Kommentar på ChargePanels Q3-rapport


ChargePanel publicerade den 14 november år 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartal 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (0,9)
  • Utökade samarbetsavtal och stärkt marknadsposition
  • EBIT-resultatet uppgick till -3,4 MSEK
  • Hög kapitalförbrukning

ChargePanel uppvisar nettoomsättningstillväxt om 86 % Y-Y

ChargePanel redovisade under det tredje kvartalet 2023 en nettoomsättning uppgående till 1,7 MSEK (0,9), vilket motsvarar en tillväxt om 86 % mot jämförbart kvartal 2022. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) har dock intäkterna minskat med cirka 36 %, eller 0,9 MSEK i absoluta tal, vilket uppgick till 2,6 MSEK. Likt tidigare kommunicerat baseras ChargePanels intäktsmodell rent generellt på bolagets återkommande intäkter och uppstartskostnader för nya kunder, det vill säga engångsintäkter i samband med onboarding. Onboarding av nya kunder antas fortsatt utgöra en betydande del av intäkterna, vilket ger upphov till en relativt fluktuerande omsättning kvartal till kvartal, beroende på när engångsintäkterna intäktsförs. Trots detta uppvisar ChargePanel en stark tillväxt Y-Y och fortsätter uppvisa en hög affärsaktivitet. ChargePanel tecknade två (2) nya Enterprise-kunderna under det tredje kvartalet och efter kvartalets utgång har bolaget tecknat ytterligare två (2) nya Enterprise-kunder, vilket sammantaget har resulterat i att ChargePanel har tecknat hela 14 nya kunder hittills under år 2023. I vår senaste analys estimerade vi att ChargePanels omsättning för helåret 2023 skulle uppgå till 13,1 MSEK, vilket i relation till omsättningen under perioden Q1-Q3 2023 om 6,4 MSEK (3,0) är något under våra förväntningar. På rullande tolv månader har ChargePanel sekventiellt skalat upp intäkterna, vilka uppgår LTM till 7,9 MSEK, vilket är en bekräftelse på den höga affärsaktiviteten under år 2023.

ChargePanels nettoomsättning per LTM-basis visar att bolaget har successivt ökat intäkterna från år 2021/2022 till LTM (Q4-22 – Q3-23).

Utökade samarbetsavtal och stärkt marknadsposition

ChargePanel har återigen uppvisat en hög efterfrågan på bolagets produkter och tjänster samt via hög affärsaktivitet har ChargePanel tecknat två nya kunder under kvartalet, trots intensivt arbete med onboarding av nya kunder från föregående kvartal. De nya kunderna bestod av EVChaja och PSW Power & Automation, vilket innebär att bolaget stärker marknadspositionen på den kenyanska respektive norska marknaden. Efter kvartalets utgång har ChargePanel även tecknat Enterprise-avtal med med Bubro på den svenska marknaden och iCharge på den albanska marknaden, där sistnämnda innebär en helt ny marknad. Därutöver har ChargePanel utökat samarbetet med KG Knutsson efter att KG Knutsson och PostNord har inlett ett samarbete avseende elbilsladdning, vilket möjliggörs av ChargePanels SaaS-plattform. ChargePanel tillhandahåller den tekniska plattformen för att möjliggöra tjänsterna i samarbetet via ChargePanels: EV Fleet Management, EV Roaming och kundtjänstverksamhet. Samarbetet innebär att PostNord förväntas installera kontorsladdare på lokala kontor, vilket beräknas avse en total volym om ca 5 000 fordon, vilket påvisar ChargePanels förmåga att växa med befintliga kunder och bolagets starka kunderbjudande. Vidare, efter kvartalets utgång har ChargePanel även tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Northe, vilka är verksamma på den svenska marknaden. Avtalet innebär även en ambition att växa tillsammans till fler länder inom Europa. Potentialen i samarbetsavtalet kan innebära en ökning med cirka 75 % av antalet uppkopplade laddpunkter för ChargePanel gällande tidigare avtal innan slutet av år 2024, motsvarande 6 000 laddpunkter.

