Kommentar på Aptahems Q3-rapport


Igår den 11 november 2021 publicerade Aptahem sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Följande är vår sammanfattade kommentar.

Under Q3-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -5,2 MSEK (-4,2), vilket således är i nära linje med jämförbart kvartal 2020, såväl som föregående kvartal i år då kostnadsbasen uppgick till -4,7 MSEK. Vi ser således positivt på att Aptahem under årets tredje kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

Via den tidigare genomförda företrädesemissionen har Aptahem fyllt på sin kassa rejält, vilken vid utgången av september uppgick till 53,3 MSEK, att jämföra med ca 18,4 MSEK vid utgången av juni. Justerat för kapitalanskaffningen uppgick Aptahems kapitalförbrukning, s.k. burn rate, under tredje kvartalet till enbart -1,8 MSEK/månad. Genom att ställa detta i relation till årets sex första månader (Q1-21 + Q2-21), då bolaget uppvisat en burn rate om -4,2 MSEK/månad i genomsnitt, stärker detta ytterligare vår åsikt om att Aptahem har utvecklats mycket kostnadseffektivt under inledningen av hösten 2021.

Samtidigt som det såklart är viktigt att inte låta kostnadsbasen skena iväg, rör sig Aptahem närmare och närmare att ta steget in i klinik. Detta kommer att innebära att bolaget kommer ådra sig högre kostnader, vilket är helt naturligt i ett sådant skede och nödvändigt för att den kliniska fasen ska kunna genomföras. Vi räknar således även med att Aptahem kommer att behöva, vid något tillfälle i framtiden, resa ytterligare externt kapital. Ett bidragande tillskott på vägen kan dock komma från de cirka 31 miljoner teckningsoptionerna av serie TO7 som finns utestående, vilka som högst kan tillföra Aptahem 54 MSEK under mars/april 2022, givet fullt nyttjande och att teckningskursen blir 1,40 kr/aktie.

Omotiverat tapp i aktien

Sedan företrädesemissionen avslutades under september har Aptahems aktie fallit med närmare 40 %, vilket innebär att börsvärdet (Market Cap) nu uppgår till 86 MSEK i skrivande stund, med ett Enterprise Value (EV) om endast 33 MSEK. Parallellt med att vi har bevittnat den negativa kursutvecklingen har Aptahem kommunicerat flertalet framsteg, exempelvis; godkänd patentfamilj 2 i Europa och USA, GLP-programmet påvisade ingen toxicitet hos Apta-1, spännande studieresultat från Örebro, positiva resultat från Toronto-samarbetet m.m. Vi menar därför att nuvarande bolagsvärde av Aptahem är omotiverat. En tänkbart förklarande faktor till senaste tidens kursutveckling kan vara hänförlig till att de garanter som fick teckna 40 % av tidigare nämnd företrädesemission, pressat kursen. Om detta stämmer, skulle det också kunna antas att denna kurspress bör minska i närtid, vilket skapar utrymme för en positivare utveckling om Aptahem verksamhetsmässigt kan fortsätta utvecklas enligt plan.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem.