Kommentar på Blick Globals Q2-rapport


Blick Global publicerade den 30 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK (5,6)
  • Ökad EBITDA-förlust under Q2-23
  • Strategisk översyn och avyttring av verksamheter

Nettoomsättningen uppgick till 6 MSEK under det andra kvartalet 2023

Blick Global redovisade under det andra kvartalet 2023 en nettoomsättning uppgående till 6 MSEK (5,6), vilket motsvarar en tillväxt om 7 % mot jämförbart kvartal år 2022, där det dock ska tilläggas att Brand Legends tillträdes under maj månad 2022. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q1-23) minskade nettoomsättning med ca -15 % Q-Q, vilken vid föregående kvartal uppgick till 7,1 MSEK. I föregående delårsrapport (Q1-23) uppgav Blick Global att bolaget bevittnade en något mer avvaktande hållning från kunder, vilket estimeras förklara intäktsminskningen Q-Q. För det första halvåret 2023 uppgår nettoomsättning till 13,1 MSEK (9,1), motsvarande en tillväxt om ca 44 % mot jämförande period. Likt tidigare kommenterat, tillträdes Brand Legends i maj månad 2022 och antas stå för en del av intäktsökningen Y-Y, varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Nettoomsättning för Blick Global uppgår till 28,7 MSEK LTM, vilket kan jämföras med helåret 2022 och 2021, uppgående till 24,7 MSEK respektive 16,5 MSEK.

EBITDA-resultat uppgick till -2,1 MSEK under årets andra kvartal

EBITDA-resultatet uppgick under det andra kvartalet 2023 till -2,1 MSEK (0,7), vilket är en försämring om 2,8 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under föregående kvartal (Q1-23) uppgick EBITDA-resultatet till -0,1 MSEK, vilket därmed motsvarar en försämring om ca 2 MSEK. Sett till bolagets totala rörelsekostnader uppgick dessa till 8,2 MSEK, vilket innebär att bolagets kostnadsmassa har ökat med ca 1 MSEK Q-Q och ca 2,9 MSEK Y-Y. Ökningen Q-Q härleds i synnerhet till övriga externa kostnader, vilket även avser den största kostnadsposten för koncernen, som har ökat med ca 0,6 MSEK Q-Q i absoluta tal, medan personalkostnader ökade med ca 0,4 MSEK Q-Q. Blick Global antas besitta en större kostnadskostym efter den höga marknadsaktiviteten under Q4-22, vilket i kombination med fortsatta utvecklings-/marknadskostnader för dotterbolaget OMI förväntats ha bidragit till kostnadsökningarna under andra kvartalet 2023. EBIT-resultatet uppgår till ca -3,7 MSEK (-0,4 MSEK), vilket kan jämföras med -1,8 MSEK under föregående kvartal (Q1-23).

Strategisk översyn och avyttring av verksamheter

Under slutet av det andra kvartalet, den 21 juni 2023, meddelade Blick Global att bolaget avsåg att genomföra en strategisk översyn i syfte att stötta respektive dotterbolags verksamhet och dess affärsplaner för att öka aktieägarvärdet. Koncernen bestod i samband med andra kvartalet av dotterbolagen Brand Legends, Wiget Group och OMI, vilka samtliga riktar sig gemensamt mot samma kundsegment.

Efter kvartalets utgång, den 17 juli 2023, meddelade Blick Global att bolaget har ingått avtal om överlåtelse av tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB samt överlåtelse av dotterbolaget Oregon Main Interactive AB (OMI). Transaktionen utgör ett led i den strategiska översynen som Blick Global genomför. Blick Global och dotterbolaget Wiget Group ingick ett avtal om försäljning av tillgångar i Wiget till Wi Get Media AB. Transaktionen omfattar tillgångar i form av all källkod m.m. i Wigets marknadsföringsplattform och tillhörande mjukvarukomponenter, domännamn, varumärken, licenser och andra materiella rättigheter och alla Wigets kundkonton. Därutöver kommer vissa anställda och konsulter inom Wiget som en följd av transaktionen övergå till köparen. Köpeskillingen uppgår till ca 1 MSEK och erläggs genom kontant betalning. Köpeskillingen kommer användas för betalning av Bolagets skulder.

Blick Global ingick även avtal om försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag OMI. Köparna består av André Orefjärd, Christian Rajter och Özkan Ego, genom bolag och är samma parter som sålde OMI till Blick under 2021. Köpeskillingen uppgår till 1 SEK och erläggs genom kontant betalning. Genom överlåtelseavtalet avstår köparna från samtliga anspråk på tilläggsköpeskilling med anledning av försäljningen av OMI till Blick under 2021, uppgående till 3 875 000 SEK som skulle ha erlagts med nya aktier och motsvarat en utspädning om cirka 25 % för Bolagets aktieägare. Som ett led i transaktionen åtar sig Blick att betala befintliga skulder i OMI om ca 251 tSEK senast den 31 oktober 2023. Transaktionen görs i syfte att Blick Globals styrelse anser att OMI med nuvarande verksamhet inte kommer att uppnå positivt rörelseresultat under överskådlig framtid, samt den utspädningseffekt som en utbetalning av tilläggsköpeskilling enligt ovan skulle medföra bedömer styrelsen att det inte är i aktieägarnas bästa intresse att behålla OMI.

Under den extra bolagsstämman, den 4 augusti 2023, beslutades avyttring av spelstudion, OMI Gaming samt delar av Wiget Group. Blick Global Group behåller prestationsaffären i Wiget Group, vilket består av en lönsam inkomstdelningsmodell för all konverterad trafik till kunder. Idag består verksamheten av dotterbolagen Brand Legends och Blick WI (tidigare prestationsaffär i Wiget Group), vilka är specialiserade inom organisk sökoptimering respektive digital marknadsföring. Fokus för koncernen framgent är att utveckla verksamheterna och affärerna inom respektive verksamhet.