Kommentar på AlphaHelix Q3-rapport


AlphaHelix publicerade den 27 oktober 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Finansiell utveckling under kvartalet
  • Fortsatt god utveckling för CyberGene
  • Stark finansiell ställning

Finansiell utveckling under kvartalet

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 5,5 MSEK (6,7) motsvarande en minskning om -17,3 %, vilket är något lägre än estimerat. Samtidigt uppgick rörelseresultatet till -1,3 MSEK (-0,2), vilket belastades med avskrivningar om -0,5 MSEK avseende förvärvet av CyberGene. Den primära orsaken till den lägre omsättningen är att försäljning av diagnostiska system för Techtum inte bokats in under perioden, till följd av långa ledtider, samtidigt har forsknings- och biobankprodukterna uppvisat en god utveckling under kvartalet. Analyst Group räknar med att de förseningar inom produkter för diagnostik som skett under kvartalet kommer levereras under det fjärde kvartalet och därmed bidra till en starkare omsättning för Techtum i Q4. Trots problemen uppvisar Techtum ett positivt resultat om 0,3 MSEK under kvartalet, vilket stärker vår bild om Techtum som ett stabilt och lönsamt bolag.

Techtum har under kvartalet utökat aktiviteten i Norden, vilket vi ser som ett viktigt strategiskt arbete för att fortsätta expandera verksamheten. En ökad närvaro i Norden anser Analyst Group vara viktig eftersom flertalet av Techtums kunder efterfrågar distributörer som kan leverera i hela Norden. Vidare har Techtum under kvartalet introducerat en ny produkt på marknaden inom onkologi, vilken använder Next Generation Sequencing (NGS), en teknologi som väntas uppvisa stark tillväxt under kommande år. Analyst Group ser positivt på att dotterbolaget fortsätter satsa på denna teknologi för att rida på den våg av tillväxt som väntas på NGS-marknaden framgent.

Fortsatt god utveckling för CyberGene

CyberGene uppvisade under kvartalet en tillväxt om 25 %, vilket är i linje med våra estimat, något som Analyst Group anser vara hänförligt till ett utökat försäljningsarbete via dotterbolagets distributörer. De nya distributionsavtal med distributörer i Indien, Australien samt Nya Zeeland som har tecknats under kvartalet väntas inte haft någon nämnvärd påverkan på omsättningen ännu, utan vi väntar oss att se den fulla effekten av detta under det fjärde kvartalet men främst under år 2023. Analyst Group ser även positivt på att det finns ett stort intresse för CyberGenes produkter hos sjukhus världen över, vilket vi anser är hänförligt till den unika produkt som CyberGene erbjuder givet det patent för en kromosomförändring vilken leder till en medfödd hjärtdefekt, som snart kan inkluderas i dotterbolagets tester. CyberGene uppvisade under det tredje kvartalet ett resultat om -0,2 MSEK, vilket vi ser positivt på med tanke på att kostnader för en ny hemsida och programvaror har tagits under kvartalet.

Fortsatt stark finansiell ställning

Koncernen uppvisade under kvartalet ett kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, om -1,9 MSEK, vilket främst är hänförligt till det sämre resultatet samt mindre förändringar i rörelsekapitalet, kassan uppgick vid utgången av Q3-22 till 5,8 MSEK. Analyst Group estimerar ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet, främst drivet av ett starkare resultat i Techtum givet de leveranser inom diagnostik som väntas under det fjärde kvartalet, vilket kommer stärka kassan ytterligare. Vidare är skuldsättningen i koncernen fortsatt låg, varför vi ser positivt på bolagets finansiella ställning framgent.

Sammantaget har omsättningen utvecklats något sämre än vi väntat oss under kvartalet, där förseningar och långa ledtider hos Techtum är de främsta orsakerna. Vi ser en starkare utveckling under det fjärde kvartalet för Techtum drivet av en ökad försäljning av produkter inom diagnostik samt en ökad aktivitet i Norden. CyberGene uppvisar en god tillväxt och utsikterna på marknaden för bolagets produkter ser fortsatt bra ut.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AlphaHelix.