Kommentar på Astor Groups Q3-rapport


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) publicerade den 6 november år 2023 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (14,5)
  • Stärkta utsikter för Astor IV
  • Vänder till vinst

Astor Group levererat en stark rapport för tredje kvartalet, där bolaget uppvisar en hög tillväxt, samtidigt som bolaget vänder till vinst och uppvisar stark lönsamhet på EBITDA- och EBIT-nivå, trots att bolaget bedriver utvecklingsarbete av Astor IV och befinner sig i en expansionsfas. Den höga efterfrågan inom kompositverksamheten gör att bolaget redan har levererat mer än föregående år inom kompositverksamheten, samtidigt som bolaget fortsätter flytta fram positionerna inom verksamheten för elektronisk krigsföring (EW) med Astor IV. Orderstocken uppgår vid kvartalets utgång till 87 MSEK, vilket i kombination med en utökad produktionskapacitet, medför en stark position för fortsatt lönsam tillväxt framgent”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK – tillväxt om 59 % Y-Y

Astor Group redovisade under årets tredje kvartal 2023 en nettoomsättning uppgående till 23,1 MSEK (14,5), motsvarande en ökning om 59 % respektive 8,5 MSEK i absoluta tal i jämförelse mot samma period föregående år. I jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) uppgick nettoomsättningen till 22,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 4 % Q-Q, varav intäktsökningen motsvarar ca 1,0 MSEK i absoluta tal. Därmed har Astor Group sekventiellt ökat intäkterna sedan noteringen, vilket är ett kvitto på den höga affärsaktiviteten bolaget har haft under år 2023. Intäktsökningen härleds i synnerhet till en hög aktivitet och tillväxt inom kompositverksamheten vilket har resulterat i att Astor Group uppvisar tillväxt både Y-Y och Q-Q, trots marginella säsongseffekter Q-Q. För de nio första månaderna 2023 (januari – september) uppgår intäkterna till 61,8 MSEK (35,3), där det dock ska tilläggas att Marstrom Composite och resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite tillträddes under april 2022, varför jämförelsen mot föregående år blir något missvisande. Dock kan det sättas i relation till dotterbolaget Marstrom Composites nettoomsättning under helåret 2022, vilken uppgick till 55 MSEK och innebär därmed att Astor Group redan har passerat fjolårets omsättning inom kompositverksamheten.

Sett till orderingången under kvartalet uppgick den till 13,0 MSEK (26,7), vilket innebär en minskning i jämförelse mot motsvarande period föregående år. Astor Group har dock haft en hög efterfrågan inom komposit under år 2023, vilket har resulterat i en stark utgående orderbok, vilken vid kvartalets utgång uppgick till 87,1 MSEK (71,4), trots en god leveransförmåga under kvartalet. Den höga orderingången under år 2023 innebär att kompositverksamheten står med fulla orderböcker, vilket bäddar för ett starkt år 2023 och fortsatt tillväxt under år 2024. Därtill ska det tilläggas att dotterbolaget Marstrom Composite säkrade ett lån under kvartalet för att tidigarelägga investering i ökad produktionskapacitet, vilket även möjliggör ett utökat handlingsutrymme. Samt så har dotterbolaget JPC Composite tillträtt sina nya lokaler, vilket likväl möjliggör en utökad produktionskapacitet. Sammantaget förväntas Astor Group kunna stärka produktionskapaciteten något från innevarande kvartal (Q4-23) och nå full effekt under år 2024, vilket innebär att bolaget kommer kunna ”räkna hem” ordrar effektivare, uppnå Economies of Scale samt utöka intagandet av nya ordrar.

Astor Group uppvisar sekventiell tillväxt under de senaste fyra kvartalen (Q4-22 – Q3-23)


