Kommentar på Aptahems Q1-rapport


Den 19 maj 2022 publicerade Aptahem sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Följande är vår kommentar kring rapporten, samt en sammanfattning av ett urval intressanta nyheter under de senaste veckorna och månaderna.

  • Aptahem har ingått avtal med internationell klinisk CRO för fas 1-studier. Detta avtal följer det uppstartsavtal som ingicks i början av året vilket gör att Aptahem kan färdigställa all dokumentation samt starta Fas 1-studierna enligt plan.
  • Har ingått nytt konsortium med finansiering från KK Stiftelsen vars syfte är att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer.
  • Har färdigställt GMP-certifierad Apta-1 inför kliniska prövningar. I pressmeddelandet framgick det bland annat att Aptahems partner, LGC Biotechnologies, har förbättrat processparametrarna och därmed erhållit en effektivare CoGs (Cost of Goods), vilket i sig är positivt, samt innebär att för en utomstående part, t.ex. en partner, blir ett partnerupplägg ännu mer attraktivt. Dessutom visade utfallet att mängden tillverkad Apta-1 översteg målen med 20 % tack vara de förbättrade processparametrarna.
  • Har fått Patentfamilj 2 godkänd i Japan, vilket betyder att Apta-1 har ett starkt terapeutiskt skydd som potentiell behandling för sjukdomstillstånd som bland annat orsakas av inflammation, koagulation och/eller organsvikt i Japan, vilket är en marknad som vi bedömer som strategiskt viktig ur ett affärsmässigt perspektiv. Skyddet sträcker sig fram till och med 2038.
  • En intressant artikel har, med stöd av oberoende aktieägare, publicerats i SvDs Näringslivsbilaga som på ett bra sätt beskriver hur Apta-1 skulle kunna bidra till en bättre vård och rädda liv. Läs den fullständiga artikeln här.

Färsk bolagsintervju publicerad idag

I samband med dagens delårsrapport för första kvartalet 2022 har Aptahem närvarat i Nyhetsbyrån Direkts studio tillsammans med oss på Analyst Group, för en bolagsintervju med VD Mikael Lindstam. Se hela intervjun här.

Sett till själva Q1-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -2,6 MSEK (-12,2), vilket är en kraftig minskning jämfört med Q1-21. Här ska det dock förtydligas, likt vi skriver i vår uppdaterade analys från den 25 maj 2022, att Aptahem, inom ramen för K3-regelverket, tidigare kostnadsfört forsknings- och utvecklingskostnader löpande. Då utvecklingen av Apta-1 gick in i en ny fas under Q1-22 har beslut tagits att istället aktivera utvecklingskostnaderna från och med första kvartalet 2022. Beslutet avser utvecklingskostnader från och med Q1-22, och får därför ingen retroaktiv effekt, varför en jämförelse mellan rörelsekostnaderna i Q1-22 och Q1-21 inte blir helt jämförbara. För att ur en finansiell synvinkel bedöma Aptahems utveckling Q-Q framgent blir därför kassaflödet, snarare än resultaträkningen, den mest relevanta måttstocken. Vid utgången av första kvartalet 2022 uppgick kassan till ca 40 MSEK, vilket kan jämföras med 46 MSEK vid utgången av Q4-21, och under årets tre första månader uppgick därmed Aptahems kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -2 MSEK/månad. Efter perioden, under april, nyttjades 92 % av teckningsoptionerna av serie TO7 vilket tillförde Aptahem ca 9,1 MSEK och således stärkte kassan ytterligare. För att härleda en uppskattning om hur länge Aptahems befintliga kassa räcker utgår vi från en genomsnittlig burn rate om -2 MSEK/månad framgent, samt att vi, utöver detta, gör ett antagande om att de befintliga leverantörsskulderna om ca 16,5 MSEK vid utgången av mars ska betalas tills senast utgången av 2022, vilket således ger en högre kapitalförbrukning per månad fram till dess. Med hänsyn till detta skulle Aptahem vara finansierade tills sommaren 2023, allt annat lika.

Avslutande ord

Med hänsyn till senaste tidens positiva nyheter och att Aptahem, likt tidigare, fortsätter att hålla sin tidslinje för Apta-1, är det anmärkningsvärt att bolagsvärdet inte har följt med. I skrivande stund värderas Aptahem till ett Market Cap om ca 53 MSEK, vilket med hänsyn till en nettokassa om 40 MSEK (bolaget är skuldfritt), motsvarar ett Enterprise Value (EV) om 13 MSEK. För ett bolag som har halva foten in i en klinisk Fas-1 studie, anser vi fortsatt att det finns mer att hämta i aktien. Samtidigt bör en investerare vara medveten om att Aptahem kommer att gå in i en period med högre rörelsekostnader, som en naturlig del i det kliniska arbetet, vilket är helt normalt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem