Kommentar på Bayn Groups Q4-rapport


Bayn Group publicerade den 5 mars 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant från bolagets rapport för det fjärde kvartalet.

Starkaste kvartalet i Bayns historia

Med hjälp av en aggressiv förvärvsstrategi under år 2020 lyckades Bayn lyfta nettoomsättningen till 17 MSEK (1,3 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt om hela 1 185 % jämfört med Q4-19, samtidigt som det justerade EBITDA-resultatet förbättrades med 56 % och uppgick under kvartalet till -1,75 MSEK. Det justerade EBITDA-resultatet tar inte hänsyn till poster som bolaget bedömer vara av engångskaraktär och därmed inte återkommande, varför en mer rättvis bild av utvecklingen kan ges. EBIT-resultatet å andra sidan minskade från -4,8 MSEK till -27,1 MSEK, på en icke justerad basis, och kan till stor del hänföras till ökade avskrivningar som delvis är ett resultat av rörelseförvärven och dels av att bolaget fortfarande redovisar i enlighet med K3-ramverket, vilket bland annat innebär att goodwill måste skrivas av löpande, något som genererats i takt med rörelseförvärven under år 2020.

Bayn redovisar ett positivt EBITDA-resultat för året 2020 på proforma-basis

Nettoomsättningen samt det justerade EBITDA-resultatet under år 2020 på proforma-basis uppgick till 433,4 MSEK respektive 50,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om ca 11,6 %. Proformasifforna väver samman resultaten från samtliga rörelseförvärv under 2020 (Pändy, Tweek, Koppers Candy, AmerPharma, Green Sales Dsitribution samt Golden Athlete) samt det senaste förvärvsavtalet The Humble Company, som om de hade utgjort en del av Bayn Group sedan 2020-01-01. För det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen på proformabasis till 114,7 MSEK och det justerade EBIDTA-resultatet till 13,7 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om ca 12 %.

Bayn fortsätter utvecklas under god kostnadskontroll

Övriga externa kostnader, som utgör Bayns största kostnadspost, ökade under Q4-20 med 326 % till -11,6 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket är avsevärt lägre än vad organiska nettoomsättningen växte med. Vidare uppgick personalkostnaderna under fjärde kvartalet till 5,5 MSEK, motsvarande en ökning med 502,8 % jämfört med Q4-19, vilket också är lägre än den organiska nettoomsättningstillväxten för samma period. Detta är ett tecken på att synergieffekterna från rörelseförvärven har börjat realiserats inom koncernen. Vi är av uppfattningen att Bayns fortsatta bygge av en framtida FMCG-koncern (Fast-Moving-Consumer-Goods) kan skapa ytterligare synergier, vilket antas mynna ut i stärkta rörelsemarginaler framgent. Vad som blir viktigt för Bayn, å andra sidan, är att framgångsrikt integrera gjorda såväl som framtida förvärv in i koncernen, vilket hittills varit lyckosam, och var något som VD Simon Petrén kommenterade i VD-ordet, att utifrån Bayns decentraliserade styrningsmodell behålla samt värna om bolagens egen bolagskultur istället för att omforma den. Detta anser vi är rätt tillvägagångsätt för Bayns fortsatta förvärvsstrategi.

Sammanfattande kommentar om rapporten och ny riktkurs i ett Base scenario

År 2020 var året då Bayn blev en koncern inom food-tech snarare än enbart ett innovativt råvaruteknikbolag med en sockerersättande fiber som ersätter socker 1:1. De sex rörelseförvärv som genomförde under 2020 har möjliggjort en attraktiv näringskedja inom Bayn-koncernen, från ingrediensteknologi med EUREBA, till tillverkning och distribuering i form av t.ex. AmerPharma och Kopper Candy, och slutligen starka varumärken inom food-tech så som Pändy, Tweek och deBron. Utöver de uppenbara synergieffekter som detta medför, i kombination med förvärvet av The Humble Company, möjliggörs mer diversifierade intäktsströmmar och skalfördelar för Bayn. Med siktet inställt på att förvärva fler bolag, för att på så vis skapa framtidens FMCG-koncern, är vi av uppfattningen att Bayn kommer leverera ett ytterligare år av stark tillväxt, med en förbättrad lönsamhet. Vi väljer att revidera tidigare motiverat värde i ett Base scenario, från 13,14 kr till 30 kr per aktie.

En omfattande och fullständig uppdatering av aktieanalysen på Bayn Group förväntas publiceras inom ett par veckor.