Stärkta utsikter för Astor IV

Under oktober månad meddelade Astor Group att dotterbolaget My-Konsult deltog vid försvarsindustriforumet International Defence Industry Forum i Kiev, Ukraina, efter en direkt inbjudan från ukrainska myndigheter. Deltagande innebär att Astor Group har inlett affärsdiskussioner med Ukraina, där Astor Groups produkter kan användas för taktiska insatser, samtidigt som forumet innebär en utökad varumärkeskännedom och exponering för Astor IV. Affärsrelationerna med Ukraina stärktes snabbt efter forumet efter att en ukrainsk delegation besökte dotterbolaget My-Konsult redan under slutet av oktober månad, med fokus på radarstörningssystemet Astor IV och teknologiska möjligheter. Syftet med besöket var att fördjupa kunskapen om bolagets produkter och teknologiska möjligheter. Parallellt fortlöper den omfattande testverksamheten i Frankrike efter att bolaget framgångsrikt levererade radarstörningssystemet Astor IV under slutet av Q2-23 till samarbetspartnern SDTS i Frankrike. Kommersialiseringen och försäljningen av Astor IV utgör enligt Analyst Group en betydande värdedrivare för Astor Group framgent.

Vänder till vinst – uppvisar ett EBITDA-resultat om 1,9 MSEK

Astor Groups bruttomarginal uppgick till 57 % (58) under det tredje kvartalet, där bruttoresultatet uppgick till 12,4 MSEK (8,2), vilket är marginellt lägre än motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till 1,9 MSEK (-0,9) och motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 8 %. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) har Astor Group levererat en resultatförbättring (EBITDA) om ca 3 MSEK, vilken uppgick till -1,2 MSEK. Exkluderat för aktiverat arbete uppgick EBITDA-resultatet till 1,0 MSEK; vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 4 %. Rörelseresultatet på EBIT-nivå (inkl. aktiverat arbete) uppgick till 1,0 MSEK (-1,6) under Q3-23, motsvarande en EBIT-marginal om cirka 4 %. Förklaringen till det positiva rörelseresultatet är att Astor Group har uppvisat en hög tillväxt med god kostnadskontroll, där de totala rörelsekostnaderna (exkl. COGS) uppgick till 11,4 MSEK (10,6) under kvartalet. I jämförelse med föregående kvartal har bolaget minskat de totala rörelsekostnaderna med cirka 24 %, vilka då uppgick till 15 MSEK. Det ska även tilläggas att Astor Group fortsatt bedriver utvecklingsarbetet av Astor IV samt befinner sig i en expansionsfas, varför det positiva rörelseresultatet utgör en stark prestation, där bolaget uppvisar hög tillväxt och samtidigt har minskat kostnadsmassan Q-Q. Under kvartalet har även resultatet påverkats av en engångskostnad i form av återbetalning av omställningsstöd till Skatteverket, vilken uppgick till 0,7 MSEK.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan (inkl. kortfristig placering) till 6,4 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 5,4 MSEK, motsvarande en ökning om ca 1,0 MSEK. Under kvartalet har kassaflödet från den löpande verksamheten uppgått till ca -7,5 MSEK, förklarat av en ökning av varulagret och övriga fordringar samt en minskning av bolagets kortfristiga skulder. Totala räntebärande skulder uppgick till 21,1 MSEK, vilket innebär en minskning mot föregående kvartal (Q2-23) om 0,6 MSEK. Dotterbolaget har en checkkredit om 4 MSEK, som är fortsatt outnyttjad.

Sammantaget har Astor Group återigen levererat ett starkt kvartal med hög tillväxt och där bolaget nu även gör det med ett positivt resultat. En stark leveransförmåga under kvartalet gör att Astor Group kan uppvisa tillväxt både Y-Y och Q-Q, trots höga jämförelsetal mot föregående kvartal (Q2-23). Därutöver uppvisar Astor Group en god kostnadskontroll och därav uppvisar ett positivt rörelseresultat med en EBITDA-marginal om ca 8 % och en EBIT-marginal om ca 4 %. Sammantaget levererar Astor Group en rapport i det övre spannet av Analyst Groups förväntningar. Bolaget uppvisar ett fortsatt högt affärstempo inom kompositverksamheten, vilket bekräftas av den höga orderingången under år 2023, samtidigt som bolaget flyttar fram positionerna inom verksamheten för elektronisk krigsföring, där bolaget har utökat affärsrelationerna samtidigt som testverksamheten med samarbetspartnern SDTS fortlöper. Den utgående orderstocken uppgår till 87 MSEK, vilket tillsammans med en utökad produktionskapacitet, bäddar för ett starkt helår 2023 och fortsatt hög tillväxt under år 2024, parallellt som bolaget är närmare en potentiell kommersialisering av Astor IV, vilket utgör en stark och tydlig värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Astor Group.