Kommentar på ChargePanels Q4-rapport


ChargePanel publicerade den 18 mars år 2024 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartal 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (1,6)
  • Satsningar inom innovation och systemutveckling
  • EBIT-resultatet uppgick till -4,3 MSEK
  • Stärker kassan efter kvartalets utgång

ChargePanel uppvisar en nettoomsättningstillväxt om 91 % under helåret 2023

ChargePanel redovisade under det fjärde kvartalet 2023 en nettoomsättning om 2,4 MSEK (1,6), vilket motsvarar en tillväxt om 53 % Y-Y och en tillväxt om 41 % Q-Q (1,7). ChargePanels intäkter härleds i synnerhet från onboarding– eller serviceintäkter, det vill säga engångsintäkter i samband med att nya kunder integreras i plattformen, samt återkommande intäkter, som till exempel prenumerationsavgifter avseende användning av plattformen, anslutna uttag och andra kringtjänster. Under det fjärde kvartalet 2023 uppgav ChargePanel att bolagets återkommande intäkter har ökat med 108 % Y-Y och 30 % Q-Q. Under det fjärde kvartalet har ChargePanel även upprätthållit ett högt affärstempo där bolaget har tecknat tre nya Enterprise-kunder och innebär att bolaget totalt har säkrat 15 nya kundavtal under helåret 2023. Analyst Group estimerar att bolagets återkommande intäkter successivt utgör en allt större del av intäkterna i takt med att kundportföljen växer, där det ska dock tilläggas att bolaget inte särredovisar intäktsfördelningen.

ChargePanel har sedan år 2021 renodlat verksamheten med inriktning mot laddinfrastruktur. Diagrammet nedan visar att bolaget har ökat intäkterna inom laddinfrastruktur (justerat för en jämförelsestörande post under helåret 2021).

ChargePanel nettoomsättning per kvartal och år sedan helåret 2021

Sett över helåret 2023 uppgick ChargePanels nettoomsättning till 8,8 MSEK (4,6), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 91 %. Det höga affärstempot under året har bidragit till en stärkt och bred kundportfölj, där Analyst Group estimerar att ChargePanels kundportfölj uppgår till cirka 30 bolag, vilket genererar ökade återkommande intäkter och har resulterat i hög tillväxt under helåret 2023. Utöver att bolaget har uppvisat ett högt affärstempo med nya Enterprise-kunder har ChargePanel påvisat tillväxtmöjligheter med befintliga kunder, där bolaget har utökat samarbeten och tecknat avtal med exempelvis Securitas och PostNord. Trots en stark tillväxt och ett högt affärstempo är omsättningen dock lägre än våra estimat om 10,2 MSEK. ChargePanel har dock uppvisat en hög nykundsanskaffning under helåret 2023 och har därmed successivt ökat intäkterna, vilket blir tydligt sett till nettoomsättningen per LTM-basis, vilket även ger upphov till ökade återkommande intäkter och en fortsatt hög tillväxt framgent.

ChargePanels nettoomsättning per LTM-basis visar att bolaget har successivt ökat intäkterna från år 2021/2022 till LTM (Q4-22 – Q4-23).

