Kommentar på ChargePanel Q4-rapport


ChargePanel publicerade den 23 februari år 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,0)
  • Antalet ladduttag fortsätter att öka
  • Ökad EBIT-förlust

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK under det fjärde kvartalet

ChargePanel redovisade under det fjärde kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 1,6 MSEK (1,0), motsvarande en tillväxt om 55 % mot jämförbart kvartal år 2021. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q3-22) ökade nettoomsättning med ca 0,7 MSEK i absoluta tal (0,9). Under kvartalet har ChargePanel signerat avtal med två nya kunder, Bumblebee EV i oktober och P-Air i december, vilka har antagits varit starkt drivande till intäktsökningen, samt ett ökat antal uppkopplade laddpunkter. Sett till bolagets intäkter rullande tolv månader, vilket således motsvarar helårsintäkterna för 2022, uppgick dessa till 4,6 MSEK (4,1), motsvarande en tillväxt om ca 13 %. I intäkterna föregående år (2021) ingår en jämförelsestörande post, avseende engångsförsäljning av källkod om ca 1,5 MSEK, varav tillväxten justerat uppgår till 78 %. I vår senaste analys hade vi estimerat att ChargePanels intäkter för helåret 2022 skulle vara något högre, vilket förklaras av att ChargePanels uppstartskostnader för nya kunder, det vill säga engångsintäkter i samband med onboarding, har varit något mindre än estimerat. En intäktsökning om 72 % Q-Q där de återkommande intäkterna har ökat med ca 26 % Q-Q är dock en stark prestation. ChargePanel har därutöver i februari ingått ett samarbetsavtal med Easypark för laddning av elfordon i fem länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Slovenien), vilket betydligt stärker erbjudandet mot befintliga och nya kunder.

ChargePanel har sedan 2021 renodlat verksamheten med inriktning mot laddinfrastruktur, diagrammet nedan visar att bolaget har ökat intäkterna inom laddinfrastruktur (justerat för en jämförelsestörande post under 2021).

En positiv datapunkt från rapporten var att bolaget ökade antalet uppkopplade laddpunkter med
ca 278 % jämfört med samma period föregående år. Antalet uppkopplade laddpunkter avseende ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter, enligt Analyst Groups estimat har bolaget kontinuerligt ökat antalet uppkopplade laddpunkter. Därtill meddelade ChargePanel i föregående delårsrapporten (Q3-22) att bolaget ämnar transformera affärsmodellen för att ytterligare renodla intjäningen genom återkommande intäkter, vilket i kombination med en hög tillväxt inom uppkopplade laddpunkter förväntas stabilisera bolagets intjäning framgent.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade antalet uppkopplade ladduttag vid utgången av år 2020–2021 och Q1 – Q4-2022. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

Ökad EBIT-förlust under det fjärde kvartalet

EBIT-resultatet uppgick under det fjärde kvartalet till -4,9 MSEK, vilket är en försämring både mot föregående kvartal (-3,7), tillika motsvarande period föregående år (-1,9). Vilket förklaras av högre övriga externa kostnader och personalkostnader, vilka stiger med 0,2 MSEK respektive 0,8 MSEK. ChargePanel har dock under kvartalet genomfört förändringar kring administrativa funktioner, vilket förväntas ge en mindre effekt under första kvartalet 2023 och nå full effekt under andra kvartalet 2023. Därtill skriver Peter Persson, VD för ChargePanel, att resultatet förbättrats med 7 % under januari, vilket även ger en antydan på de genomförda omstruktureringarna. För helåret uppgår EBIT-förlusten till -15,3 MSEK (-4,0), vilket innebär en klar ökning mot föregående år och innebär även en försämring mot våra förväntningar om -13,8 MSEK.

Fortsatt hög kapitalförbrukning

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 10,0 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal då kassan uppgick till 14,2 MSEK, motsvarande en minskning om ca 4,2 MSEK. Bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) uppgick under Q4-22 till -4,1 MSEK (-1,4 MSEK/månad), vilket är en marginell ökning mot föregående kvartal, vilken uppgick till -4,0 MSEK (-1,3 MSEK/månad). ChargePanel har som tidigare nämnt genomfört omstruktureringar för att minska kostnadsmassan, vilket förväntas ge effekt under kommande kvartal, samtidigt som ChargePanel besitter en relativt god kassalikviditet, utan långfristiga skulder och en soliditet som uppgår till ca 82 %. Givet bolagets kassa och kapitalförbrukning under det tredje kvartalet, skulle ChargePanel vara finansierade fram tills H2-2023, allt annat lika. Däremot bör det tilläggas att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtresa och givet att bolaget uppehåller en god kostnadskontroll, samt i takt med att intäkterna skalas upp, förväntas bolagets burn rate minska betydligt.

Sammantaget anser Analyst Group att ChargePanel har utvecklats väl under det fjärde kvartalet, trots den ökade EBIT-förlusten. Bolaget påvisar en substantiell tillväxt, där man under kvartalet både har utökat kundbasen och antalet uppkopplade laddpunkter, samtidigt som VD Peter Persson guidar om att intäkterna i januari månad har ökat med 457 %, vilket ger en antydan för kommande kvartal. ChargePanel har därutöver tecknat ett samarbetsavtal med Easypark som stärker erbjudandet för att nå ut till nya potentiella kunder, vilket förväntas bidra till tillväxt samt ökad varumärkeskännedom.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChargePanel.