Kommentar på Aptahems Q1-rapport


Igår den 20 maj 2021 publicerade Aptahem sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Följande är vår sammanfattade kommentar.

Under Q1-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -12,2 MSEK (-3,0), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning mot Q1-20. Samtidigt ska det sägas att Aptahem är i ett helt annat läge idag än vad de var för ett år sedan, vilket gör att en jämförelse mellan Q1-21 och Q1-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -13,3 MSEK, minskade faktiskt kostnaderna jämförelsevis under Q1-21 med 1,1 MSEK. Vi ser således positivt på att Aptahem under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

Vid utgången av första kvartalet uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, vilket kan jämföras med ca 28,6 MSEK vid utgången av Q4-20. Under första kvartalet 2021 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -4,6 MSEK/månad. Viktigt att poängtera är dock att första kvartalet har belastats med kostnader hänförliga till inköp av substans, såväl som kostnader för toxikologistudien. Under april stod det klart att Aptahem, via TO5 och en nyttjandegrad om ca 95 %, tillfördes en nettolikvid om ca 15 MSEK, vilket således har stärkt kassan väsentligt efter utgången av första kvartalet. Med hänsyn till detta, samt ett antagande om en något lägre kapitalförbrukning motsvarande -3 MSEK/månad framgent, skulle Aptahem vara finansierade tills inledningen av Q1-22, allt annat lika. Värt att belysa är att Aptahem idag har en utestående teckningsoption i form av TO6, där teckningsperioden löper från den 16 september 2021 till den 30 september 2021, med en teckningskurs uppgående till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 30 augusti 2021 till den 13 september 2021, dock lägst 1,6 kronor och högst 2,2 kronor per aktie.

”Det återstår ännu några månader tills dess, och Aptahem kan komma att meddela ett antal uppnådda milstolpar dessförinnan, vilket skulle kunna bidra till en positiv värdeutveckling i aktien och således bidra till att en inlösen av optionerna blir aktuellt. Beroende på vart 70 % av VWAP landar, skulle Aptahem vid full teckning av TO6 tillföras ca 10 MSEK som lägst och ca 13 MSEK som högst, vilket skulle vara ett värdefullt kapitaltillskott för bolaget”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Att aktien har fallit med ca 33 % sedan den 29 april kan delvis härledas till pressmeddelandet om de avbrutna diskussionerna med det europeiska läkemedelsbolaget, gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1. Vi förstår att det fick aktien att tappa mark, samtidigt som vi anser att efterföljande kursfall har varit överdrivet. Enligt vad bolaget själva har kommunicerat beror den avbrutna diskussionen på att det inte gick att komma överens om vissa nyckelpunkter. I en efterföljande intervju med Aptahems ordförande framgick mer specifikt informationen att partnerna inte var överens om ersättningsnivåerna, där Aptahem från sin sida uppfattade att ersättningen inte var i paritet med bolagets, och därmed även aktieägarnas, förväntningar. I vår mening är det rimligt att Aptahem till följd av det valde att avbryta diskussionerna. Samtidigt ser vi fortfarande att samma potential kvarstår i investeringscaset, där bolagets sepsis-projekt möjliggör en indikation där det inte finns så många tillgängliga terapier på marknaden idag, och där Aptahem kommer in med en helt ny molekyl i form av Apta-1.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem.