Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer har publicerat sin delårsrapport för bolagets första kvartal 2022/2023, för perioden 2022-07-01 till 2022-09-30. Vi delar våra tankar om rapporten nedan.

Under Alltainers Q1 uppgick nettoomsättningen till 7,7 MSEK (0,4), motsvarande en ökning om 1 805 % Y-Y %. Tillväxten sker dock från låga nivåer, vilket gör att den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl är 7,7 MSEK under Alltainers första kvartal i sitt brutna räkenskapsår en minst sagt stark prestation. Detta blir särskilt tydligt i ljuset av bolagets totala omsättning under föregående fyra kvartal, vilken uppgick till 7,8 MSEK. Alltainer har således, på en period om tre månader, levererat en försäljning som är i linje med den totala försäljningen under föregående tolvmånadersperiod.

Vi har tidigare skrivit att rent kvartalsmässigt kan försäljningen slå olika för Alltainer, beroende på inom vilken period en affär ”bokföringsmässigt” tilldelas. I vår senaste analys från augusti hade vi räknat med en ökad försäljning under kommande månader, vilket med Alltainers Q1-rapport presenterad, visade sig bli fallet och därmed i linje med våra estimat. Rullande tolv månader (LTM) uppgår nu Alltainers omsättning till 15,3 MSEK, vilket kan ställas i relation till bolagets Market Cap om 48 MSEK i skrivande stund (2022-11-23).

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa till 4,1 MSEK (0,6), vilket i förhållande till försäljningen om 7,7 MSEK motsvarar en bruttomarginal om 47 %. Detta får anses vara en helt godkänd marginal, även om vi vet att Alltainer, med tanke på bolagets affärsmodell, kan leverera en högre marginal än så. I takt med att Alltainer växer och uppnår större skala förväntas bolaget ha möjlighet att nyttja sin stärkta marknadsposition för att förhandla ned inköpspriser. Det gör att Alltainer borde kunna uppvisa en bruttomarginal omkring 60-70 % över tid, vilket i kombination med att övriga externa kostnader kan hållas relativt låga jämfört med omsättningstillväxten, bidrar till en stärkt rörelsemarginal.

Under Q1 uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till 2,1 MSEK (1,5), vilket är i nära linje med jämförbart kvartal förra året, såväl som föregående kvartal i år, trots den kraftigt stigande försäljningen. Detta påvisar tydligt skalbarheten i affärsmodellen och bidrog således till ett positivt EBITDA-resultat om 1,5 MSEK (-1,7) under kvartalet, motsvarande en marginal om 19 %. I Alltainers föregående kvartalsrapport, vilken publicerades den 22 augusti, skrev bolaget att […] Det råder just nu full produktionsbeläggning i vår fabrik i Vietnam och vi förväntar oss ett positivt resultat för kommande kvartal.” Vi ser såklart positivt på att Alltainer har följt sin guidning och levererat en minst sagt bra start på bolagets första kvartal i det nya räkenskapsåret.

Ett positivt EBITDA-resultat i kombination med ett även positivt rörelsekapital bidrog till att Alltainer fyllde på sin kassa, vilken vid utgången av september uppgick till ca 4,1 MSEK och således utgjorde 25 % av den totala balansomslutningen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.