Kommentar på Aptahems Q3-rapport


Aptahem har publicerat bolagets rapport för tredje kvartalet 2023 där följande är vår uppföljande kommentar.

Aptahem meddelade under sommaren att de blev rekommenderade ytterligare analys hänförligt till den pågående dubbel-blinda randomiserade placebokontrollerade fas 1a-studien på friska frivilliga för att öka förståelsen av Apta-1s verkningsmekanism. Det innebar att studien tillfälligt pausades.

Under mitten av september rapporterade Aptahem intressanta resultat från de ytterligare analyserna av Apta-1s verkningsmekanism. Innan nyheten kommunicerades såg vi detta som en potentiellt kortsiktig värdedrivare och trigger i aktien, vilken också realiserade där aktien steg med som högst 51 % på nyheten. Efter det har dock aktien fortsatt rört sig i en konsoliderad fas och handlats runt 0,20 kr – detta trots att Aptahem också meddelat att Apta-1, även i de kompletterande analyserna, visat på god säkerhet. Detta är något vi menar utgör en bra förutsättning för att fas 1-studien ska kunna återupptas inom kort. Likt pressmeddelandet från mitten av september anser vi även att ett meddelande om återupptagen studie kan utgöra en kortsiktig trigger i aktien.

Om rapporten

Sett till Q3-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 2,7 MSEK (2,8) vilket därmed är i linje med Q3-22. Vid en jämförelse även med föregående kvartal (Q2-23), där rörelsekostnader uppgick till 3,1 MSEK, är det tydligt att Aptahem fortsätter att agera med en god kostnadskontroll, vilket är mycket viktigt i nuvarande utvecklingsskede. Sett till kassan uppgick denna vid utgången av Q3-23 till 2,9 MSEK, vilket kan jämföras med 5,8 MSEK vid utgången av Q2-23 (vilket dock var precis innan likviden om 6,1 MSEK från företrädesemissionen hade inbetalts). Under årets tredje kvartal uppvisade bolaget en operativ kapitalförbrukning (s.k. burn rate) om 3,0 MSEK/månad, vilket är väsentligt högre än under föregående kvartal (Q2-23) då denna uppgick till 1,1 MSEK/månad. Den huvudsakliga förklaringen är ett ökat utflöde av rörelsekapital hänförligt till en minskning av leverantörsskulder från 7,5 MSEK vid utgången av juni till 0,9 MSEK vid utgången av september. Aptahem har således betalat leverantörsfordringar motsvarande 6,6 MSEK under Q3-23, vilket därmed får en stor påverkan på bolagets kapitalförbrukning under mätperioden. Med det sagt, och med hänsyn till den befintliga balansräkningen, räknar vi med att Aptahem efter utgången av september har uppvisat en betydligt lägre burn rate än under Q3-23.

Med anledning av den presenterade Q3-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad analys.