Kommentar på AcouSorts Q4-rapport


AcouSort publicerade den 22 februari 2023 bolagets delårsrapport för Q4-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten.

Fortsatt starkt momentum i försäljningen samt övriga intäkter

Under Q4-22 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 2,0 (0,5) MSEK, motsvarande en ökning om 280 % mot jämförbart kvartal föregående år. Vidare så genererade AcouSort övriga rörelseintäkter om 0,7 (0,7) MSEK som utgjordes av offentlig projektfinansiering. Sett till helåret uppgick nettoomsättningen till ca 5,0 (3,0) MSEK, motsvarande en ökning om 65 % jämfört mot 2021, övriga intäkter uppgick till ca 3,6 (3,0) MSEK jämfört mot år 2021. Försäljningen under kvartalet var lägre än vad Analyst Group estimerat, där vi prognostiserade ca 6,6 MSEK för helåret, dock var de övriga rörelseintäkterna om 3,6 MSEK i linje med vad vi estimerat (3,7). Det fjärde kvartalet var händelserikt för AcouSort där bolaget bl.a. kommunicerade ut sin roll i Blue4Therapy-projektet relaterat till området för cellterapi vilket medförde ytterligare 0,7 MSEK i intäkter samt att ett samarbete slöts med en för närvarande okänd global life science-aktör med målet att möjliggöra automatisering av cellterapiprocesser med AcouWash-teknologin, vilket inbringade intäkter om 0,15 MEUR. AcouSort lyckades även återuppta bolagets marknadsinsatser i Japan genom att träffa bolagets distributionspartner vilket inte var möjligt tidigare på grund av pandemins efterdyningar. Efter utgången av kvartalet har AcouSort även meddelat att ett japanskt samarbetsavtal förlängs för att möjliggöra slutlig utvärdering med kliniska prover med hjälp av AcouWash.

Totala rörelsekostnader och rörelseresultat

Sett till helåret 2022 uppgick de totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, till ca 22,1 MSEK, vilket kan jämföras med 18,1 MSEK år 2021, motsvarande en ökning om ca 22 %, vilket är i linje med våra prognoser om ca 22,3 MSEK i totala rörelsekostnader, där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt effektiv kostnadskontroll trots att bolaget är inne i en expansiv fas som är resurskrävande, vilket anses vara en utmaning som AcouSort hanterat mycket väl även historiskt enligt Analyst Group. Framgent förväntas rörelsekostnader öka till följd av att bolaget bl.a. ökar försäljningen samt bolagets personalstyrka, där vi estimerar ca 28,2 MSEK för helåret 2023. AcouSorts rörelseresultat (EBIT) för helåret 2022 uppgick till -13,5 MSEK, vilket kan jämföras med -12,2 MSEK för år 2021, motsvarande en ökad förlust om 11 %, där vi hade prognostiserat ett rörelseresultat om ca -12,3 MSEK, vilket var lägre än estimerat till följd av att vi hade räknat med en högre omsättning.

Finansiell ställning – låg kapitalförbrukning och stärkt kassa

Vid utgången av Q4-22 uppgick AcouSorts kassa till ca 34 MSEK, vilket kan jämföras med 19 MSEK vid utgången av föregående kvartal. Av dessa 34 MSEK är ca 11,3 MSEK bundna till AcouSome-projektet, och således har AcouSort ca 22,7 MSEK att röra sig med. AcouSorts burn rate (operativt kassaflöde efter investeringar) per månad uppgick till ca 5 MSEK under Q4-22, jämfört med ca -1,7 MSEK under Q3-22, och något som huvudsakligen kunde hänföras till ökning i kortfristiga skulder vilket orsakade en positiv kassaflödespåverkande effekt om 19,8 MSEK, vilket bidrog till ett högre kassaflöde än föregående kvartal, och således ett positivt kassaflöde där bolagets likviditet stärktes. Justerat för förändringar i rörelsekapital har AcouSorts burn rate de fyra senaste kvartalen fluktuerat mellan -0,8 och -1,3 MSEK. Givet en nettokassa om 22,7 MSEK och en konservativt antagen burn rate om ca -2,0 MSEK per månad framgent till följd av att bolagets kostnadsbas förväntas öka, är bolaget kapitaliserade tills slutet av år 2023, allt annat lika. Det bör dock tilläggas att om bolaget förväntas fortsätta öka sin försäljning, erhålla forskningsanslag och bibehålla kostnadskontroll samt den effektiva hanteringen av rörelsekapital, estimeras det bidra till en bättre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet där bolaget är finansierade längre än estimerat.

Sammantaget levererade AcouSort en försäljning som var något under våra förväntningar, men en kostnadsbas som var i linje med våra förväntningar. Blickar vi framåt så ligger ambitionen för AcouSort att påskynda utvecklingen av dedikerade OEM-moduler där det fortsatta samarbetet med det globala life science-bolaget har verifierat den kommersiella potentialen i bolagets fokus att utveckla en teknologi mot separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilket är ett betydande tillväxtområde tillika värdedrivare för AcouSort. Ett annat intressant fokus under 2023 är området för exosombaserad diagnostik vilket AcouSort påbörjade formellt i början av februari i år 2023. Tekniken har potential att öppna upp i ett helt nytt fält inom diagnostik i och med att exosomer innehåller viktig biologisk information som kan ge ”statusrapporter” om organ som hjärna, hjärta och immunsystem samt om tillstånd såsom graviditet och cancer. Slutligen är en milstolpe att vänta under år 2023 en första lansering av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation som estimeras utgöra en språngbräda för framtida tillväxt. Med en stark fortsatt stark balansräkning, god kostnadskontroll och många intressanta projekt med stor potential ser Analyst Group att det inte är otänkbart att år 2023 kan bli ett genombrottsår för AcouSort.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.