Kommentar på Aptahems Q4-rapport


Aptahem har publicerat bolagets rapport för fjärde kvartalet 2022. Följande är vår kommentar kring rapporten, vår syn på nuvarande värdering samt en intressant jämförelse med ett franskt bioteknikbolag.

Under inledningen av året handlades Aptahems aktie upp till som högst 0,51 kr, motsvarande en Market Cap om 85 MSEK för Aptahem. Sedan dess har bolaget bland annat kommunicerat att den andra doskohorten, vilken påbörjades under januari 2023, i den kliniska fas 1-studien avseende Apta-1 har genomförts och blivit godkänd av den nederländska etikkommittén. Studien fortlöper således enligt plan och etikkommittén har gett sitt godkännande till att Aptahem kan gå vidare till nästa doskohort, ett arbete som påbörjades den 14 februari. Trots att ytterligare milstolpar därmed kunnat bockas av under februari, har aktien handlats ned till nivåer omkring 0,40 kr, motsvarande ett Market Cap för Aptahem omkring 67 MSEK. Vi menar att detta är märkligt utifrån ett rent fundamentalt perspektiv, där vi anser att bolagets värdering rimligen borde korrelera med de framgångar Aptahem har kunnat meddelade gällande den kliniska studien. Det innebär samtidigt att nuvarande nivåer, enligt oss, bjuder in till en attraktiv risk/reward för investerare som letar efter ett undervärderat pharma-bolag i klinisk fas.

En intressant ”peer” i Frankrike

Det franska bioteknik-bolaget Abionyx Pharma meddelade under inledningen av 2023 att deras läkemedelskandidat CER-001 uppvisat positiva resultat i en klinisk fas 2a-studie gällande behandling av sepsispatienter som befinner sig i riskzonen för att drabbas av akut njurskada. Studien inkluderade 20 patienter och med hänsyn till utfallet har Abionyx Pharma den data de behöver för att gå vidare i sitt kliniska arbete avseende CER-001. Nyheten finns att läsa i sin helhet via följande länk.

Abionyx Pharma befinner sig således längre fram i sitt kliniska arbete kring CER-001 än vad Aptahem gör med Apta-1, vilket troligen är delar av förklaringen till varför Abionyx värderas till omkring 650 MSEK i skrivande stund. Två bolag som befinner sig i olika skeden i sina kliniska studier ska rent logiskt värderas olika, samtidigt som vi menar att Abionyx nuvarande värdering kan illustrera den värderingspotential som kan bli aktuell för Aptahem givet fortsatta framgångar i det kliniska arbetet med Apta-1.

Om rapporten

Sett till själva Q4-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -4,4 MSEK (-6,4), vilket i sig är en minskning jämfört med Q4-21. Vi förtydligar dock, likt vi skrivit tidigare, att Aptahem inom ramen för K3-regelverket tidigare år kostnadsfört forsknings- och utvecklingskostnader löpande. Då utvecklingen av Apta-1 gick in i en ny fas under Q1-22 har beslut tagits att istället aktivera utvecklingskostnaderna från och med första kvartalet 2022. Beslutet avser utvecklingskostnader från och med Q1-22, och får därför ingen retroaktiv effekt, varför en jämförelse mellan rörelsekostnaderna under Q4-22 och Q4-21 inte blir helt jämförbara. För att ur en finansiell synvinkel bedöma Aptahems utveckling kvartal till kvartal är därför kassaflödet, snarare än resultaträkningen, fortsatt den mest relevanta måttstocken.

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till ca 20,2 MSEK, vilket kan jämföras med 19,2 MSEK vid utgången av Q3-22. Under december stärktes bolagets kassa genom den tidigare genomförda företrädesemissionen. Sett till kapitalförbrukningen under de tre avslutande månaderna 2022 uppgick  Aptahems operativa burn rate före finansieringsverksamheten till -2,1 MSEK/månad, att jämföra med -1,6 MSEK/månad under föregående kvartal (Q3-22). Kapitalförbrukningen ökade således marginellt under slutet av år 2022, vilket troligen kan förklaras av den nämnda företrädesemissionen som Aptahem genomförde under november/december. Vi är därmed av åsikten att Aptahem rent operativt fortsätter att uppvisa en god kostnadskontroll.

Vi har i samband med Q4-rapporten även intervjuat VD Mikael Lindstam, intervjun finns att se i sin helhet via följande länk

Med anledning av den presenterade Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad analys.