK (6,9), vilket rent procentuellt är en minskning om 3,5 % mot Q1-22, och i termer av absoluta tal 0,3 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q4-22), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick ca 7,5 MSEK, innebär första kvartalets utveckling en kostnadsminskning om 0,9 MSEK. Vi ser såklart positivt på detta, särskilt med tanke på att Q1-23 rimligen varit belastat av engångskostnader hänförliga till den tidigare företrädesemissionen.

Efter att fyllt på kassan under februari via nämnd företrädesemission uppgick kassan vid utgången av mars till ca 28 MSEK. Under Q1-23 uppvisade bolaget en operativ kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -2,8 MSEK/månad och givet en liknande kapitalförbrukning även efter utgången av första kvartalet 2023, skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2023/2024, allt annat lika.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate