Kommentar på Arctic Blue Beverages Q2-rapport


Arctic Blue Beverages publicerade idag den 15 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till ca 2,6 MSEK – ökning med 174 % jämfört med Q2-21
  • Högre rörelsekostnader än väntat till följd av att engångskostnader belastade perioden, EBIT-resultatet uppgick till -15,3 MSEK (5,0)
  • Finansiell ställning och burn rate – fokus på kommande lösenperiod

Stark försäljningstillväxt till följd av att marknaden öppnar upp efter pandemin

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till ca 2,6 MSEK (0,9), vilket motsvarar en ökning om 174 % mot jämförbart kvartal föregående år, dock från låga nivåer. Likt vad vi kommunicerade i vår senaste analys, förväntade vi oss en stark försäljning från den globala resehandeln, vilket Arctic Blue Beverages nämner i rapporten som en drivande faktor till den ökade försäljningen. Vidare ser Analyst Group positivt på att genomförda marknadsinsatser på hemmamarknaderna Finland och Sverige börjar bära frukt, vilket också bidrog starkt till tillväxten under kvartalet. Försäljningen i Finland mer än fördubblades under kvartalet jämfört med Q1-22 och försäljningen i Sverige, vilken sker främst genom det svenska alkoholmonopolet Systembolaget, var cirka fyra gånger högre under Q2-22 jämfört med föregående kvartal.

Nettoomsättningen kom in mer eller mindre i linje med våra förväntningar under det andra kvartalet år 2022. Blickar vi framåt så förväntar vi oss en substantiell tillväxt under H2-22, dels till följd av att det fjärde kvartalet säsongsmässigt brukar vara ett starkt kvartal, t.ex. utgjorde H2-21 cirka 80 % av den totala försäljningen för helåret 2021, och dels som ett resultat av att nya produktlanseringar förväntas accelerera tillväxten ytterligare. Historiskt sett har försäljningen ökat efter varje produktlansering, där lanseringen av Arctic Blue Gin Rose under det senaste kvartalet är ett tydligt exempel på detta, vilken redan har tagit en signifikant plats på marknaden och utgjorde 20 % av Arctic Blue Beverages försäljning i Finland redan under Q2-22. Vidare har Arctic Blue Beverages lanserat Bolagets första produkt inom det snabbväxande ”ready-to-drink”-segmentet, vidare förväntas produktion och försäljningsstart av Arctic Blue Legacy i Asien påbörjas under H2-22, vilket sammantaget estimeras bära frukt under kommande kvartalet.

Högre rörelsekostnader än väntat till följd av att engångskostnader belastade perioden

Under Q2-22 uppgick de totala rörelsekostnaderna, exklusive kostnader för material och service (COGS), till cirka 15,2 MSEK, vilket kan jämföras med 8,3 MSEK under Q1-22. Rent procentuellt är det en stor ökning (82 %) och således högre än vad Analyst Group hade estimerat, där övriga externa kostnader utgjorde den främsta kostnadsdrivaren och ökade med cirka 6 MSEK (Q-Q). Förutom kostnader förknippat med den dagliga rörelseverksamheten i form av exempelvis marknadsföringsinsatser, har kostnadsposten under perioden belastats av emissionskostnader hänförligt till noteringen om ca 3,7 MSEK samt engångskostnader för att etablera ett nytt moderbolag i Sverige. Till följd av att stora delar av kostnadsökningen antas bestå av engångskostnader, ser vi inte att den markanta ökningen kommer att vara en ihållande trend utan istället räknar vi med lägre rörelsekostnader under kommande kvartal jämfört med Q2-22. Med det sagt kommer det bli utmanande för Arctic Blue Beverages att införliva våra kostnadsprognoser för helåret 2022, varför vi kommer att se över våra prognoser i samband med den uppdaterade analysen.

Finansiell ställning och burn rate

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 6,2 MSEK, och under samma period tillfördes bolaget, via en nyemission i samband med noteringen, en bruttolikvid om ca 28 MSEK innan transaktionsrelaterade kostnader, vilket således har stärkt kassan. Under det andra kvartalet år 2022 uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten till cirka -6,9 MSEK/månad, vilket är en ohållbar nivå givet nuvarande kassaposition. Givet att Arctic Blue Beverages skulle upprätthålla samma burn rate under kommande månader skulle kassan redan vara förbrukad, vilket antas inte vara fallet, utan den främsta förklaringen bakom den höga kapitalförbrukningen under kvartalet anser Analyst Group vara den höga rörelseförlusten, tyngt av kostnader av engångskaraktär, vilket i sin tur påverkar kassaflödet negativt. Med hänsyn till en estimerad lägre burn rate efter sista juni 2022, samt att bolaget vid utgången av Q2-22 hade kundfordringar uppgående till cirka 6 MSEK vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet och bör rimligen ha omsatts till faktiska likvida medel nu efter sommaren, anser vi att Arctic Blue Beverages kassaposition bör räcka till inlösenperiod av TO1 under mitten av oktober. Med det sagt anser vi att det är av väsentlig vikt att aktien utvecklas med ett bra momentum för att Arctic Blue Beverages ska kunna erhålla tillräcklig finansiering för att fortsätta exekvera på bolagets expansionsplaner.

Sammantaget ser vi positivt på att Arctic Blue Beverages ökar sin försäljning på nuvarande marknader, samt fortsätter att ta strategiska kliv för att expandera in på nya marknader, vilket bäddar för fortsatt stark tillväxt framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Arctic Blue Beverages.