I samband med det strategiska avtalet med Northe den 2 november 2023 meddelade ChargePanel även att bolagets uppkopplade laddpunkter till bolagets SaaS-plattform uppgick till cirka 8 000, vilket skulle innebära en ökning om cirka 31 % från utgången av Q2-23 enligt Analyst Groups beräkning. Antalet uppkopplade laddpunkter utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och ger även en indikation på ChargePanels befintliga kunders expansion. I rapporten för det tredje kvartalet uppger ChargePanels VD, Peter Persson, att antalet uppkopplade laddpunkter har ökat med ca 20 % från föregående kvartal (Q2-23), vilket vid utgången av Q3-23 innebär över 7 000 uppkopplade laddpunkter. Den höga aktiviteten under tredje kvartalet men likväl efter utgången av kvartalet bäddar för en stark tillväxt under Q4-23 och under helåret 2024. ChargePanel har genom nya Enterprise-avtal och utökade samarbeten stärkt den redan väletablerade marknadspositionen, samt fortsatt bolagets geografiska expansion. Totalt avser de nya kunderna efter kvartalets utgång, inklusive samarbetsavtalet med Northe, ansluta 7 300 ladduttag tills slutet på år 2024, vilket enbart avser bolagets nya kunder från hösten år 2023.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade ackumulerade antal uppkopplade laddpunkter vid utgången av år 2020–2022 och per kvartalsbasis Q1-22 – Q4-2023, samt vid den 2 november 2023, exklusive kommunicerade nya anslutna ladduttag via nykundsanskaffning tills slutet på år 2024.

Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

EBIT-resultatet uppgick till -3,4 MSEK

ChargePanels varu- och materialkostnader minskade i absoluta under kvartalet i jämförelse mot föregående kvartal och uppgick till 1,2 MSEK, från 1,7 MSEK under Q2-23. Dock uppgick bruttomarginalen till ca 27 % under Q3-23, vilket kan jämföras med en bruttomarginal om ca 53 % under helåret 2022 och ca 37 % under föregående månad (Q2-23). Sett till ChargePanels kostnadsbas (exkl. varu- och materialkostnader) uppgick dessa till 3,9 MSEK och kan jämföras med motsvarande kvartal föregående år om 4,1 MSEK och 4,3 MSEK under föregående kvartal, motsvarande en minskning om 6 % Y-Y respektive 6 % Q-Q. Under det tredje kvartal uppgick EBIT-resultatet till -3,4 MSEK (-3,7), vilket avser en resultat förbättring om cirka 0,3 MSEK i absoluta tal mot motsvarande period föregående år. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) uppgick EBIT-resultatet till -3,3 och avser därmed en försämring om 0,1 MSEK, vilket förklaras av de minskade intäkterna Q-Q. ChargePanel befinner sig i en expansiv fas, vilket i kombination med onboarding av nya kunder, samt utökade samarbeten förväntas driva kostnaderna, samtidigt ska det tilläggas att Analyst Group hade förväntat sig en något starkare effekt av de organisationsförändringarna som påbörjades och kommunicerade i slutet av år 2022. Å andra sida bekräftar rapporten en minskad kostnadsbas under Q3-23 både Y-Y och Q-Q, samtidigt som ChargePanel ökar intäkterna med 86 % Y-Y, vilket Analyst Group ser positivt på.

ChargePanels nettoomsättning och EBIT-resultat, Q3-22 vs. Q3-23

Hög kapitalförbrukning under det tredje kvartalet

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 3,0 MSEK, motsvarande en ökning om ca 1,2 MSEK. Ökningen härleds till ett konvertibelt lån som ChargePanel upptog i början av juli månad, uppgående till cirka 6 MSEK från Exelity AB (publ). Bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) uppgick under Q3-23 till -4,0 MSEK (-1,3 MSEK/månad). Trots att ChargePanels burn rate har varit högt under kvartalet, bör det tilläggas att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och givet att bolaget upprätthåller en god kostnadskontroll, samt i takt med att intäkterna skalas upp, förväntas bolagets burn rate minska betydligt.

Sammantaget har ChargePanel uppvisat ett fortsatt starkt affärsmomentum med nya kunder och utökade samarbeten, vilket bäddar för en stark avslutning av år 2023, samt stärker tillväxtutsikterna för helåret 2024. Detta bekräftas även av ChargePanels VD, Peter Persson, som guidar för ett starkare fjärde kvartalet, samtidigt som bolaget har en effektiviserad onboarding-process, vilket möjliggör en snabbare uppskalning för nya kunder framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.