Kommentar på ChargePanels Q1-rapport


ChargePanel (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) publicerade den 14 maj år 2024 bolagets delårsrapport för det första kvartal 2024. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Stark nettoomsättning som uppgick till 3,5 MSEK (2,0)
  • Stärkt produkterbjudande och ökad funktionalitet
  • EBIT-resultatet uppgick till -3,1 MSEK – god kostnadskontroll under Q1-24
  • Stärkt kassa under kvartalet

ChargePanel uppvisar en nettoomsättningstillväxt om 91 % under helåret 2023

ChargePanel redovisade under det första kvartalet 2024 en nettoomsättning om 3,5 MSEK (2,0), vilket är den högst redovisade nettoomsättningen för ett kvartal sedan Bolaget noterades. Nettoomsättningen under Q1-24 motsvarar även en tillväxt om 71 % Y-Y och en tillväxt om 47 % Q-Q, där nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK under motsvarande period föregående år (Q1-23) och 2,4 MSEK under föregående kvartal (Q4-23).

ChargePanel har uppvisat ett högt affärstempo under helåret 2023 och under inledningen av år 2024, där totalt 15 nya kundavtal tecknades under föregående år, samtidigt som Bolaget har tecknat två nya Enterprise-kunder under Q1-24. ChargePanels intäktsföring härleds i huvudsak till onboarding– eller serviceintäkter, det vill säga engångsintäkter i samband med att nya kunder integreras i plattformen, samt återkommande intäkter, såsom till exempel prenumerationsavgifter avseende användning av plattformen, anslutna uttag och andra kringtjänster. Där en hög nykundsanskaffning under helåret 2023 och under inledningen av år 2024 driver onboarding-/serviceintäkter under kvartalet, där det även bör tilläggas att intäktsföringen ligger till grund för en något fluktuerande nettoomsättning per kvartal. Under det första kvartalet 2024 uppgav ChargePanel att bolagets återkommande intäkter har ökat med 78 % Y-Y och 44 % Q-Q, varpå Bolaget inte särredovisar intäktsfördelning eller klassiska SaaS-nyckeltal som exempelvis ARR, men där Analyst Group ser positivt på en växande kundportfölj tillsammans med en hög tillväxt i Bolagets återkommande intäkter, vilket ligger till grund för en stabilare intäktsföring framgent.

Givet den högsta rapporterade nettoomsättningen efter notering, samt att ChargePanel uppvisar en sekventiell tillväxt för andra kvartalet i rad, uppgår nettoomsättningen till 10,2 MSEK LTM (6,0), vilket motsvarar en tillväxt om 71 % i jämförelse mot LTM vid samma tidpunkt föregående år eller 17 % i jämförelse med helåret 2023.

ChargePanels nettoomsättning per kvartal (Q-Q) och per LTM-basis

Stärkt produkterbjudande och ökad funktionalitet – uppnått betydande milstolpar

ChargePanel är verksamma inom en marknad som drivs av hög teknikutveckling, varför fortsatta systemuppdateringar, ny funktionalitet och utveckling är essentiellt för att bibehålla en hög nykundsanskaffning och låg churn. Under helåret 2023 och inledningen av år 2024 har ChargePanel successivt stärkt produkterbjudandet genom utökad funktionalitet i plattformen, samt genom nya samarbeten och integrationer. ChargePanel har bland annat tecknat strategiskt viktiga integrationer och samarbetsavtal som har stärkt kunderbjudandet, vilket exempelvis utgörs av Vourity (under Q1-24) och NordPool (under Q4-23), samt Northe (under Q4-23), Parkster (under Q2-23) och EasyPark (under Q1-23). ChargePanels VD, Peter Persson, meddelar även i delårsrapporten att bolaget har genomfört viktiga milstolpar under kvartalet, däribland integrationen av ChargePanels plattform med ledande betalningssystem såsom Nayax Ltd och Vourity. Dessa integrationer är betydande för att följa de nya EU-regleringarna under AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), vilket är en integrerad del av Fit for 55 och utgör ett ramverk för utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel (däribland EV-infrastruktur). Därutöver har bolaget under helåret 2023 eller inledningen av år 2024 exempelvis lanserat lösningar som Dynamic Smart Charging, Connect GO och AutoCharge. Analyst Group ser positivt på att ChargePanel har uppvisat ett högt tempo avseende utvecklingen av plattformen och stärkt kunderbjudandet via integrationer och samarbeten. Analyst Group bedömer att fortsatt utveckling av ChargePanels kunderbjudande, däribland uttalade satsningar inom områden såsom Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML), möjliggör en hög nykundsanskaffning och hög tillväxt på både kort- och långsikt.

En annan positiv datapunkt från rapporten var att ChargePanel ökade antalet uppkopplade laddpunkter med ca 63 % jämfört med samma period föregående år och 10 % Q-Q. Antalet uppkopplade laddpunkter avseende ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter och enligt Analyst Groups beräkningar har bolaget sekventiellt ökat antalet uppkopplade laddpunkter. ChargePanel meddelade även i början av maj månad 2024 att bolagets uppkopplade laddpunkter hade uppnått 10 000, vilken innebär en betydande milstolpe för bolaget. Detta innebär att ChargePanel har ökat antalet uppkopplade laddpunkter från 8 000 vid utgången av år 2023 till 10 000 i början av maj månad, vilket följaktligen innebär att Bolaget ökar sina återkommande intäkter. Därutöver meddelade ChargePanel att Bolaget målsättning och prognos är att nå 15 000 uppkopplade laddpunkter innan slutet av år 2024.

God kostnadskontroll under Q1-24 – SG&A under estimat

ChargePanels bruttokostnader uppgick till 2,5 MSEK (1,5), vilket motsvarar en bruttomarginal om cirka 29 % under Q1-24, vilket kan jämföras med en bruttomarginal om ca 27 % under motsvarande period föregående år och 25 % under föregående kvartal (Q4-23). ChargePanel är ett mjukvarubolag och estimeras ha goda underliggande marginaler i affärsmodellen, men samtidigt ska det tilläggas att bolaget aktiverar inga utvecklingskostnader och därmed förväntas utvecklingskostnaderna redovisas direkt över resultaträkningen. Till följd av ChargePanel inte aktiverar några utvecklingskostnader, i kombination med att bolaget fortfarande är i ett relativt tidigt stadie med relativt låga intäkter, på en relativt omogen marknad, kommer kostnaderna slå relativt hårt mot exempelvis bruttomarginalen, samtidigt som underliggande bruttomarginaler inte helt går att tyda. Detta är också anledning till att vi inte väljer att dra så stora växlar till att bruttokostnaderna ökar Y-Y och Q-Q, samt att bruttomarginalen fortsatt är på relativt låga nivåer, då vi anser att det är essentiellt för bolaget att investera i produktutveckling för att stödja tillväxt i mer långsiktigt perspektiv. I takt med att ChargePanels intäkter ökar kommer även marginalerna succesivt normaliseras.

ChargePanels totala rörelsekostnader (SG&A), exklusive varu- och materialkostnader, uppgick till 4,1 MSEK (3,8) under Q1-24, vilket motsvarar en ökning med cirka 0,3 MSEK Y-Y. Ökning av de totala rörelsekostnaderna kan förklaras till att ChargePanel befinner sig i en mer expansiv fas, samtidigt som bolaget är i ett relativt tidigt skede i en marknad med hög underliggande tillväxt, vilket motiverar ökade försäljningsinsatserna för att fortsätta stärka den etablerade marknadspositionen. Samtidigt ska det tilläggas att ChargePanel har utvecklats med en god kostnadskontroll, där bolaget balanserar fortsatta marknadssatsningar med att upprätthålla en hållbar kostnadskostym, vid en jämförelse Q-Q har de totala rörelsekostnaderna minskat med 0,8 MSEK, från 4,9 MSEK under föregående kvartal. Detta blir även tydligt i jämförelse mot Analyst Groups estimat om 4,4 MSEK.

Till följd av att ChargePanel inte aktiverar några utvecklingskostnader hålls även avskrivningar på en låg nivå och under det första kvartalet år 2024 uppgick EBIT-resultatet till -3,1 MSEK (-3,2), vilket avser en förbättring om cirka 0,1 MSEK absolut jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med föregående kvartal (Q4-23) uppgick EBIT-resultatet till -4,2 och motsvarar därmed även en förbättring om 1,2 MSEK. EBIT-resultatet har därmed förbättrats med 4 % Y-Y och 27 % Q-Q, vilket Analyst Group ser positivt på.

Stärkt kassa under kvartal – fortsatt hög kapitalförbrukning

Vid utgången av Q1-24 uppgick kassan till 8,6 MSEK, jämfört med utgången av föregående kvartal om 1,4 MSEK, vilket motsvarar en ökning om cirka 7,2 MSEK. Ökningen härleds till att ChargePanel under kvartalet har genomfört en företrädesemission, där Bolaget totalt tillfördes cirka 13,9 MSEK före transaktionskostnader om cirka 1,7 MSEK. Därutöver innefattar företrädesemissionen teckningsoptioner av serie TO1 och TO2, där ytterligare kapitaltillskott är beroende på nyttjandegrad och teckningskurs, men möjliggör för ChargePanel att fortsätta driva innovation och systemutveckling för exekvera på de tillväxtmöjligheter och den marknadspositionen Bolaget besitter. TO1 innebär att ChargePanel maximalt kan tillföras 20,8 MSEK före emissionskostnader under Q3-24 och TO2 innebär att ChargePanel maximalt kan tillföras 24,2 MSEK före emissionskostnader under Q1-25.

ChargePanels kapitalförbrukning (efter förändringar av rörelsekapital) uppgick under kvartalet till -5,3 MSEK (-1,7 MSEK/månad), vilket är högre än föregående kvartal och genomsnittet under helåret 2023, om 1,4 MSEK/månad respektive 1,2 MSEK/månad. Den högre kapitalförburkningen under Q1-24 förklaras till viss del av en ökning av rörelsefordringar, vilket påverkar kvartalet negativt.

Sammantaget uppvisar ChargePanel ett rekordkvartal sett till försäljningen, där nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK. Analyst Group ser positivt på att ChargePanel uppvisar en hög tillväxt (71 % Y-Y), samtidigt som bolaget genomför satsningar för att stärka produkterbjudandet och för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter. Dock så väljer vi att fortsatt att betona vikten av att ChargePanel balanserar genomförandet av marknadssatsning och systemutveckling med en hållbar kostnadskostym, där vi ser positivt på att bolaget genomför satsningar för att möjliggöra tillväxt på kort- och långsikt, men likväl uppvisar ChargePanel fortsatt en relativt hög kapitalförbrukning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.