Stärkt marknadsposition och satsning inom innovation och systemutveckling

ChargePanel har uppvisat en hög efterfråga på bolagets produkter och tjänster, vilket, likt tidigare nämnt, bekräftas av att bolaget har totalt säkrat 15 nya kundavtal under helåret 2023. Under Q4-23 har ChargePanel tecknat tre nya Enterprise-avtal, där de nya kunderna utgörs av Bubro på den svenska marknaden, iCharge på den albanska marknaden och Laser Imports på den nya zeeländska marknaden. Efter kvartalets utgång har ChargePanel tecknat ytterligare två nya Enterprise-kunder, vilka utgörs av Quarker Corporation, verksamma i Filippinerna, och SmartPay Inc, verksamma i Barbados, vilket innebär att ChargePanel har inlett år 2024 med ett fortsatt högt affärstempo. Bolaget har stärkt den geografiska närvaron och kundportföljen, varpå de nya kundavtalen under Q1-24 innebär att ChargePanel har uppnått bolagets målsättning om närvaro på samtliga kontinenter. Analyst Group ser positivt på att bolaget har levererat på den uppsatta målsättningen om geografisk expansion och närvaro på alla kontinenter, varpå det bör tilläggas att mognadsgraden av e-Mobilitet skiljer sig på olika kontinenter. Analyst Group estimerar att befintliga och nya kunder på olika marknader kan därav växelvis utgöra tillväxtdrivare i takt med att kunderna expanderar. Samtidigt bekräftar den breda geografiska närvaron att ChargePanel erbjuder en plattform och tjänster som möter ett internationellt behov.

ChargePanel är ett mjukvarubolag och verkar inom en marknad som drivs av hög teknikutveckling, varför fortsatta systemuppdateringar, ny funktionalitet och utveckling är essentiellt för att bibehålla en hög nykundsanskaffning och låg churn. Under helåret 2023 och inledningen av år 2024 har ChargePanel successivt stärkt produkterbjudandet genom utökad funktionalitet i plattformen, samt genom nya samarbeten och integrationer. ChargePanel har bland annat tecknat strategiskt viktiga integrationer och samarbetsavtal som har stärkt kunderbjudandet, vilket exempelvis utgörs av Vourity (under Q1-24) och NordPool (under Q4-23), samt Northe (under Q4-23), Parkster (under Q2-23) och EasyPark (under Q1-23). Därutöver har bolaget under helåret 2023 eller inledningen av år 2024 exempelvis lanserat lösningar som Dynamic Smart Charging, Connect GO och AutoCharge. Analyst Group ser positivt på att ChargePanel har uppvisat ett högt tempo i utvecklingen av plattformen och stärkt kunderbjudandet via integrationer och samarbeten. Analyst Group bedömer att fortsatt utveckling av ChargePanels kunderbjudande, däribland uttalade satsningar inom områden som Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML), säkerställer hög tillväxt även på längre sikt.

En positiv datapunkt från rapporten var att ChargePanel ökade antalet uppkopplade laddpunkter med

ca 95 % jämfört med samma period föregående år. Antalet uppkopplade laddpunkter avseende ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och enligt Analyst Groups beräkningar har bolaget kontinuerligt ökat antalet uppkopplade laddpunkter. I samband med ChargePanels företrädesemission under Q1-23 framgick det i ChargePanels tillväxtprospekt att antalet uppkopplade laddpunkter uppgick till cirka 10 000 vid slutet av år 2023, samtidigt som ChargePanel beräknar att antalet laddpunkter estimeras uppgå till 30 000 vid slutet av år 2025, vilket skulle motsvara en årlig tillväxttakt om 73 % mellan åren 2023 och 2025.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade antalet uppkopplade ladduttag vid utgången av år 2020–2023 och per kvartalsbasis, samt illustrativ ny nivå baserat bolagets guidning i företrädesemissionen 2024. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

EBIT-resultatet uppgick till -4,3 MSEK

ChargePanels totala rörelsekostnader, inklusive varu- och materialkostnader, uppgick till 6,7 MSEK (6,4) under Q4-23, vilket motsvarar en ökning med cirka 0,2 MSEK Y-Y. De totala rörelsekostnaderna, exklusive varu- och materialkostnader, uppgick till 4,9 MSEK (5,5) under kvartalet, vilket innebär att ChargePanel minskade rörelsekostnaderna med cirka 0,6 MSEK Y-Y, vilket härleds till minskade personalkostnader. I relation till omsättningen är rörelsekostnaderna höga, men det bör tilläggas att ChargePanel befinner sig i en expansiv fas och i ett relativt tidigt skede i en marknad med hög underliggande tillväxt. Därför anser Analyst Group att det är essentiellt för ChargePanel att driva innovation och utveckling för att säkerställa ett starkt kunderbjudande, samt att öka försäljningsinsatserna för att fortsätta stärka den etablerade marknadspositionen. Under det fjärde kvartalet uppgick EBIT-resultatet till -4,3 MSEK (-4,9), vilket avser en förbättring om cirka 0,6 MSEK absolut jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med föregående kvartal (Q3-23) uppgick EBIT-resultatet till -3,4 och motsvarar en försämring om 0,9 MSEK.

Sett över helåret 2023 uppgick de totala rörelsekostnaderna, exklusive varu- och materialkostnader, till 16,8 MSEK (17,8), vilket innebär en minskning om cirka 1 MSEK. Följaktligen uppgick EBIT-resultatet till -14,2 MSEK under helåret 2023, jämfört med föregående år (2022) om -15,3 MSEK, vilket motsvarar en förbättring om cirka 1,1 MSEK. Likt tidigare nämnt befinner sig ChargePanel i en expansiv fas, där onboarding av nya kunder, utökade samarbeten och integrationer, samt systemutveckling förväntas driva kostnaderna. Analyst Group hade förväntat sig en något starkare effekt av de organisationsförändringar som påbörjades och kommunicerades i slutet av år 2022, dock bekräftar bokslutskommunikén en minskad kostnadsbas under helåret 2023, samtidigt som ChargePanel ökar intäkterna med 91 %, vilket Analyst Group ser positivt på.

Stärker kassan efter kvartalets utgång

Vid utgången av Q4-23 uppgick kassan till 1,4 MSEK, jämfört med utgången av föregående kvartal om 4,2 MSEK, vilket motsvarar en minskning med cirka 2,8 MSEK. Bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) uppgick under kvartalet till -4,2 MSEK (-1,4 MSEK/månad), vilket är något över genomsnittet under helåret 2023, där den genomsnittliga kapitalförbrukningen per månad uppgick till cirka 1,1 MSEK. Efter kvartalets utgång har dock ChargePanel genomfört en företrädesemission, vilken blev tecknad till totalt 42,8 % med och utan stöd av uniträtter, därutöver tog ChargePanel garantiåtaganden om 1 152 335 units i anspråk, motsvarande 49,6 % av företrädesemissionen. Därmed tillfördes ChargePanel cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK och medför därmed en nettolikvid om 11,7 MSEK efter emissionskostnader.

Analyst Group ser positivt på att ChargePanel har genomfört en företrädesemission, trots ett utmanande marknadsklimat, vilket innebär att ChargePanel stärker nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter. Kapitaltillskottet avses att användas för att driva innovation och systemutveckling, öka försäljningsinsatserna och återbetala ett konvertibellån. Därutöver innefattar företrädesemissionen teckningsoptioner av serie TO1 och TO2, vilket vid fullt utnyttjande kan tillföra ChargePanel ytterligare kapitaltillskott. TO1 kan maximalt tillföra ChargePanel 20,8 MSEK före emissionskostnader och TO2 kan maximalt tillföra 24,2 MSEK före emissionskostnader.

Sammantaget uppvisar ChargePanel en fortsatt hög aktivitetsnivå och ett fortsatt starkt affärsmomentum med både nya kunder och utökade samarbeten. Den höga nykundsanskaffningen under helåret 2023 innebär att ChargePanel besitter en kundportfölj om cirka 30 bolag, vilket lägger en god grund för ökade återkommande intäkter och en stärkt marknadspositionen. Därutöver har ChargePanel tecknat strategiskt viktiga samarbeten, vilket i kombination med fortsatta satsningar inom systemutveckling, förväntas bidra till fortsatt nykundsanskaffning och stärkta tillväxtutsikter för helåret 2024. Genomförandet av företrädesemission efter kvartalets utgång innebär även att ChargePanel besitter en finansiell uthållighet för att genomföra satsningar inom kunderbjudandet och försäljning för att ta bolaget till lönsamhet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.