Kommentar på Anima Groups halvårsrapport


Anima Group publicerade igår den 23 augusti 2022 Bolagets delårsrapport för det första halvåret 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Tecken på bättre omsättning efter periodens utgång
  • Lägre kostnadsbas till följd av synergieffekter
  • Stärkt kassaposition vid rapportsläppet

Tecken på bättre omsättning efter periodens utgång

Under H1-22 uppgick nettoomsättningen till 6 169 tSEK (5 715), vilket innebär en tillväxt om
7,9 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden har förvärvet av My One Handels AB, vilka omsatte 2501 tSEK under helåret 2021, konsoliderats in i koncernen, varför Animas organiska tillväxt kom in något under våra förväntningar. Samtidigt ser vi goda möjligheter för bolaget att leverera en starkare nettoomsättningstillväxt under det andra halvåret, till följd av att bättre säsongsmässiga förutsättningar väntar, där framför allt månaderna innan julen anses vara starka försäljningsperioder för Anima Group. Vidare medverkade bolaget, efter utgången av H1-22, på Falsterbo Horse Show, ett av Sveriges största hästsportevenemang med 60 000 årliga besökare, för första gången sedan 2019. På förhand estimerade Anima Group att försäljningen under mässan skulle uppgå till 1 500 tSEK, vilket bäddar för stark tillväxt under H2-22.

Lägre kostnadsbas till följd av synergieffekter

De totala rörelsekostnaderna uppgick till 3 159 tSEK (3 477), vilket är lägre än samma period föregående år samt lägre än våra estimat, detta trots att perioden belastas av engångskostnader för likviditetsgarant. Detta tolkar vi som att de kostnadssynergier vi räknade med i samband med förvärvet av MyOne Handels AB i form av effektivisering av logistik, kundtjänst och butiksverksamhet har spelat ut bättre än väntat, vilket vi ser positivt på. I augusti 2022 har bolaget slutfört ett förvärv av e-handelsverksamheten Hundbursbutiken, där ledningen även här ser synergieffekter framgent. Förvärvet ligger i linje med den strategi om att förvärva redan etablerade bolag inom djursektorn som Anima Group tidigare har kommunicerat, varför vi ser positivt på detta.

Stärkt kassaposition vid rapportsläppet

Vid utgången av H1-22 uppgick kassan till ca 280 tSEK, och under samma period uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, till ca -340 tSEK per månad. Givet att Anima skulle upprätthålla samma burn rate även efter utgången av H1-22 skulle kassan redan vara förbrukad, vilket inte är fallet, utan den främsta förklaringen till nettoförändringen i kassan anses vara att Anima har bundit mycket kapital i varulagret, samt amorterat av lån, vilket i sin tur påverkar kassaflödet negativt. Med hänsyn till en estimerad högre lageromsättningshastighet efter utgången av H1-22, samt att bolaget vid utgången av juni 2022 hade kundfordringar uppgående till ca 1 330 tSEK vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet och bör rimligen ha omsatts till faktiska likvida medel efter sommaren, anser Analyst Group vara två drivande faktorer till att kassan är högre vid rapportens publicering, vilken uppgår till ca 1 200 tSEK. Just lageromsättningshastigheten blir fortsatt viktigt att följa upp framgent, då varuleverans av två containrar skett efter periodens slut, samt att ännu en container är på väg. Bolaget har under covid-19-pandemin haft problem med inleveranser av varor, vilket orsakat problem med att möta efterfrågan. Att Anima Group i samband med rapporten kommunicerar att inleveranserna fortsatt varit bristfälliga gör att vi ser positivt på att bolaget ändå har lyckats bygga upp lagret samt de leveranser som har kommit efter periodens utgång, för att kunna möta efterfrågan. Givet att lageromsättningshastigheten nu estimeras att öka, vilket vi har sett tecken på efter periodens utgång, bör vi kunna se ett starkare kassaflöde under H2-22.

Sammantaget ser vi att Anima Group har möjligheter att accelerera tillväxten under H2-22, givet deltagandet på Falsterbo Horse Show samt bättre säsongsmässiga förutsättningar. Vidare bör fortsatta kostnadssynergier genom de två förvärv som genomförts fortsätta speglas i den finansiella utvecklingen framgent, exempelvis kommunicerar bolaget att lager- och personalkostnader reducerats med ca 1 MSEK till följd av MyOne Handels flytt till huvudlagret. Dessutom fortsätter Anima utvecklingen av egen produktion av varor vilket förväntas leda till en säker varutillgång även i skakiga tider samt en lägre varukostnad, vilket i sin tur medför högre bruttomarginaler.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Anima Group.