Kommentar på att Windon blir exklusiv distributör för RidgeBlade


Windon Energy Group meddelade den 13 februari år 2024 att bolaget har tecknat ett avtal med Badger Energy för att bli exklusiv distributör för RidgeBlade i Sverige och Norge – en banbrytande vindkraftsteknik för takinstallationer.

Windon har under det senaste året breddat produktportföljen med en ny solpanel samt batterilagring och tar nu nästa steg till att bli en ledande leverantör inom energilösningar genom att addera den patenterade vindturbinen RidgeBlade. Produkten erbjuder en unik vindkraftslösning som utnyttjar den turbulenta vind som skapas av tak på byggnader. Deras patenterade turbin monteras på taket och genererar el som kan användas för att driva byggnaden eller matas ut på elnätet oberoende av solen.

RidgeBlade har vunnit flertalet priser inom grön innovation och dess teknik är unik då det tidigare inte funnits teknik för att producera el genom småskalig vindkraft. Genom innehavandet av de exklusiva rättigheterna för försäljning av RidgeBlade i Sverige och Norge ser Windon goda förutsättningar att själva bygga upp ett återförsäljarnätverk i Norge, varför det joint venture som startades i landet under år 2023 tillsammans med norska partners nu avslutas.

RidgeBlades lösning har flera fördelar:

  • Kan installeras på de flesta typer av tak.
  • Tystgående och visuellt diskret.
  • Kräver minimalt underhåll.
  • Producerar betydande mängder el.
  • Kan med fördel kombineras med solpaneler för optimal effekt.

Windon kommer nu påbörja arbetet med att bygga upp ett återförsäljarnätverk och den första leveransen av RidgeBlade förväntas under H2-24.

Om Badger Energy och RidgeBlade

Badger Energy är en distributör av produkter inom hållbar energi och erbjuder lösningar inom solenergi, batterilagring, elbilsladdare samt, genom RidgeBlade, vindenergi. RidgeBlade Wind Turbine är ett innovativt, enkelt och effektivt sätt att utnyttja vindkraft för att producera el i mindre skala, genom installation på tak. RidgeBlade innebär en helt ny designfilosofi och tar itu med många av nackdelarna som är förknippade med solenergi och traditionella vindturbiner.

Analyst Groups syn på distributörsavtalet

Att kunna producera småskalig vindkraft är något som har efterfrågats av marknaden men som tidigare inte varit möjligt. Med RidgeBlades lösning, vilken Windon nu har exklusiv distributionsrätt för i Sverige och Norge, blir detta nu en möjlighet både för företag och privatpersoner, där vi förväntar oss en hög efterfrågan från installatörer när Windon börjar bearbeta marknaden i de båda länderna. Tekniken är ny och unik samt ger möjlighet till fastighetsägare att ytterligare bidra till en mer hållbar energiframställning.

I samband med att Windon blir exklusiv distributör till RidgeBlade meddelade bolaget att det joint venture som startats i Norge avslutas då Windon ser goda förutsättningar att själva bygga upp ett återförsäljarnätverk i Norge snarare än genom de norska partners som avtalet om ett joint venture tecknades med. Analyst Group ser detta som ett tecken på att Windon redan nu upplever en hög efterfrågan på RidgeBlade och att etableringen i Norge kan underlättas av att erbjuda denna unika lösning i produkterbjudandet. Givet en hög efterfrågan på RidgeBlade från installatörer kan Windon därtill bedriva korsförsäljning av övriga produkter i produktportföljen för att således öka antalet kunder även för solceller, montagesystem och batterier, då RidgeBlade med fördel installeras i kombination med solpaneler och batteri.

En av fördelarna med RidgeBlade jämfört med solceller är att vindturbinen kan producera el under större delen av året, såväl under nätter som vintrar, vilket ökar förutsägbarheten i produktionen samt avkastningen på investeringen. Vidare medför en installation av RidgeBlade på lutande tak en ökad vindeffekt då den rådande vinden tvingas färdas över takytan upp mot taknocken, där RidgeBlade sitter, vilket påskyndar luftflödet genom turbinen. Som ett resultat kan uppmätt vindhastighet runt åsen vara drygt tre gånger den faktiska vindhastigheten, vilket medför en ökad energiproduktion jämfört med ett traditionellt vindkraftverk.

Sammanfattningsvis ser vi inte någon större finansiell påverkan av distributionsavtalet under innevarande år då den första leveransen är planerad till det andra halvåret 2024. Däremot ser vi det exklusiva distributörsavtalet som en stark värdedrivare på lång sikt, givet den höga efterfrågan på RidgeBlade som förväntas, något som bl.a. bekräftas av den hårda konkurrensen för att erhålla den exklusiva rätten för distribution av produkten. Distributörsrätten väntas möjliggöra att Windon kan korsförsälja solcellssystem och batterier till de installatörer som vill erbjuda RidgeBlade till slutkunden och således underlätta etableringen för Windon som helhet på den nya marknaden Norge.

Vi kommer att återkomma med en rapportkommentar samt en uppdaterad analys av Windon i samband med att bolaget släpper bokslutskommunikén för år 2023.