Kommentar på Aptahems Q4-rapport


Idag den 12 februari 2020 publicerade Aptahem sin bokslutskommuniké för 2019.

I vår kommentar inför rapporten igår nämnde vi att vi primärt skulle fokusera på följande delar:

  • Mikael Lindstams VD-ord
  • Aptahems finansiella ställning

I VD-ordet tycker vi att en bra sammanfattning ges av Aptahems nuläge, bolaget nämner att de känner sig stärkta inför ett nytt år med nyligen uppnådda milstolpar i ryggen som visar på Apta-1:s potential. Den nyligen publicerade studien som indikerar att antalet människor som dör i sepsis kraftigt har underskattats är något som påvisar vikten av Apta-1 och tydligt belyser värdet av Aptahems kliniska arbete och forskning. Aptahems förberedelser inför första studien i människa, fas 1-studie, sker just nu i parallella spår för att kunna säkerställa rätt prioriteringar. Flertalet saker har redan kommit på plats, till exempel initiering av formuleringsarbetet av Apta-1 vilken ska användas i klinik genom det avtal Aptahem slöt med Recipharm i slutet av 2019.

Gällande den finansiella ställningen uppgick Aptahems likvida medel till 22 MSEK vid utgången av december (Q4), vilket kan jämföras med 17 MSEK vid utgången av september (Q3). Under fjärde kvartalet har Aptahem erhållit en nettolikvid om cirka 11 MSEK genom inlösen av tidigare emitterad teckningsoption (TO4), justerat för denna uppgick bolagets operativa burn rate till 2 MSEK per månad under sista kvartalet 2019. Med samma kapitalförbrukning och rapporterad kassa vid utgången av december, är därmed Aptahem finansierade till hösten 2020, allt annat lika.

Att ha i åtanke som investerare

Det är inte ovanligt för läkemedelsbolag som har en bra medvind i verksamheten att vilja accelerera utvecklingstakten ytterligare och då genomföra en offensiv kapitalanskaffning. Något sådant har dock inte kommunicerats men är något vi anser att en investerare som riktar sig mot medicinteknik- och läkemedelsbolag generellt bör ha i åtanke.

Hur vi ser på Aptahem som investering

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar miljontals människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebära stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 267 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem.