Kommentar på AcuCorts Q3-rapport


AcuCort har publicerat bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är vår uppföljning av rapporten såväl som vår kommentar till den tidigare genomförda företrädesemissionen.

Påfylld kassa

AcuCorts tidigare företrädesemission avslutades för ungefär en månad sen, där bakgrunden till emissionen bl.a. var att accelerera kommersialisering av Zeqmelit®. Utifrån den kommunicerade teckningsgraden tillfördes AcuCort 21 MSEK före emissionskostnader som beräknas ha uppgått till högst 4,8 MSEK, beroende på ersättningsform till garanterna. Utifrån utfallet emitterades även ca 35 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 vilka berättigar innehavaren till att teckna en (1) ny aktie i AcuCort för 0,40 kr under mars 2024. AcuCort kan således komma att tillföras ytterligare ca 14 MSEK om fyra månader. I skrivande stund handlas AcuCorts aktie omkring 0,40 kr varför TO1 således i princip är in the money idag. Det är dock som nämnt fyra månader kvar tills teckningsperioden och med hänsyn till de värdedrivare vi ser kan inträffa under denna tid så finns det utrymme för att AcuCorts aktie står i en högre kurs än vad den gör idag – vilket därmed kan ge en intressant affärsmöjlighet för optionsinnehavarna. AcuCort befinner sig bland annat i dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om godkännande för Zeqmelit® i USA, vilket tillsammans med ytterligare kommersiella partners som bolaget avser att ingå avtal med skulle kunna accelerera kommersialiseringen av Zeqmelit® än mer. Den nuvarande kommersialiseringen, vilken initialt väntas ta plats i Norden, ses som essentiell för att generera ett snabbt positivt kassaflöde och således erhålla mer utrymme för satsningar inom tillväxt.

AcuCorts kostnadsbas och finansiella position

Under Q3-23 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 4,8 MSEK (4,6), vilket rent procentuellt är en ökning om endast 5 % mot Q3-22, och i termer av absoluta tal 0,2 MSEK. Jämfört med föregående kvartal i år (Q2-23), då AcuCorts totala rörelsekostnader uppgick till ca 3,9 MSEK, innebär det tredje kvartalets utveckling en kostnadsökning om 0,8 MSEK. Vi anser därmed att AcuCort fortsätter att uppvisa en god kostnadskontroll i rörelsen.

Vid utgången av september uppgick kassan till 7 MSEK och med hänsyn till den tillkommande nettolikviden från den efterföljande företrädesemissionen uppskattar vi att AcuCorts kassa vid utgången av oktober uppgick till omkring 23 MSEK. Under årets första nio månader har AcuCort uppvisat en genomsnittlig kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -1,1 MSEK/månad och givet ett antagande om en något högre kapitalförbrukning framgent om 1,5 MSEK/månad, skulle AcuCort vara finansierade tills slutet av år 2024, allt annat lika. Med det sagt kan dock AcuCort komma att tillföras ytterligare 14 MSEK under mars 2024 via TO1, vilket därmed skulle förlänga kassalikviden ytterligare. Med hänsyn till detta anser vi att AcuCort i dagsläget har en mycket god finansiell position.

Utöver ovan är det värt att upprepa att AcuCort under de senaste kvartalen har uppnått flera viktiga milstolpar i verksamheten; partneravtalet med Unimedic Pharma, varumärkesskydd i Kina såväl som i Norge, anslutning till Röda Webben, inledning av Fas IV-studien för Zeqmelit® såväl som pågående process med Läkemedelsverket om utfärdande av partihandelstillstånd. Under avslutningen av 2023 lägger AcuCort ett stort fokus kring FDA-processen och målet om att Zeqmelit® kommer att säljas på apotek i Sverige under 2024 kvarstår.

AcuCort har såldes, och fortsätter att, ta viktiga steg framåt. Med hänsyn till den presenterade Q3-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcuCort.