Kommentar på AcuCorts delårsrapport Q2-23


AcuCort publicerade den 31 augusti bolagets delårsrapport för det andra kvartalet år 2023.

Avtal med Unimedic Pharma för kommersialisering

Efter kvartalets utgång i augusti meddelade bolaget att ett partneravtal med Unimedic Pharma har tecknats för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Till följd av avtalet med Unimedic Pharma, vilka kommer verka som kommersialiseringspartner för AcuCort, anses en kommersialisering av Zeqmelit, vilket skulle ta AcuCort till nästa fas i bolagets uppskalningsfas, ligga nära till hands. Unimedic Pharma är ett svenskt specialistläkemedelföretag med verksamhet i Norden och Europa, och anses besitta kompetensen samt de finansiella musklerna som krävs för att framgångsrikt ta Zeqmelit till marknaden. Som en effekt av att Zeqmelit har erhållit marknadsgodkännande i Sverige, Norge, Danmark och Finland sedan tidigare har nu AcuCort möjlighet att kapitalisera genom avtalet med Unimedic Pharma eftersom produkten potentiellt kan lanseras till marknaden inom de närmsta månaderna. Ett potentiellt besked om en subvention av Zeqmelit från svenska prismyndigheten TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) inväntas även för närvarande, vilket vid positivt besked förväntas möjliggöra att kommersialiseringen av Zeqmelit blir mer lukrativ för AcuCort, som en effekt av en mer fördelaktig prissättning mot kund.

Företrädesemission samt ytterligare kommersialiseringsplaner

För att accelerera kommersialisering av Zeqmelit meddelade AcuCort efter kvartalets utgång att bolaget tar in kapital via en företrädesemission som vid full teckning väntas tillföra bolaget ca 30 MSEK före emissionskostnader, samt att bolaget upptar ett brygglån om ca 5 MSEK för att förstärka likviditeten på kort sikt. Kapitalet från företrädesemission förväntas möjliggöra ytterligare satsningar inom organisationen, vilka är vitala för en framgångsrik kommersialisering. Samtidigt estimeras rörelsekapitalet som AcuCort förväntas erhålla vid en framgångsrik emission enligt bolaget vara tillräckligt för finansiering av verksamheten tills dess att AcuCort genererar återkommande intäkter till följd av en kommersialisering av Zeqmelit.

AcuCort befinner sig även i dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om godkännande för Zeqmelit i USA, vilket tillsammans med ytterligare kommersiella partners som bolaget avser att ingå avtal med skulle generera en ännu storskaligare kommersialisering av Zeqmelit. Den nuvarande kommersialiseringen, vilken initialt väntas ta plats i Norden, ses däremot som essentiell för att generera ett snabbt positivt kassaflöde och således erhålla mer utrymme för satsningar inom tillväxt samt säkra likviditeten i närtid.

Erhåller etikgodkännande för studie avseende Zeqmelit

I juli erhöll AcuCort godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Sverige att initiera studien ZEQ001. Syftet med ZEQ001-studien var att utvärdera Zeqmelit vid akut allergisk reaktion och är en del för den kommande kommersialiseringen i Norden. Studien, som är en fas IV-studie, har som övergripande mål att skaffa verklig erfarenhet, s.k. Real-World Evidence, av Zeqmelit från patienter som tidigare fått kortison förskrivet i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner. Vidare kommer studien ge information om tillgänglighet, trygghet med behandlingen och upplevd effekt hos patienterna. En initiering av studien estimeras ske under Q4-23 och pågå fram till Q2-24. En fas IV-studie skapar ytterligare möjligheter att insamla data om ett läkemedels säkerhet samt effekter i större skala efter marknadsgodkännande vilket Analyst Group ser som en väl vald strategi från AcuCorts sida för att kunna stärka Zeqmelits konkurrenskraft som inom kortisonmarknaden och det självklara valet för patienter med måttlig till svår allergi.

Har erhållit ytterligare varumärkesskydd

Under kvartalet erhöll även AcuCort varumärkesgodkännande för Zeqmelit i Storbritannien. Sedan tidigare har varumärkesskydd erhållits för EU och Analyst Group anser att skyddet som erhållits i Storbritannien skyddar bolagets intellektuella rättigheter på ytterligare en attraktiv marknad. Utöver Storbritannien har varumärkesskydd även erhållits i Australien, vilket höjer bolagets ”vallgravar” gentemot konkurrenter vid en kommersialisering inom denna marknad.

Beviljas patent för dexametason som munfilm i Brasilien

I maj meddelade AcuCort att bolaget har beviljats patent för dexametason som munfilm i Brasilien. Det beviljade patentet innebär att munfilmen erhåller nationellt skydd i Brasilien och upphör att gälla i november 2035. Enligt Worldometers uppgick Brasiliens befolkningsmängd till ca 215 miljoner år 2022, således ser Analyst Group en substantiell marknadspotential för Zeqmelit vid penetration av den brasilianska marknaden, vilket patenten potentiellt kan påskynda.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att avtalet med Unimedic Pharma ger AcuCort möjlighet att inleda en lukrativ kommersialisering av Zeqmelit i Norden, vilket bedöms som en attraktiv marknad, där produkten redan erhållit marknadsgodkännande. Avtalet verkar även som ett Proof of Concept för AcuCort som validerar bolagets hittills framgångsrika utveckling av Zeqmelit och väntas underlätta upprättandet av ytterligare kommersiella avtal för att ta Zeqmelit till fler internationella marknader.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcuCort.