Kommentar på Bayn Groups riktade emission om ca 81 MSEK


Bayn Group (”Bayn” eller ”bolaget”) har framgångsrikt genomfört en placering av 9 500 000 nya aktier, genom vilken bolaget tillförs 81 225 000 kronor, samtidigt som bolaget också meddelar en plan om ytterligare förvärv.

Nyemissionen, som var kraftigt övertecknad, har riktats till strategiska långsiktiga nya, såväl som befintliga, investerare, där bland annat investmentbolaget Creades, RoosGruppen, FE Fonder (Fredrik Skoglunds nya fond med Avanza), Handelsbanken Fonder, samt Briban Invest (bland annat huvudägare i fastighetsbolaget Trianon) har deltagit. Teckningskursen i emissionen var 8,55 kr per aktie, och emissionen leder till en utspädning om ca 7,7 %.

Bayns blivande verkställande direktör, Simon Petrén, sade följande om transaktionen:

Transaktionen är strategiskt viktig för Bayn Group och vi har fått in flera nya långsiktiga strategiska investerare som tror på Bolagets vision och kommer vara en del av resan framåt. Kapitaltillskottet från emissionen innebär även att vi är finansiellt redo för att skyndsamt kunna agera på de potentiella förvärvskandidater som vi har på vår radar. När vi nu stärkt balansräkningen genom emissionen avser Bayn Group, vid rätt tillfälle, att utforska möjligheterna att komplettera vår finansiering med skuldkapital”.

Därtill annonserade Bayn att de idag befinner sig i långt gångna processer om att förvärva 100 procent av aktierna i ett europeiskt dryckesföretag, där Bayns förhandlingar med dryckesföretaget hittills lett fram till att en avsiktsförklaring om potentiellt förvärv har tecknats. Dryckesföretaget i fråga har under år 2020 nettointäkter om 110 MSEK, samt en justerad EBITDA om ca 7 MSEK.

Analyst Group ser det som ett gott, förtroendeingivande, tecken att Bayn lyckats attrahera ytterligare välkända institutionella investerare till bolaget, och transaktionen bidrar även till att den finansiella positionen i Bayn fortsätter stärkas. Vi ser därtill positivt på den låga rabatten i nyemissionen, vilken tyder på att institutionella investerare ser dagens nivåer på Bayns aktie som attraktiva. Bayns ambitioner att söka skuldfinansiering framgent ser vi även som positiva, då detta skulle göra att utspädningen vid framtida förvärv kan minska. Gällande förvärvet, så hade vi förväntat oss ett till förvärv av Bayn i år, vilket kommunicerades i vår senaste analys, och vi ser det som positivt att Bayn fortsätter hålla uppe en hög förvärvstakt.