Kommentar på Arctic Blue Beverages Q4-rapport


Arctic Blue Beverages publicerade den 20 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Lägre nettoomsättning än väntat, vilken uppgick till ca 2,6 MSEK – motsvarande en minskning om 43 % jämfört med Q4-21
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -7,5 MSEK (-5,3) – fortsatta kostnadsbesparingar ligger i korten
  • Finansiell ställning – stärkt kassa genom inlösen av teckningsoptioner samt företrädesemission, fortsatt hög kapitalförbrukning medför dock att vi inte utesluter ytterligare kapitalanskaffning framgent

Lägre försäljning än väntat i det avslutande kvartalet för år 2022

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till ca 2,6 MSEK (4,6), motsvarande en minskning om
43 % mot jämförbart kvartal föregående år, vilket var under våra förväntningar för kvartalet om 3,5 MSEK. Omsättningsminskningen är främst hänförlig till en substantiellt högre internationell försäljning under Q4-21, samt en svagare försäljningsutveckling på hemmamarknaden Finland, vilken representerade över 50 % av den totala försäljningen under Q4-22. Nettoomsättningen ökade dock med 13 % jämfört med föregående kvartal (Q3-22), främst till följd av positiva säsongseffekter samt att bolaget har levererat de första produkterna till Japan och Taiwan. Vidare har existerande kunder i Tyskland och Norge börjat lägga beställningar igen, vilket har varit förskjutet sedan pandemin.

Trots att bolaget fortsätter att uppleva försäljningsmässiga utmaningar så ser Analyst Group positivt på att Arctic Blue Beverages har expanderat distributionsnätverket ytterligare under den avslutande perioden för år 2022, vilket lägger grunden för högre leveransnivåer framgent. Bland annat har bolaget expanderat det befintliga distributionsavtalet för den australiensiska marknaden, vilket nu täcker över 150 butiker med produkter i alla av Australiens sex delstater, något som Analyst Group ser som ett strategiskt viktigt steg för expansionen i regionen. Därutöver har Arctic Blue Beverages ingått ytterligare ett distributionsavtal för den finska marknaden med Norex Selected Brands Oy. Avtalet omfattar distribution av Arctic Blue Beverages produkter till det nationella monopolet för dryckeshandel i Finland, Alko, till grossist samt till hotell och restaurang i Finland. I kombination med distributionsavtalet har parterna även tecknat ett agentavtal som omfattar distribution av Arctic Blue Beverages produkter inom det nordiska resehandelsområdet. Analyst Group anser att detta är ett viktigt avtal för att kunna skala upp försäljningen på hemmamarknaden Finland och den nordiska resehandeln under år 2023.

Kostnadsbesparingar gav effekt under Q4-22 – förväntas fortsätta under Q1-23

Under Q4-22 uppgick de totala rörelsekostnaderna, exklusive COGS, till ca -6,6 MSEK, vilket kan jämföras med -7,6 MSEK under Q4-21. Kostnaderna minskade således med ca 13 % jämfört med samma kvartal föregående år, samt ca 22 % jämfört med förra kvartalet (Q3-22). Kostnadsminskningen var relativt i linje med våra förväntningar, då bolaget under föregående kvartal initierade kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten framgent. Bland annat har Arctic Blue Beverages implementerat mer kostnadseffektiva processer samt minskat användandet av externa tjänster, vilket har burit frukt i form av minskade rörelsekostnader under kvartalet. Den fulla effekten av utförda kostnadsbesparingar förväntas materialiseras under Q1-23.

Finansiell ställning

Under det fjärde kvartalet år 2022 tillfördes bolaget dels ca 1,6 MSEK, före emissionskostnader, genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO1, och dels ca 5,2 MSEK, före emissionskostnader, genom en fullt garanterad företrädesemission. Totalt stärktes kassan således med ca 6,8 MSEK, före emissionskostnader, vilket Analyst Group anser är viktigt för att möjliggöra fortsatt kommersialisering och expansion. Genom bolagets kassa vid utgången vid utgången av december 2022, vilken uppgick till ca 1,6 MSEK, samt en förväntad ökad försäljning efter periodens slut, tillika lägre rörelsekostnader till följd av kostnadsbesparingar, anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för bolaget att få rörelsekapitalet att räcka till inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 i mars/april 2023, vilket kan tillföra Arctic Blue Beverages ytterligare kapital. Samtidigt, med hänsyn till nuvarande börsklimat med låg investeringsvilja i framförallt bolag som ännu ej nått lönsamhet, vilket i synnerhet speglades i ett litet kapitaltillskott via bolagets teckningsoptioner av serie TO1, kan vi inte utesluta ytterligare kapitalanskaffning för Arctic Blue Beverages för att säkerställa likviditeten på längre sikt.

Sammantaget levererade Arctic Blue Beverages en försäljning som var något under våra estimat, men en kostnadsminskning som var relativt i linje med våra förväntningar. Om vi blickar framåt så förväntar vi oss att bolaget kan skala upp försäljningen under år 2023, dels till följd av den nya distributionsmodellen i Finland som Arctic Blue Beverages implementerar genom distributionsavtalet med Norex Selected Brands, vilken förväntas vara i full rullning från och med Q2-23, och dels till följd av ett expanderat distributionsnätverk i Asien och Nordamerika.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Arctic Blue Beverages.