Kommentar på Aptahems Q2-rapport


Den 25 augusti 2022 publicerade Aptahem sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är vår kommentar kring rapporten, samt en sammanfattning av ett urval intressanta nyheter under de senaste veckorna och månaderna.

  • Aptahem har genomfört flertalet partneringmöten på BIO International Convention 2022 i San Diego, samt ett vetenskapligt samarbetsmöte, på plats i Toronto. Aptahem skriver att partneringmötena med nya som gamla bekanta var ” […] riktigt intressanta och än mer så då detta var första eventet på flera år vilket man kände i luften från intensitet och intresse. […]. Vi tar med oss ett antal förfrågningar hem som vi odlar vidare i fortsatta diskussioner.”
  • Aptahem har ingått avtal med internationell klinisk CRO för fas 1-studier. Detta avtal följer det uppstartsavtal som ingicks i början av året vilket gör att Aptahem kan färdigställa all dokumentation samt starta Fas 1-studierna enligt plan.
  • Har ingått nytt konsortium med finansiering från KK Stiftelsen vars syfte är att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer.
  • Har färdigställt GMP-certifierad Apta-1 inför kliniska prövningar. I pressmeddelandet framgick det bland annat att Aptahems partner, LGC Biotechnologies, har förbättrat processparametrarna och därmed erhållit en effektivare CoGs (Cost of Goods), vilket i sig är positivt, samt innebär att för en utomstående part, t.ex. vid ett partnerupplägg ännu mer attraktivt. Dessutom visade utfallet att mängden tillverkad Apta-1 översteg målen med 20 % tack vara de förbättrade processparametrarna.
  • GLP toxikologistudien blev final under perioden och den mer än 6000 sidor långa rapporten bekräftar tidigare kommunicerad god säkerhet och tolarabilitet. I och med denna finalisering är det pre-kliniska programmet avslutat m.h.t. de regulatoriska kraven för Apta-1

Sett till själva Q2-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -2,9 MSEK (-4,7), vilket i sig är en minskning jämfört med Q2-21. Här ska det dock förtydligas, likt vi skrivit i vår tidigare analys från i maj, att Aptahem, inom ramen för K3-regelverket, tidigare kostnadsfört forsknings- och utvecklingskostnader löpande. Då utvecklingen av Apta-1 gick in i en ny fas under Q1-22 har beslut tagits att istället aktivera utvecklingskostnaderna från och med första kvartalet 2022. Beslutet avser utvecklingskostnader från och med Q1-22, och får därför ingen retroaktiv effekt, varför en jämförelse mellan rörelsekostnaderna under Q2-22 och Q2-21 inte blir helt jämförbara. För att ur en finansiell synvinkel bedöma Aptahems utveckling Q-Q blir därför kassaflödet, snarare än resultaträkningen, den mest relevanta måttstocken.Vid utgången av andra kvartalet 2022 uppgick kassan till ca 24 MSEK, vilket kan jämföras med 40 MSEK vid utgången av Q1-22, och under april – juni uppgick Aptahems operativa kapitalförbrukning före finansieringsverksamheten, s.k. burn rate, till -8,3 MSEK/månad, vilket är en ökning mot föregående kvartal (Q1-22). Den huvudsakliga förklaringen till ökningen under Q2-22 återfinns i bolagets balansräkning, där posten ”Leverantörsskulder” har minskat från 16,5 MSEK vid utgången av Q1-22 till 0,9 MSEK vid utgången av Q2-22, d.v.s. en minskning om 15,6 MSEK. Detta belastar således rörelsekapitalet, vilket vi även kan se i kassaflödet i Q2-rapporten. I vår tidigare analys gjorde vi ett antagande om att dessa leverantörsskulder skulle betalas tills senast utgången av 2022, vilket således redan blivit avklarat. Framgent, under de närmaste månaderna, räknar vi därför med en lägre burn rate relativt Q2-22. Givet en burn rate om -2 MSEK/månad i genomsnitt skulle Aptahem vara finansierade tills omkring mitten av H1 2023, allt annat lika.

Nästa viktiga milstolpe för Aptahem är att skicka in ansökan om att få starta den första kliniska studien med Apta-1. I och med de förtydligande på Apta-1s verkningsmekanism och kommande kliniska studier samt de milstolpar som Aptahem hittills uppnått, bör bolaget även kunna stärka intresset för potentiella partnerskap.

Med anledning av den presenterade Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad analys.