Kommentar på AcouSorts Q3-rapport


AcouSort publicerade igår den 24 november 2021 bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Minskade intäkter men fortsatt god kostnadskontroll
  • Två nya affärer varav en med Instrumentation Laboratory
  • Ny produktlansering, nytt samarbete och välkapitaliserad balansräkning

Minskade intäkter men fortsatt god kostnadskontroll

Under Q3-21 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 123 tSEK (204), motsvarade en minskning om 40 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q3-rapporten framgår det att nettoomsättningen under Q3-21 utgjordes av produkter 46 tSEK (204) och kundprojekt 77 tSEK (0). Intäktsminskningen för kvartalet är påtaglig, däremot har Torsten Freloft kommenterat tidigare i sitt VD-ord att ” […] Därtill bör nämnas att våra affärer inte fördelas jämnt över året utan kan variera väsentligt från kvartal till kvartal”, vilket innebär att vi förväntar oss att AcouSorts kan komma att variera kraftigt på kvartalsbasis. Totala rörelsekostnader uppgick under årets tredje kvartal, inklusive kostnad för handelsvaror men exklusive avskrivningar, till -4 174 tSEK, jämför med -4 614 tSEK föregående kvartal (Q2-21), där vi ser att bolaget utövar en fortsatt god kostnadskontroll. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 1 671 tSEK, vilket kan jämföras med 4 590 tSEK vid utgången av Q2-21, motsvarande en förändring om -2 919 tSEK (-2 907). Den höga kapitalförburkningen under kvartalet kan delvis hänföras till en minskning av kortfristiga skulder, vilket fått en negativ effekt på kassan. AcouSort uppvisar en burn rate om -1,4 MSEK/månad under Q3-21, och med likviden från om ca 40 MSEK före emissionskostnader som tillfördes i oktober räcker kassan till början på 2024, allt annat lika.

Två nya affärer varav en med partnern Instrumentation Laboratory

Samarbetet med Instrumentation Laboratory (IL) har resulterat i ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt som är det tredje med IL relaterad till ILs produktutveckling, där syftet är att utreda en ny produktmodifikation av ILs diagnostiska system i kombination med AcouSorts teknologi. Samarbetet med IL är strategiskt viktigt och vid lyckat utfall möjliggör integrerad provhantering till fler produktkategorier inom IL, samt ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Vidare annonserades en ny affär med en befintlig kund i Sydkorea som köpte ytterligare ett system. Sammanfattningsvis har bolagets strategiska samarbeten fortsatt utvecklas väl under kvartalet, vilket vi ser som ett fortsatt kvitto på ett bra intresse för AcouSorts teknologi och support.

Ny produktlansering, nytt samarbete och välkapitaliserad balansräkning

Efter kvartalets utgång har AcouSort hunnit lansera sin första Original Equipment Manufacturing (OEM)-produkt AcouPlasmaOptical som är en unik lösning som möjliggör integrerade mätningar i blodplasma. Utöver detta har meddelade bolaget att en ny amerikansk samarbetspartner från Kalifornien har anslutit sig för att utveckla nya funktionaliteter till sina befintliga produkter med hjälp av AcouSorts trapping-teknik. Inför allt detta meddelade även AcouSort att ca 40 MSEK tillförts via en övertecknad emission vilket stärker balansräkningen inför kommande expansion.

Sammanfattningsvis ser vi att AcouSort är på rätt väg och har ett gediget utgångsläge att uppnå sina milstolpar och etablera sig på marknaden.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.