Kommentar på AcuCorts Q1-rapport


AcuCort publicerade igår den 28 april 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Följande är vår uppföljning av rapporten och vad vi främst fokuserat på.

  • Kostnadsbasen, tillgänglig likviditet och kapitalförbrukning
  • Dialoger med licenstagare kan resultera i en stark trigger

Precis som vi skrivit tidigare bedriver AcuCort fortfarande ett utvecklingsarbete, parallellt med att förberedelserna för den kommersiella fasen fortlöper, varför ingen försäljning är aktuell i dagsläget. Det, i kombination med nödvändiga investeringar och rörelsekostnader, resulterar i ett negativt kassaflöde. Med tanke på vad för typ av bolag AcuCort är och vart de just nu befinner sig i sin utvecklingsfas, är det inget konstigt, samtidigt som det fortsatt är viktigt att effektivt nyttja den likviditeten som finns i bolaget. Vid utgången av första kvartalet uppgick kassan till ca 21,6 MSEK, vilket kan jämföras med ca 24 MSEK vid utgången av december (Q4-20). Under första kvartalet 2021 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -0,8 MSEK/månad, vilket är i linje med genomsnittet för 2020 och således fortsatt lågt. Vi ser såklart positivt på detta, samtidigt som vi dock under kommande kvartal fortsatt räknar med att AcuCort kommer ha en något högre kapitalförbrukning, vilket är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen. Med det sagt, och med tanke på den utgående kassan per den sista mars, anser vi fortsatt att AcuCort har en mycket stark finansiell position.

Under årets första kvartal uppgick AcuCorts totala rörelsekostnader till ca -2,0 MSEK, att jämföra med ca -2,7 MSEK under Q1-20 och -1,9 MSEK under Q4-20. AcuCort utvecklas således fortsatt med en god kostnadskontroll, vilket i sin tur bidragit till den ovannämnda låga kapitalförbrukningen som bolaget uppvisar.

Under våren har AcuCort anställt Louise Harting som projektledare, Louise har en masterexamen i International Business från Copenhagen Business School, och erfarenhet av internationella produktlanseringar inom läkemedelsindustrin från bl.a. Novo Nordisk. I sin roll som projektledare på AcuCort har hon ansvaret för bl.a. ansökningarna om marknadsregistrering av ISICORT® i Norden och Europa. AcuCort fortsätter därmed att addera viktiga pusselbitar för att accelerera utvecklingen i bolaget och öka chanserna för en lyckad marknadsintroduktion av ISICORT®.

Det stora fokuset framgent är hänförligt till just arbetet med att lansera ISICORT® på marknaden vilket inkluderar att allt ska komma på plats så effektivt som möjligt enligt den fastställda planen för att säkerställa en storskalig kommersiell produktion. Det innebär exempelvis att valideringsbatcher och labbanalyser granskas, liksom att kvalitetsparametrar och analyser kontrolleras och följs upp. Parallellt med detta fortsätter de aktiva dialogerna med olika potentiella licenstagare och samarbetspartners. Eventuell kommunikation kring detta, vilket Analyst Group ser som tänkbart under kommande kvartal i år, kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien. Med det i åtanke, och med hänsyn till nuvarande bolagsvärde om ca 90 MSEK i skrivande stund, ser vi en fortsatt attraktiv risk-reward i aktien.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.