Kommentar på Arctic Blue Beverages Q3-rapport


Arctic Blue Beverages publicerade den 21 november 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Lägre nettoomsättningen än väntat, vilken uppgick till ca 2,3 MSEK – motsvarande en ökning om 2 % jämfört med Q3-21
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -8,8 MSEK (-2,4) – kostnadsbesparingar ligger i korten
  • Finansiell ställning – stärkt kassa att vänta genom företrädesemission om 5,2 MSEK, vilken omfattas till 100 % av tecknings- och garantiåtaganden

Tredje kvartalet bjöd på en försäljningsökning om 2 %

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till ca 2,3 MSEK (2,3), vilket motsvarar en ökning om 2 % mot jämförbart kvartal föregående år, och en minskning om -9 % Q-Q. Nettoomsättningen kom in lägre än våra förväntningar, främst till följd av att utvecklingen på nya marknader och expansionen på befintliga marknader har varit långsammare än väntat, bl.a. har leveranser till Norden och Tyskland blivit uppskjutna, vilket har haft en negativ påverkan på försäljningen. Vidare har Arctic Blue Beverages också senarelagt vissa produktutvecklingsprojekt och produktlanseringar, vilket Analyst Group anser har haft en negativ påverkan på tillväxten, med hänsyn till att försäljningen historiskt sett har ökat efter varje produktlansering. Trots ett försäljningsmässigt utmanande kvartal för Arctic Blue Beverages, så kan vi i Q3-rapporten utläsa ljusglimtar. Bland annat förväntade vi oss en stark försäljning från den globala resehandeln, vilket Arctic Blue Beverages nämner i rapporten som en drivande faktor till omsättningen, där försäljningen från den globala resehandeln var fem gånger högre jämfört med samma period föregående år. En annan positiv datapunkt från rapporten var att försäljningen på hemmamarknaden Finland fortsatte att uppvisa en positiv tillväxt även under det tredje kvartalet år 2022, vilken uppgick till 12 % jämfört med samma period föregående år.

Efter periodens utgång lanserades Arctic Blue Legacy Gin, vilken förväntas produceras i ett begränsat antal om 3 500 flaskor årligen och ska med sin högre kvalitet konkurrera inom det övre skiktet av premiumsegmentet. Den begränsade upplagan av Arctic Blue Legacys köprättigheter kommer distribueras som NFTs (non-fungible tokens), vilket innebär att Arctic Blue Beverages förvarar produkten i optimala förhållanden tills innehavaren av köprätten väljer att utnyttja sin option och köpa produkten, eller överföra det digitala ägarcertifikatet säkert över Ethereum blockkedjan. Utöver lanseringen av Arctic Blue Legacy Gin har Bolaget utökat distributionsnätverket genom bl.a. ett avtal med The Got Brothers Empire, för att distribuera Arctic Blue Beverages produkter Arctic Blue Gin och Arctic Blue Gin Navy Strength i Malaysia. Arctic Blue Beverages produkter är den enda ginen i The Got Brothers Empires produktportfölj, och kommer distribueras som superpremiumprodukter till exklusiva cocktailbarer, kasinogrupper och premiumrestauranger i Malaysia. Analyst Group ser positivt på distributionspartnerskapet, vilket förväntas öka varumärkeskännedomen på den asiatiska marknaden, tillika försäljningen.

Trots att expansionen har gått långsammare än förväntat, ser Analyst Group positivt på att Arctic Blue Beverages har startat expansionen till Nordamerika genom ett tvåårigt agentavtal med Joyhall Inc., vilket täcker distribution för Bolagets produkter i Alberta, Kanada. Första leveransen till Kanada skickades i slutet av juli 2022, och samarbetet förväntas innebära intäkter om totalt 5,9 MSEK under en tvåårsperiod. Kanada är det första landet i Nordamerika som Arctic Blue Beverages expanderar till och vid en lyckad kommersialisering anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för bolaget att fortsätta expansionen inom Nordamerika. Arctic Blue Beverages har också expanderat i Japan, genom att erhålla den första beställningen från distributören ID Shoji som kommer att introducera bolagets produkter i Osaka, Japan. Genom beställningen stärker Arctic Blue Beverages bolagets position på den snabbväxande japanska ginmarknaden, vilken förväntas växa med en CAGR om ca 7 % under 2021-2025.

Ökad rörelseförlust – kostnadsbesparingar i korten

Under Q3-22 uppgick de totala rörelsekostnaderna, exklusive kostnader för material och service (COGS), till ca -9,0 MSEK, vilket kan jämföras med -5,3 MSEK under Q3-21. Rent procentuellt är det en stor ökning (70 %), vilket antas främst vara hänförligt till expansions- och marknadsföringskostnader. Samtidigt minskade rörelsekostnaderna med ca 40 % Q-Q, vilket är ett resultat av att Q2-22 belastades av emissionskostnader hänförligt till noteringen om ca 3,7 MSEK samt engångskostnader för att etablera ett nytt moderbolag i Sverige. Sammantaget var kostnadsutvecklingen under perioden i linje med Analyst Groups förväntningar, där vi ser positivt på att Bolaget nu har påbörjat flera kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten framgent. Genom mer kostnadseffektiva processer och en minskad användning av externa tjänster förväntas Arctic Blue Beverages minska rörelsekostnaderna med ca 3 MSEK under Q4-22, samt ytterligare 1,5 MSEK under Q1-23, vilket Analyst Group ser som nödvändigt givet nuvarande finansiella ställning.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q3-22 uppgick Arctic Blue Beverages kassa till ca 0,7 MSEK, värt att notera dock är att Bolaget har, efter periodens utgång, tillförts ca 1,6 MSEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Vidare har Arctic Blue Beverages aviserat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 5,2 MSEK före emissionskostnader, där emissionslikviden avses att användas till att skala upp försäljningen, stärka kommersialiseringen av bolagets huvudprodukter på befintliga och nya marknader, samt bedriva vidare utveckling och lanseringar av nya produkter. För att säkra Bolagets rörelsekapital fram till slutförandet av företrädesemissionen har Bolaget ingått låneavtal med aktieägare uppgående till ca 2,2 MSEK som kommer att kvittas mot aktier i emissionen. Givet ovan nämnda likvida tillgångar, samt en burn rate i linje med Q3-22 om -1,8 MSEK, skulle Arctic Blue Beverages vara i behov av ytterligare extern kapital under Q1-23, allt annat lika. Däremot om hänsyn tas till ökad försäljning, vilket vi räknar med att Arctic Blue Beverages kan leverera under kommande månader, samt genom implementerade kostnadsbesparingar, stärker det kassaflödet och således även likviditeten i bolaget.

Sammantaget levererade Arctic Blue Beverages en försäljning som var något under våra estimat, varför vi kommer att se över våra omsättningsprognoser. Givet nuvarande kapitalförbrukning och försäljningsnivåer ser vi positivt på att bolaget har implementerat kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten samt för att möjliggöra en fortsatt expansion.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Arctic Blue Beverages.