Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer publicerade den 22 augusti sin delårsrapport för bolagets fjärde kvartal 2021/2022, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. Vi delar våra tankar om rapporten nedan.

Under Alltainers Q4 uppgick nettoomsättningen till 0,4 MSEK (0,2), motsvarande en ökning om 72 % Y-Y %. Tillväxten sker dock från låga nivåer och i vår tidigare analys hade vi räknat med en omsättning närmare 4 MSEK för bolagets fjärde kvartal. Förklaringen till den stora skillnaden mellan vårt estimat och det faktiska utfallet kan dock återfinnas i vår tidigare analys från i maj, där vi bl.a. skrev följande:

”[…] Hur bolagets helår 2021/2022 avslutas, där perioden 1 april till 31 juni 2022 ännu återstår att rapportera (Q4), kommer bl.a. beror på hur snabbt Alltainer kan tillgodoräkna sig och således bokföra vunna orders. Nuvarande [Not: per 17 maj] orderstock uppgår till ca 51 MSEK, vilket således utgör en bra grund för tillväxt under kommande år. Rent kvartalsmässigt kan dock försäljningen slå olika framgent, beroende på just inom vilken period en affär ”bokföringsmässigt” tilldelas. Totalt sett tror vi att den kommande Q4-rapporten och sedermera efterföljande Q1-rapporten kan uppvisa god tillväxt, men att det återstår att se exakt inom vilken period de estimerade intäkterna kommer bokföras.” – den 17 maj 2022.

Med Alltainers Q4-rapport presenterad står det klart att en klart mindre andel tilldelades kvartalet rent ”bokföringsmässigt”. Med det sagt, i kombination med att Alltainer har vunnit ytterligare orders, ser vi fortsatt att bolaget kan komma att visa bra siffror under juli – september, d.v.s. Alltainers Q1-period, såväl som efter det. Detta antagande styrks bl.a. av de två senaste affärerna under juni som Alltainer vann, där den ena om 1,5 MSEK avser en testorder på personalbostäder i Norrland, vilken även förväntas resultera i fler och större beställningar under hösten 2022. Den andra ordern från juni är en första order till en militär uppbyggnad i Stilla havet, där ordervärdet uppgår till 4,3 MSEK och avser ett s.k. ”man-camp” för 30 personer. Utöver denna order har ytterligare offerter för fler man-camps lämnats och den order som avser 30 personer förväntas skalas upp till 100 personer senare i år. Det skulle i sådana fall innebära ett högre ordervärde för Alltainer och är således något vi ser som en värdedrivare under resten av 2022.

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa till -1,0 MSEK (-0,7), vilket i förhållande till försäljningen om 0,4 MSEK motsvarar en negativ bruttomarginal. Bolagets bruttokostnader var helt i linje med vår prognos om -1 MSEK. Under Q4 uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till -2,0 MSEK (-2,1), vilket motsvarar en minskning om 0,1 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. I vårt Base scenario hade vi estimerat -2,9 MSEK i rörelsekostnader, vilket gör att vi såklart ser positivt på att Alltainer överträffade våra estimat, samt att bolaget har utvecklats med en god kostnadskontroll under kvartalet.

Vid utgången av juni uppgick kassan till ca 3,5 MSEK och under Q4 hade bolaget en kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -0,6 MSEK/månad. Givet en oförändrad burn rate skulle det innebära att Alltainer är finansierade tills årsskiftet 2022/2023, allt annat lika, vilket nedan graf illustrerar.

Om hänsyn även tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att Alltainer kan leverera under kommande månader, stärker det såklart kassaflödet och således även likviditeten i bolaget. Vid utgången av juni uppgick dessutom Alltainers ”Övriga omsättningstillgångar” till 6,7 MSEK och givet att en del av denna post innehåller t.ex. kundfordringar, så skulle detta kunna komma att bidra positivt till rörelsekapitalet kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.