Kommentar på Aptahems Q4-rapport


Idag den 10 februari 2022 publicerade Aptahem sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är vår kommentar kring rapporten, samt en sammanfattning kring intressanta nyheter från den inledande delen av år 2022.

Aptahem har sedan januari i år kommunicerat ett flertal positiva nyheter, där vi ser tydliga tecken på att bolaget genomfört viktiga strategiska satsningar för att stärka upp organisationen och förbereda sig för att gå in i klinisk fas under året:

  • Karin Aschan har anlitats som Regulatory Affairs Director (RAD). Karin har i tidigare roller arbetat med ett flertal internationella projekt inom både Europa och USA i alla kliniska faser. Hon har även ansvarat för registrering av ett läkemedel inom EU hos den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA).
  • Maria Ekblad har tillträtt som ny operativ chef (COO). Maria har lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon haft ledande befattningar inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling.
  • Thomas Rupp har utsetts till CMC Director i bolaget. Thomas har varit knuten till Aptahem under flera år i rollen som aptamerexpert, men tar nu även rollen som CMC Director. 

Aptahem har dessutom ingått ett uppstartsavtal med en internationell klinisk CRO för fas 1-studien med Apta-1. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien under 2022. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, kan mycket väl ett sådant partneravtal komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal.

Med hänsyn till detta och nämnda positiva nyheter som har kommunicerats under de senaste veckorna, samt att Aptahem, likt tidigare, fortsätter att hålla sin tidslinje för Apta-1, är det anmärkningsvärt att bolagsvärdet inte har följt med. I skrivande stund värderas Aptahem till ett Market Cap om ca 71 MSEK, vilket med hänsyn till en nettokassa om 46 MSEK (bolaget är skuldfritt), motsvarar ett Enterprise Value (EV) om 25 MSEK. För ett bolag som har halva foten in i en klinisk fas-1 studie, anser vi att det finns mer att hämta i aktien. Samtidigt bör en investerare vara medveten om att Aptahem kommer att gå in i en period med högre rörelsekostnader, som en naturlig del i det kliniska arbetet, vilket är helt normalt. Vid utgången av december 2021 uppgick kassan till 46 MSEK, och framgent kommer Aptahem att vara i behov av ytterligare externt kapital för att fortsätta arbetet med Apta-1. En viktig parameter på vägen blir därför de cirka 31 miljoner teckningsoptionerna av serie TO7 som finns utestående, vilka som högst kan tillföra Aptahem 54 MSEK under mars/april 2022, givet fullt nyttjande och att teckningskursen blir 1,40 kr/aktie.

För att avslutningsvis säga något även om själva Q4-rapporten, där vårt fokus primärt låg på kostnadssidan, kan vi konstatera att Aptahem även under den avslutande delen av 2021 har utvecklats med god kostnadskontroll. Under Q4-21 uppgick nämligen de totala rörelsekostnader till -6,4 MSEK (-13,2), vilket således är betydligt lägre mot jämförbart kvartal 2020.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem