Kommentar på Arctic Blue Beverages Q1-23


Arctic Blue Beverages publicerade den 15 maj 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till ca 2,3 MSEK (2,0) – motsvarande en ökning om 15 % jämfört med Q1-22
  • Kostnadsbesparingar fortsätter att bära frukt, rörelseförlusten (EBIT) minskade till ca -5,1 MSEK (-6,2)
  • Finansiell ställning – stärkt kassa efter periodens utgång genom inlösen av TO2, vilket tillför bolaget 0,8 MSEK före emissionskostnader

Tillbaka på tillväxtspåret efter ett utmanande avslut på år 2022

Under det första kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till ca 2,3 MSEK (2,0), vilket motsvarar en ökning om 15 % mot jämförbart kvartal föregående år. Försäljningstillväxten är främst hänförlig till en stark utveckling på hemmamarknaden Finland där omsättningen under Q1-23 var tre gånger högre jämfört med Q1-22, vilket Analyst Group anser är ett bevis på att Arctic Blue Beverages nya distributionsmodell i Finland har börjat ge en positiv försäljningsmässig effekt. Bolagets arbete med att förbättra samt effektivisera försäljnings- och distributionsverksamheten inleddes under Q4-22 genom ett samarbete med Norex Selected Brands, en av de största importörerna av alkoholhaltiga drycker i Finland som importerar dryckesprodukter från över 20 olika länder. Den andra fasen av förändringsarbetet implementerades under Q1-23, genom ett distributionsavtal med Oy Sinebrychoff Ab, vilka distribuerar utvalda produkter till hotell, restaurang och caféer från och med 1 april 2023. Samarbetet med Norex Selected Brands och Oy Sinebrychoff Ab möjliggör för Arctic Blue Beverages att koncentrera flertalet kanaler till en erfaren och stor säljorganisation, för att därmed säkerhetsställa en kontinuerlig varumärkeskännedom samt konkurrenskraftig produktportfölj i alla bolagets viktiga distributionskanaler. Med hänsyn till att den nya distributionsmodellen nu under Q2-23 är i full rullning, förväntas Arctic Blue Beverages kunna fortsätta på tillväxtspåret och skala upp försäljningen ytterligare under kommande kvartal.

Efter ett försäljningsmässigt utmanande avslut på år 2022 har Arctic Blue Beverages inlett år 2023 positivt och tagit flertalet operationella kliv i rätt riktning. Bland annat har bolaget, tillsammans med distributören Joyhall Inc., introducerat Arctic Blue Beverages produkter till British Columbia (Kanadas näst västliga provins) med syfte att utöka det befintliga distributionsnätet som täcker över 30 butiker i provinsen Alberta. Därutöver har bolaget signerat ett distributionsavtal för de växande marknaderna i Benelux och Tyskland samt ett långsiktigt distributionsavtal med ID Shoji avseende den japanska inrikes- och resemarknaden. Genom samarbetet med ID Shoji stärker Arctic Blue Beverages positionen på den snabbväxande japanska ginmarknaden, vilken förväntas växa med en CAGR om ca 7 % under 2021- 2025, något som Analyst Group ser som en stark värdedrivare.

Kostnadsbesparingar gav fortsatt effekt under kvartalet

Under Q1-23 uppgick bolagets totala rörelsekostnader, exklusive COGS och avskrivningar, till ca -4,8 MSEK (-8,1), vilket motsvarar en minskning om 41 % Y-Y och 28 % Q-Q. En ökad försäljning och minskade rörelsekostnader resulterade i att Arctic Blue Beverages rörelseförlust minskade till -5,1 MSEK (-6,2). Kostnadsminskningen var relativt i linje med våra förväntningar, då bolaget under Q3-22 initierade kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten framgent. Bland annat har Arctic Blue Beverages implementerat mer kostnadseffektiva processer samt minskat användandet av externa tjänster, vilket har burit frukt i form av minskade rörelsekostnader under Q4-22 och materialiserats ytterligare under det Q1-23.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q1-23 uppgick Arctic Blue Beverages kassa till ca 0,5 MSEK, värt att notera dock är att bolaget har, efter periodens utgång, tillförts ca 0,8 MSEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. Givet ovan nämnda likvida tillgångar, samt en fortsatt burn rate i linje med Q1-23 om -0,8 MSEK, skulle Arctic Blue Beverages vara i behov av ytterligare extern kapital redan under kommande månader, allt annat lika. Samtidigt uppgick bolaget kundfordringar till 5,7 MSEK vid utgången av mars 2023, vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet och bör rimligen omsättas till likvida medel. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en ökad försäljning tillika minskade kostnader, stärker det kassaflödet och således även likviditeten i bolaget. Med det sagt så anser vi att Arctic Blue Beverages bör vara i behov av externt kapital inom en snar framtid för att stärka rörelsekapitalet och skala upp försäljningen, samt stärka kommersialiseringen av bolagets huvudprodukter på befintliga och nya marknader

Sammantaget anser vi att Arctic Blue Beverages har levererat en lovande start på det nya året där bolaget åter är på tillväxtspåret. Samtidigt fortsätter kostnadsbesparingar att bära frukt, vilket anses viktigt för att stärka likviditeten framgent. Blickar vi framåt så räknar vi med att Arctic Blue Beverages växer försäljningen succesivt under kommande kvartal, främst drivet av att bolagets nya distributionsmodell i Finland nu är i full rullning, samt att det internationella distributsonsnätet fortsätter att expandera.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Arctic Blue Beverages.