Kommentar på Bayns senaste förvärv


Bayn Group meddelade igår efter börsstängning att bolaget har ingått ett bindande avtal om att förvärva The Humble Co. Förvärvet motsvarar 100 procent av aktierna i The Humble Co, och förvärvet görs på en kassa och skuldfri basis till ett värde om 797 MSEK, där den totala köpeskillingen uppgår till 809 MSEK.

”Förvärvet av The Humble Co blir Bayns, till köpeskillingen sett, största förvärv hittills, och är även det i särklass mest lönsamma bolaget som Bayn förvärvat. The Humble Co har ett internationellt välkänt varumärke, och en ledande ställning inom hälsa-, skönhet, och munvårdsprodukter, i och med detta förvärv får Bayn en helt ny vertikal och räckvidd. Vi anser, med bakgrund av att värderingen för bolag av liknande karaktär som The Humble Co, däribland noteringsaktuella Desenio som kommer noteras till en P/S-multipel om ca 11x, att förvärvet görs till en fördelaktig värdering, och att förvärvet motiverar en uppvärdering av Bayn. Därtill ser vi det som positivt att nyckelpersonerna Noel Abdayem samt Oskar Holmblad har åtagit sig att forsätta driva The Humble Co de kommande fem åren, samt att en stor del av förvärvet, ca 50 %, finansieras med nyemitterade Bayn-aktier, vilket är särskilt fördelaktigt givet att aktien hittills i år är upp ca 70 %” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Transaktionen kommer finansieras genom en kombination av befintliga kassa, emittering av vederlagsaktier, nettolivkid från emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer, samt ett säkerställt aktieägarlån från RoosGruppen. Därtill kommer tilläggsköpeskillingar om 0,5x EBITDA för åren 2021 samt 2022 att erläggas.

Efter genomfört förvärv kommer The Humble Cos VD, grundare, samt storägare Noel Abdayem bli största ägare i Bayn, och därmed erhålla rätten at utse en representant i valberedningen. Bayns styrelse avser i samband med transaktionen att kalla till en extra bolagsstämma, för att besluta om en bolagsordningsändring, där avsikten är att bredda bolagsordningen till att inkludera flera vertikaler för framtidens FMCG-produkter.

The Humble Co har förväntade intäkter om 170 MSEK för år 2021, med en estimerad justerad EBITDA om ca 70 MSEK. The Humble Co väntas därtill även framgent ha goda förutsättningar för tillväxt, menar Bayn, och konsoliderat kommer The Humble Co bidra starkt till både Baynkoncernens omsättningstillväxt samt lönsamhet.

Bayns VD, Simon Petrén, sade följande om förvärvet:

”Genom förvärvet av Humble får vi in ett fantastiskt bolag med ett högpresterande och entreprenörsdrivet team. Jag har följt Noels resa med bolaget och tillsammans när vi nu sammanför våra krafter och därigenom transformerar vår strategiska plattform till att innefatta ett bredare affärsområde, är jag övertygad om att vi skapar en mycket attraktiv bolagsgrupp. Förvärvet innebär att vi öppnar upp ECO & Sustainability-vertikalen och tar en strategisk position mot att bli en ledande aktör för framtidens FMCG-produkter och kapaciteten att utmana de stora bolagen. The Humble Co. är ett unikt världsledande varumärke, där man på kort tid lyckats bygga bred distribution till över 30 marknader och försäljning i mer än 40 000 butiker. Tillsammans ser vi mycket spännande synergier och möjlighet att snabbt växa våra befintliga varumärken genom korsförsäljning och synonym distribution samt marknadsföring mot våra målkonsumenter. Att bolaget konsekvent levererar över 40 procent vinstmarginal under kraftig tillväxt samt med fina kassaflöden är givetvis något som även stärker Bayns finansiella position avsevärt. Vi kommer även kapitalisera på Noels nätverk inom den attraktiva eco-vertikalen och ser stor potential med ytterligare förvärv framåt, vilket passar väl in i vår antagna tillväxtstrategi. Det är med stor tillförsikt jag välkomnar Noel och hans team till Bayn Group”