Kommentar på Alltainers delårsrapport


Alltainer publicerade idag den 17 maj sin delårsrapport för bolagets tredje kvartal 2021/2022, för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31. Vi delar våra tankar om rapporten nedan.

Under Alltainers Q3 uppgick nettoomsättningen till 2,2 MSEK (0,6), motsvarande en ökning om 252 % Y-Y %. Det är i nära linje med den näst högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i Alltainers historia som noterat bolag, där förstaplatsen fortsatt innehas av föregående kvartal (Q2), då försäljningen uppgick till 5 MSEK. Med tanke på att det fortsatt råder fraktutmaningar globalt, med högre fraktkostnader som en konsekvens, anser vi att Alltainer gjort en bra prestation under föregående kvartal. Hur bolagets helår 2021/2022 avslutas, där perioden 1 april till 31 juni 2022 ännu återstår att rapportera (Q4), kommer bl.a. bero på hur snabbt Alltainer kan leverera och således bokföra vunna orders. Nuvarande orderstock uppgår till ca 51 MSEK, vilket således utgör en bra grund för tillväxt under kommande år. I VD-ordet från dagens rapport andas dessutom optimism kring att ytterligare orders är att vänta under 2022. Rent kvartalsmässigt kan dock försäljningen slå olika framgent, beroende på just inom vilken period en affär ”bokföringsmässigt” tilldelas. Totalt sett tror vi att den kommande Q4-rapporten och sedermera efterföljande Q1-rapporten kan uppvisa god tillväxt, men att det återstår att se exakt inom vilken period de estimerade intäkterna kommer bokföras.

Sett till Alltainers bruttokostnader (COGS) uppgick dessa enbart till -0,4 MSEK (-0,4), vilket i förhållande till försäljningen om 2,2 MSEK motsvarar en bruttomarginal om 82 % (34). Utifrån de historiska kvartalsrapporterna som finns att tillgå, är detta den högsta bruttomarginalen någonsin i Alltainers historia, vilket vi såklart ser mycket positivt på. Det kan även jämföras med vårt eget estimat omkring 55 %, vilket bolaget således överträffade.

Under Q3 uppgick Alltainers totala rörelsekostnader till -2,9 MSEK (-1,7), vilket motsvarar en ökning om 1,2 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. Förklaringen till ökningen, jämfört med föregående år, är troligen hänförligt till Alltainers förvärv av CSW under slutet av 2021. Detta blir även tydligt vid en jämförelse med föregående kvartal (Q2), då rörelsekostnaderna uppgick till -2,4 MSEK och CSW ”delvis ingick” i Alltainer, varför vi drar slutsatsen att Alltainer uppvisat en god kostnadskontroll under Q3. Det kan även antas att en del av kostnaderna hänförliga till den tidigare företrädesemissionen belastat kvartalet och således är av engångskaraktär.

Vid utgången av mars uppgick Alltainers kassa till ca 1,1 MSEK och under det föregående kvartalet hade bolaget en kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -0,5 MSEK/månad. Under april stärktes kassan med en nettolikvid om 4,3 MSEK och givet en oförändrad burn rate skulle det innebära att Alltainer skulle vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika, vilket nedan graf illustrerar.

Dock, om exempelvis hänsyn även tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att Alltainer kan leverera under kommande månader, stärker det såklart kassaflödet och således även likviditeten i bolaget. Vid utgången av mars uppgick dessutom Alltainers ”Övriga omsättningstillgångar” till 7,2 MSEK, en ökning med 1,7 MSEK från föregående kvartal. Givet att en del av denna post innehåller t.ex. kundfordringar, så skulle detta också kunna komma att bidra positivt till rörelsekapitalet kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Alltainer.