Kommentar på Aptahems Q2-rapport


Idag den 26 augusti 2020 publicerade Aptahem sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

”Bättre kassaflöde än väntat och triggers att se fram emot i form av studieresultat, Aptahem har en spännande höst framför oss”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Som väntat uppgick försäljningen under Q2-20 till noll kronor, mer intressant var det att läsa om hur Aptahems kostnadsmassa och finansiella ställning utvecklats under årets andra kvartal. En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader, vilka kostnadsförs löpande. Under Q2-20 var de samlade utvecklingskostnaderna, exklusive egna personalkostnader, 1,6 MSEK (2,7) vilket motsvarar en minskning om ca 40 % mot jämförbart kvartal 2019 men samtidigt en ökning om 120 % från första kvartalet 2020 (förvisso då från låga nivåer). Jämfört med Q1-20 bidrog det till att Aptahems totala rörelsekostnader ökade med 0,9 MSEK, från 3,0 MSEK under Q1-20 till 3,9 MSEK under Q2-20.

Gällande den finansiella ställningen uppgick Aptahems likvida medel till 17,6 MSEK vid utgången av juni (Q2-20), vilket kan jämföras med 21,6 MSEK vid utgången av mars (Q1-20). Som vi skrev i vår senaste aktieanalys av Aptahem under maj, så hade bolaget under första kvartalet 2020 ett kraftigt förbättrat kassaflöde jämfört med föregående kvartal (Q4-19) där förklaringen var att bolagets förutbetalda kostnader som tidigare tillgångsförts i balansräkningen, till större del tillgodoräknades kassaflödet på ett positivt vis under Q1-20. Med tanke på att balansposten i Q1-rapporten blev i stort sett ”nollad”, räknade vi inte med att samma positiva effekt skulle uppstå under Q2-20. Så blev också fallet, vilket tydliggörs genom att beräkna Aptahems burn rate vilken under Q2-20 uppgick till ca -1,3 MSEK/månad, att jämföra med -0,1 MSEK/månad under Q1-20. Samtidigt hade vi estimerat en kapitalförbrukning om -2 MSEK/månad, vilket innebär att det faktiska utfallet och kassaflödet var bättre än väntat och är såklart något vi ser positivt på.

Utifrån VD-ordet kan det utläsas att det åtminstone finns två potentiella triggers att se fram emot framgent, dels i form av studieresultaten från Örebro universitet, dels studieresultaten från forskargruppen i Kanada som studerar Apta-1 i en unik coronavirus-modell. Positiva resultat från dessa studier kan komma att utgöra starka värdedrivare i aktien.

I övrigt anser vi att Q2-rapporten var i linje med våra förväntningar och att vi nu har en spännande höst att se fram emot. I VD-ordet skriver Mikael Lindstam bl.a. ”[…] Nu är det full fart framåt, och som vanligt kommer vi att hålla er informerade så fort det är möjligt i enlighet med de regelverk som följer publika bolag”.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem.