Kommentar på AlphaHelix Q4-rapport


AlphaHelix publicerade den 23 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Finansiell utveckling under kvartalet
  • CyberGene fortsätter teckna nya distributionsavtal
  • Positivt kassaflöde

Finansiell utveckling under kvartalet

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10,0 MSEK (12,1) vilket är en minskning om 17 % mot jämförbart kvartal föregående år och något under våra förväntningar. Däremot uppgick nettoomsättningen exklusive covidrelaterade produkter till 9,7 MSEK (8,1) vilket är en ökning om 20 %. Ökningen är främst hänförlig till Techtums fortsatt goda utveckling med expansion i Norden som främsta tillväxtdrivare. Analyst Group ser detta som ett ytterligare bevis på att Techtum levererar stark försäljning även utan de test-kit för covid-19 som bolaget distribuerade under pandemin. Likt vi har skrivit i tidigare analyser så kan dessa test-kit användas för en rad andra tester, varför vi väntar oss fortsatt försäljning av dessa även framgent. Dessutom väntas även andra produktområden fortsatt växa inom Norden till följd av ett utökat expansionsarbete. Dotterbolaget har efter utgången av Q4-22 anställt en ny Marketing Manager för att leda en fortsatt nordisk expansion, vilket vi ser positivt på.

Avseende koncernens rörelsekostnader så uppgick dessa till -9,4 MSEK (-11,6), motsvarande en minskning om 19 % och rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (0,9), således var rörelsemarginalen stabil mot jämförbart kvartal trots den lägre omsättningen. Anledningen antas vara den högre bruttomarginalen som koncernen uppvisar, hänförlig till att CyberGene står för en större andel av omsättningen under kvartalet. Likt vi har skrivit i tidigare analyser, väntas CyberGene utgöra en allt större andel av koncernen givet den starka tillväxt som dotterbolaget väntas uppvisa. Detta väntas också leda till förbättrade marginaler då CyberGenes produkter estimeras uppvisa en bruttomarginal om ca 93 %, varför Analyst Group estimerar en ökande marginal framgent.

CyberGene fortsätter teckna nya distributionsavtal

CyberGene uppvisade under Q4-22 en stark tillväxt om 74 %, vilket enligt Analyst Group är ett tydligt tecken på att dotterbolagets strategi avseende global expansion via distributörsavtal har börjat bära frukt. För helåret uppvisade CyberGene en tillväxt om 33 %, vilket var högre än våra estimat om 25 %. CyberGene har under kvartalet fortsatt bolagets geografiska expansion genom sex nya distributionsavtal på fem nya marknader, däribland Sydafrika och Bolivia, vilka är befolkningsrika länder. Analyst Group ser positivt på CyberGenes expansion och ser det som ett kvitto på att aktörer globalt ser fördelarna med dotterbolagets produkt gentemot konkurrerande tekniker, med snabbare svar och till lägre kostnad. De många distributionsavtal som har tecknats under år 2022 väntas inte har givit fullt utslag på omsättningen ännu, varför Analyst Group estimerar att en stor del av resultatet från distributionsavtalen kommer synas från år 2023 och framåt. Givet detta ser Analyst Group att CyberGene har ett spännande år framför sig och vi väntar oss en stark tillväxt under år 2023.

Positivt kassaflöde

AlphaHelix uppvisade under kvartalet ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,9 MSEK, något som stärkte kassan, vilken uppgick till 7,8 MSEK vid utgången av perioden. Q4-rapporten stärker vår bild om AlphaHelix som ett bolag med god lönsamhet och stark finansiell ställning. Såväl Techtum som CyberGene väntas fortsatt uppvisa lönsamhet framgent, samtidigt som båda dotterbolagen växer starkt. Vi ser Techtum som ett stabilt bolag som genererar starka kassaflöden till koncernen, samtidigt som dotterbolaget uppvisar en stabil tillväxt. Även CyberGene väntas bidra med lönsamhet, men bidrar i termer av absoluta tal med en mindre andel av omsättningen, men har samtidigt en större tillväxtpotential givet den satsning på global expansion som dotterbolaget just nu genomför.

Sammantaget levererade AlphaHelix en rapport något under våra förväntningar, samtidigt som rapporten gav flera positiva besked. Techtum levererade en stark tillväxt exklusive covidrelaterade produkter, något vi anser vara ett resultat av satsningen på en expansion i Norden, vilken väntas fortsätta driva dotterbolaget att växa under lönsamhet. Samtidigt uppvisade CyberGene en stark tillväxt vilket vi ser som ett kvitto på att den globala expansionen går enligt plan och vi väntar oss fortsatt stark tillväxt för CyberGene, något som anses vara en stark värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AlphaHelix.