Kommentar på Aptahems Q2-rapport


Aptahem har publicerat bolagets rapport för andra kvartalet 2023 där följande är vår uppföljande kommentar.

Aptahem meddelade under sommaren att de blivit rekommenderade ytterligare analys hänförligt till den pågående dubbel-blinda randomiserade placebokontrollerade fas 1a-studien på friska frivilliga för att öka förståelsen av Apta-1s verkningsmekanism. Detta innebar att studien tillfälligt pausades. Under studiens gång har intressanta fynd gjorts och efter att ha granskat data från dessa rekommenderade datagranskningskommittén att ytterligare analyser bör utföras. Detta kan verka oroväckande men är de facto en helt naturlig del i genomförandet av en klinisk studie – särskilt med tanke på hur pass unik Apta-1 är som läkemedelskandidat.

De fynd som har gjorts är hänförliga till att vid varje upptrappning av doser i kohort 1 till 4 som har genomförts så har tecken kunnat ses på att Apta-1 har påverkat fler markörer än vad som kunnat ses i tidigare djurstudier. Enligt Aptahem ser bolaget inga tecken på att studien inte skulle kunna fortsätta och att detta snarare handlar om en ren säkerhetsåtgärd och att det samtidigt ger ett bra tillfälle för Aptahem att få än djupare förståelse för hur Apta-1 fungerar i människa. Givet att studien får ”grönt ljus” att fortsätta, ser vi detta som en potentiell värdedrivare i aktien på kort sikt.

Om rapporten

Sett till Q2-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 3,1 MSEK (2,9) vilket i sig endast är en marginell ökning jämfört med Q2-22. Med tanke på att Aptahem sedan slutet av 2022 befinner sig i klinisk fas blir dock en direkt jämförelse med Q2-22 inte helt lämpligt – med tanke på att Aptahem då inte befann sig i klinik. Gör vi istället en jämförelse med föregående kvartal (Q1-23) ser vi att det kvartalets rörelsekostnader uppgick till 3,2 MSEK. Därmed anser vi inte att kostnadsbasen har ”stuckit ut” på ett avvikande sätt under årets andra kvartal, utan tvärtom att Aptahem har agerat med god kostnadskontroll. Sett till kassan uppgick denna vid utgången av Q2-23 till 5,8 MSEK, vilket kan jämföras med 9,7 MSEK vid utgången av Q1-23. Dock inkluderar detta inte den tidigare genomförda emissionen, vilken registrerades efter utgången av årets andra kvartal. Via företrädesemissionen tillfördes Aptahem 6,1 MSEK före emissionskostnader, vilka enligt tidigare PM ska ha uppgått till 2 MSEK, men där vi räknar med att de landade på omkring 1,5 MSEK med tanke på att emissionen inte blev fulltecknad och att en viss del av kostnaderna troligen var kopplade till rörlig prestation hos den finansiella rådgivaren. Under årets andra kvartal uppvisade bolaget en operativ kapitalförbrukning (s.k. burn rate) om 1,1 MSEK/månad och givet en liknande nivå även framgent, samt med hänsyn till kassan vid utgången av juni såväl som tillkommande nettolikvid från emissionen, skulle Aptahem vara finansierade tills inledningen av Q1 2024, allt annat lika.

Med anledning av den presenterade Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad analys