Kommentar på Alltainers rapport


Alltainer har publicerat sin delårsrapport för bolagets tredje kvartal 2022/2023, avseende perioden 2023-01-01 till 2023-03-31. Följande är några punkter vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (2,2)
  • Upprepande order från Dark Edition
  • Utvecklingen i rörelsekostnader och bruttomarginal

Under Alltainers tredje kvartal år 2022/2023 uppgick nettoomsättningen till 1,8 MSEK (2,2), motsvarande en minskning om 19 % Y-Y. Vid föregående kvartal (Q2-22/23) uppgick rörelseintäkterna till 3,7 MSEK och motsvarar därmed en minskning om 53 % Q-Q. Om vi däremot ser till nettoomsättningen för de nio (9) första månaderna av Alltainers brutna räkenskapsår 2022/2023 uppgick intäkterna till 13,2 MSEK (7,6), vilket motsvarar en tillväxt om 73 % Y-Y och i relation till Alltainers helår 2021/2022 om 7,8 MSEK, motsvarar det en tillväxt om 68 %. Intäkterna för Alltainers nio (9) första månader bekräftar att Alltainer har vuxit verksamheten sedan problemen från pandemin och har lyckats i en större utsträckning etablera bolagets container-lösningar på marknaden, vilket har resulterat i flertalet ordrar, tillika leveranser, under den föregående nio månaders-perioden. Under Alltainers tredje kvartal antas intäkterna härledas till tidigare order på boendecontainer till Norrland som meddelades under slutet av år 2022, vilket förväntas ha levererats under innevarande kvartalet, samt en order från en ny återförsäljare (Container King i Dallas), vilken meddelades under kvartalet.

Analyst Group bedömer att orderingången och leveransen under de nio första månaderna för räkenskapsåret 2022/2023 är stark och ett betydande kliv framåt för Alltainer, men givet Analyst Groups estimat från tidigare analys för Alltainers räkenskapsår 2022/2023 om ca 27 MSEK är nettoomsättningen under Q3-22/23 under våra förväntningar. Med hänsyn till att Alltainer enbart har kommunicerat en (1) levererad order efter kvartalets utgång (från Dark Edition, mer om det nedan) och att vi nu befinner oss snart halvvägs in i år 2023, och därmed närmare oss slutet av Alltainers räkenskapsår 2022/2023, medför det att vi bedömer det som svårt att Alltainer kommer nå vår helårsprognos. För rullande tolv månader (LTM) uppgår nettoomsättningen till 13,6 MSEK (7,8). Således räknar vi med att en den av de intäkter som vi estimerat för perioden 2022/2023 kommer att förskjutas in i nästkommande räkenskapsperiod (2023/2024).

Efter kvartalets utgång presenterade Alltainer en uppföljningsorder av Food market-container från Dark Edition, motsvarande ett ordervärde om 2,15 MSEK. Produktion och leverans från Vietnam beräknas enligt bolaget att ske under innevarande kvartal, vilket påvisar effektiva ledtider. Ordern är likväl en bekräftelse på att Dark Edition är nöjda med Alltainers containerlösning och service, då Dark Edition tidigare under augusti 2021 beställde containrar för lansering av bolagets Food market i Roslags Näsby, Täby. Ordern påvisar värdet av tidigare ordrar, vilket kan följas upp med fler ordrar, vilket i detta fall innebär att Alltainer kan växa med Dark Edition, då företagets plan är att etablera ett antal Food markets i Sverige och Europa, efter att framgångsrikt lanserat konceptet i Täby och givet ordern förväntas Dark Edition nu etablera en ny Food market på Kungsholmen (Stockholm).

Vidare uppger Jakob Kesje, VD på Alltainer, i rapporten att tidigare förfrågningar om boendecontainers i Norrland har skjutits upp, men antas kunna komma in under kommande kvartal. Alltainer har levererat boendecontainers för personalbostäder vilket förväntas kunna resultera i flertalet orders framgent. Därutöver har Alltainer under Q3-22/23 knutit nya återförsäljaravtal i USA och levererat den första boendecontainern på den viktiga amerikanska marknaden, vilket utgör ett strategiskt steg i att bygga upp ett återförsäljarnätverk i samtliga delstater i USA, vilket kan ge ringar på vatten under kommande kvartal.

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa till -0,9 MSEK (-0,4), vilket i förhållande till försäljningen om 1,8 MSEK motsvarar en bruttomarginal om ca 50 % (82). Under bolagets tredje kvartal uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till -3,3 MSEK (-2,9), vilket är en försämring mot både motsvarande period föregående år och föregående kvartal, om 0,4 MSEK respektive 0,3 MSEK i absoluta tal. Trots att ökningen är relativt marginell i absoluta tal, bidrar de ökade rörelsekostnaderna, och bruttokostnader, i förhållande till den rapporterade omsättningen till ett försämrat EBITDA-resultatet om -2,4 MSEK (-1,1). Samtidigt har Alltainer tidigare påvisat en tydlig skalbarhet i affärsmodellen vid högre omsättning, vilket har bidragit till positivt resultat och givet att Alltainer skalar upp antalet ordrar, tillika leveranser, framgent, räknar vi fortsatt med att Alltainer ska kunna uppvisa en betydande lönsamhet i verksamheten.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.