Kommentar på AcuCorts Q3-rapport


AcuCort publicerade den 12 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Följande är vår uppföljning av rapporten och vad vi främst fokuserat på.

  • Tillgänglig likviditet och kapitalförbrukning
  • Påfylld kassa via emissioner
  • Fokus framåt

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till ca 14,4 MSEK, vilket kan jämföras med ca 17,6 MSEK vid utgången av juni (Q2-21). Under Q3-21 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,1 MSEK/månad, vilket är något lägre än under t.ex. Q2-21 då AcuCorts burn rate uppgick till -1,4 MSEK/månad. Precis som vi har kommunicerat tidigare till marknaden, senast i samband med Q2-rapporten, har vi i våra modeller dock räknat med att AcuCort under kommande kvartal kommer att ha en något högre kapitalförbrukning. Det i sig är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen av ISICORT®.

Efter tredje kvartalets utgång har AcuCort fyllt på sin kassa genom en fullt säkerställd företrädesemission om ca 26 MSEK, samt genom en riktad emission om ca 5 MSEK, således totalt 31 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i båda emissionerna, vilka avslutades den 8 november, uppgick till 2,65 kr/aktie. Men hänsyn till att AcuCort i skrivande stund handlas omkring 3,10 kr/aktie, har deltagarna gjort en god affär. Med den utgående kassan per den sista september, samt kapitaltillskottet från emissionerna, har AcuCort en mycket stark finansiell position. Merparten av AcuCorts kassa ska nu investeras i regulatoriska processer och försäljnings- samt marknadsföringsaktiviteter, som ett led på vägen mot en global kommersiell lansering av ISICORT®.

Och det är just så AcuCorts närmaste fokus stavas; kommersialisering av ISICORT®. I ett första skede ser vi att bolaget kommer att lansera läkemedlet brett på hemmaplan, där ett godkännande för den svenska marknaden redan erhållits, samt på andra prioriterade marknader runtom i världen. USA är världens största läkemedelsmarknad och enligt AcuCort lägger bolaget därför stor vikt vid att anpassa den amerikanska registreringsansökan för att optimera ett snabbt och positivt utfall. Vidare har ett så kallat Pre-NDA (New Drug Application) möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ägt rum och en fortsatt aktiv dialog pågår. Även Europa är en stor och viktig läkemedelsmarknad och arbetet med registreringsansökningarna pågår för att AcuCort via en så kallad Mutual Recognition Process ska kunna registrera ISICORT® på flera marknader inom Europa.

Vad gäller den kommersiella resan skriver AcuCort att de har växlat upp takten i sina dialoger med potentiella partners i Europa, USA och på utvalda nyckelmarknader som har förmåga att lansera ISICORT® på sina respektive lokala marknader. I vår erfarenhet vet vi att det för ett mindre läkemedelsbolag likt AcuCort är mycket fördelaktigt att föra sådana diskussioner med en stark finansiell position. Det skapar ett bättre förhandlingsutrymme och gör att AcuCort kan agera mindre ”stressat” i förhandlingar, vilket i slutändan kan vara helt avgörande för att ett fördelaktigt avtal ska kunna komma på plats. Med den utgående kassan i september, tillkommande nettolikvid från emissionerna och med ett antagande om en genomsnittlig burn rate om -1,5 MSEK/månad, skulle det innebära att AcuCort är finansierade tills slutet av 2023.

Med det i åtanke, och med hänsyn till nuvarande Market Cap om ca 97 MSEK och Enterprise Value (EV) om 56 MSEK, justerat för emissionerna, ser vi en fortsatt attraktiv risk-reward i aktien.


I samband med Q3-rapporten har vi varit i kontakt med Jonas Jönmark, VD på AcuCort.

 2021 lider mot sitt slut, vad är du mest nöjd med under året så här långt?  

Jag är stolt över mitt team på AcuCort och våra samarbetspartners insatser under året. Våra gemensamma ansträngningar har inneburit att vi har flyttat fram våra positioner vad gäller arbetet med bolagets registreringsansökningar på prioriterade marknader, vilket inkluderar även den viktiga amerikanska marknaden, liksom arbetet vad gäller övriga förberedelser inför den kommande kommersialiseringen. Vi har också fördjupat diskussionerna med ett antal utvalda potentiella väl-renommerade och resursstarka partners med erfarenhet av allergimarknaden, samt med en förmåga att lansera ISICORT® på sina respektive lokala marknader. Vi ser fram emot att landa några av dessa möjligheter i kommersiella samarbeten. Att vårt innovativa läkemedel ISICORT® har visat data på minst tre års hållbarhet och fått stärkt patentskydd är förstås också något som jag är nöjd med.

På vilka aktiviteter bedömer du att ni kommer att lägga störst fokus under 2022?

Givetvis kommer vi lägga största fokus under 2022 på att kommersialisera AcuCorts innovativa läkemedel ISICORT®. Det kräver att vi har samarbetsavtal på plats med rätt kommersiella partners på prioriterade marknader. De pågående dialogerna med potentiella partners kommer således fortsatt att ha stort fokus under det kommande året. Vi vill också accelerera vår tillväxtresa redan från start vilket förutsätter marknadsregistreringar av ISICORT® på ytterligare viktiga marknader. Det innebär i sin tur att högsta prioritet är inlämningen av ansökan om marknadsregistrering i USA, följt av inlämningar av ansökningar om marknadsgodkännande även på andra nyckelmarknader. Vi behöver också få de sista pusselbitarna, enligt vår strategiska kommersialiseringsplan, på plats inför kommersialiseringen.


Vi kommer att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.