Kommentar på AcouSorts Q4-rapport


AcouSort publicerade idag den 24 februari 2022 sin bokslutskommuniké för år 2021 samt delårsrapport för Q4-21. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Slagig omsättning men fortsatt ordning på kostnaderna
  • Förlängt avtal med tidigare partner inom life science
  • Kommande milstolpar för AcouSort

Slagig omsättning men fortsatt ordning på kostnaderna

Under Q4-21 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 0,5 MSEK (1,2 MSEK), motsvarade en minskning om ca 55 % mot jämförbart kvartal 2020 vilket är enligt våra förväntningar, detta då Torsten Freltoft kommenterat tidigare i sitt VD-ord att ” […] Därtill bör nämnas att våra affärer inte fördelas jämnt över året utan kan variera väsentligt från kvartal till kvartal”, vilket innebär att AcouSorts omsättning kan komma att variera väsentligt på kvartalsbasis. Räknar man på helårsbasis så uppgick minskningen av omsättningen för 2021 till ca 39% jämfört med 2020 från 6,8 MSEK till 6 MSEK. Totala rörelsekostnader uppgick under årets fjärde kvartal till -4,8 MSEK, jämfört med -4,9 MSEK under samma period för 2020 (Q4-20), där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 32 MSEK, vilket kan jämföras med 1,7 MSEK vid utgången av Q3-21. Den stora förändringen beror på att bolaget tog in pengar från en nyemission i oktober 2021. AcouSorts burn rate uppgick till ca -1,9 MSEK/månad under Q4-21, jämfört med ca -1 MSEK under föregående kvartal. Den ökade kapitalförbrukningen under kvartalet kan delvis hänföras till en minskning av kortfristiga skulder om -2 MSEK, vilket fått en negativ effekt på kassan. Räknar man dock med en burn rate om -1,1 till -1,2 MSEK per månad vilket motsvarar genomsnittet för helåret 2021 och senast rapporterade kassa om 32 MSEK är bolaget kapitaliserade minst tills utgången på Q4-23, allt annat lika.

Förlängt avtal med tidigare partner inom life science

Efter kvartalets utgång offentliggjorde AcouSort att de förlängt samarbetet med det japanska life science-bolag som de jobbat med sedan 2019. Det nya avtalet är en förlängning av det avtal som AcouSort hade tidigare och inkluderar uppgradering till det nya AcouWash 2-systemet som släpptes nyligen samt tekniskt- och applikationsstöd till 2022. Samarbetet är ett av flera som AcouSort har som en del av sin strategi för att kunna göra övergången från ett utvecklingsbolag till kommersiell produktion i större skala. Vidare så har samarbetet varit en viktig del för att optimera AcouWash-systemet.

Kommande milstolpar för AcouSorts produkter

Baserat på dagens rapport listar vi några av de milstolpar som kan driva värde för AcouSort framgent:

  • Validering av den semiautomatiska produktionslinjen för produktion av AcouPlasmaOptical med kapacitet att producera 100 000 enheter under ett skift
  • Verifiering och validering av AcouTrap 3-systemet och vanliga applikationer
  • Verifiering och framtagning av application notes för AcouWash 2-systemet
  • Fortsätta bygga befintliga OEM-samarbeten och etablera nya samarbeten

Sammanfattningsvis ser vi att AcouSort är välkapitaliserade och är i en intressant position för att uppnå sina milstolpar samt etablera sig på marknaden som en ledare inom patientnära testning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.