Kommentar på AcuCorts Q4-rapport


AcuCort publicerade igår den 18 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är vår uppföljning av rapporten, vad vi främst fokuserat på samt ett urval av senast händelser kring AcuCort.

  • Tillgänglig likviditet och kapitalförbrukning
  • Lägre kostnadsbas under Q4
  • Godkännande för Covid-19-behandling
  • Vad vi har att se fram emot 2021
  • Nyligen genomförd VD-intervju med AcuCort

Tillgänglig likviditet och kapitalförbrukning

Med tanke på det utvecklingsarbetet som AcuCort har fokuserat på, och en kommersialiseringsfas som fortfarande är i sin linda, finns ännu ingen försäljning vilket i kombination med nödvändiga investeringar och rörelsekostnader resulterar i ett negativt kassaflöde. Det i sig är inte konstigt, samtidigt som det blir viktigt att effektivt nyttja den likviditeten som finns i bolaget. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick kassan till ca 24 MSEK, vilket kan jämföras med ca 26 MSEK vid utgången av september (Q3-20). Under sista kvartalet 2020 var därmed bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, låg och sett till helåret 2020 har denna uppgått till i genomsnitt -0,7 MSEK/månad, vilket vi också anser är lågt och således något vi ser positivt på. Under kommande kvartal räknar vi dock med att AcuCort kommer ha en något högre kapitalförbrukning, vilket är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen. Med det sagt, och med tanke på den utgående kassan per den sista december, anser vi fortsatt att AcuCort har en mycket stark finansiell position.

Lägre kostnadsbas under Q4

AcuCorts rörelsekostnaderna har under sista kvartalet 2020 varit lägre än förväntat, vilket bolaget skriver i huvudsak är på grund av senarelagda kompletterande utvecklingsaktiviteter. Under Q4-20 minskade de externa kostnader med 5 %, från -1,42 MSEK till -1,35 MSEK, och personalkostnaderna minskade med 21 %, från -0,74 MSEK till -0,58 MSEK. Detta har i sin tur bidragit till den ovannämnda låga kapitalförbrukningen som AcuCort uppvisar.

Godkännande för Covid-19-behandling

AcuCort meddelade den 3 februari att det svenska Läkemedelsverket har godkänt bolagets läkemedel ISICORT® för behandling av patienter med Covid-19 som behöver syrgasbehandling. Det godkännande som AcuCort har erhållit avser den svenska marknaden och vår bedömning är att ISICORT® kan komma att fylla ett viktigt behov inom vården. Covid-19-vaccin har rullats ut löpande sedan ett par veckor tillbaka, men ännu är vi långt ifrån en fullgod vaccinering av den svenska populationen. Innan vi når den punkten så finns det ett stort värde av alla typer av produkter, behandlingar, hjälpmedel och läkemedel som kan bidra till en bättre vård av patienter som insjuknat i Covid-19. För AcuCorts del så kan det svenska marknadsgodkännandet och den nu också utökade indikationen komma väl till hands i samband med kommande ansökningar om marknadsgodkännande på fler marknader inom exempelvis Europa och USA. Vi vet också sedan tidigare att AcuCort befinner sig i partnerdialoger avseende den bredare kommersialiseringen av ISICORT®, och det är rimligt att anta att det nyligen erhållna godkännandet för behandling av covid-19-patienter i Sverige stärker AcuCorts position i dessa dialoger.

Vad vi har att se fram emot 2021

Under 2021 kommer AcuCort att lägga ett stort fokus kring aktiviteter för kommersialiseringen av ISICORT®. Precis som bolaget kommunicerat tidigare så kommer detta innebära att fortsätta driva på de pågående dialogerna med tänkbara kommersiella partners som tillsammans med AcuCort kan ansvara för försäljning och marknadsföring av ISICORT® på de lokala marknaderna. AcuCort bedriver även ett intensivt arbete med allt övrigt som behöver vara på plats innan ISICORT® kan vara tillgängligt på marknaden, som t.ex. nationell pris- och subventionsansökan, kommersiell produktion och logistik. Kommunikation från AcuCort rörande framsteg inom dessa processer kan utgöra bra värdedrivare i aktien under 2021.

Nyligen genomför VD-intervju med AcuCort

I samband med pressmeddelandet från den 3 februari vi i kontakt med Jonas Jönmark, VD på AcuCort. Intervjun publicerade vi den 5 februari, och återfinns i sin helhet även här.

Vad betyder godkännandet för AcuCort och när tror du att ni kan börja nå ut med produkten till marknaden?

Det är mycket positivt att Läkemedelsverket har godkänt vårt läkemedel ISICORT® även för behandling av covid-19-patienter. Den utökade indikationen är ytterligare en extern kvalitetsstämpel på vårt arbete och en validering av ISICORT®. Vidare innebär det att sjukvården framgent kan få möjlighet att behandla patienter under syrgasbehandling med ISICORT®. Vår ambition är att ISICORT® kan bli ytterligare ett behandlingsalternativ i kampen mot covid-19.

Indikationen kommer också att finnas med i våra kommande ansökningar om marknadsgodkännande på fler marknader, där vi nu undersöker möjligheterna att få så kallad Fast Track, d.v.s. en påskyndad registreringsprocess som är möjlig för läkemedel avsedda att behandla covid-19-patienter. Vidare styrker den utökade indikationen oss i våra partnerdialoger och i processen att kommersialisera ISICORT®.

Just nu pågår fortlöpande dialoger med potentiella framtida partners som tillsammans med AcuCort kan ansvara för försäljning och marknadsföring av ISICORT® på de lokala marknaderna. Parallellt med dessa aktiviteter fortgår arbetet med allt annat som behöver vara på plats innan den första patienten kan behandlas med ISICORT®. Jag kan inte idag spekulera i när produkten kan tänkas bli tillgänglig på marknaden. Det är flera viktiga steg och processer som behöver hanteras omsorgsfullt, bland annat godkännande av AcuCorts nationella pris- och subventionsansökan, förberedelser för kommersiell produktion och logistik. Vissa av våra aktiviteter är mer tidskrävande än andra, men sammantaget kan jag bekräfta att aktiviteterna hittills fortlöper utan förseningar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.