Kommentar på AcouSorts Q2-rapport


AcouSort publicerade idag den 26 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Mindre genombrott i systemförsäljningen

Under andra kvartalet bolagets uppgick totala intäkter till 1,9 MSEK (0,3), vilket är ett resultat av att AcouSort genomfört flera nya installationer. Bolaget beskriver första halvåret som ”ett mindre genombrott i systemförsäljningen”, där AcouSort ser ökade intäkter från offentligt finansierade projekt. För perioden H1 2020 uppgick totala intäkter till 4,5 MSEK (1,6), vilket nästan är en tredubbling mot föregående år.

Minskade kostnader

Under kvartalet uppgick bolagets totala kostnader till 3,2 MSEK (3,4), vilket motsvarar en minskning om ca 4 % jämfört med motsvarade period föregående år. Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till 1,8 MSEK (1,9), motsvarande en minskning om ca 7 % jämfört med motsvarade period föregående år. Resultatet före skatt förbättrades till -1,3 MSEK (-3,1), vilket är ett resultat av ökad försäljning i kombination med något mindre kostnader. Bolagets kassaflöde under Q2-20 uppgick till 10,7 (-3,1) MSEK, vilket bland annat är ett resultat av genomförd emission under kvartalet, och är något vi ser positivt på.

Stärkt rörelsekapital

Under maj meddelade AcouSort att bolaget erhållit lånegarantier om drygt 3 MSEK av ett konsortium bestående av bolagets ledning, styrelse samt grundare, vilket vi ser mycket positivt på. Under juni genomfördes dessutom en riktad emission om ca 12 MSEK. Den 30 juni 2020 uppgick AcouSorts likvida medel till 13,8 MSEK (10,4) MSEK vilket medför att bolaget således bör vara finansierade i minst tolv (12) månader framöver.

Fortsatta samarbeten

Under H1 2020 har flertalet projekt som AcouSort startade tillsammans med globala life science-företag avslutats med goda resultat, och bolaget ser fortsatta samarbeten med flera parter framgent. I slutet av H1 2020 avslutades det senaste projektet med Instrumentation Laboratories (IL) med goda resultat. Under Q4-20 startar samarbetet med ett koreanskt life science-företag, där AcouSort ska integrera AcouTrap-teknologin i ett nytt diagnostiskt test för detektion av cirkulerande tumörceller (CTC) med hjälp av extracellulära vesiklar. Under H2 2020 förväntas en ny serie av de första AcouWash-systemen att produceras, vilket kan generera nya samarbeten med universitet och life sciene-företag. Det finns således flertalet triggers på kort- till medellång sikt.

Covid-19

Gällande situationen kring Covid-19 och dess påverkan på AcouSort är detta fortfarande i ständig förändring. Trots Covid-19 påvisar AcouSort en hög aktivitet under kvartalet och bolaget har kunnat upprätta nära kontakt med både gamla och nya kunder. AcouSort har genomfört, levererat och installerat system både i Sverige och till internationella kunder genom digitala installationer med virtuella installationer och utbildningar. Denna övergång skulle kunna påverka bolaget positivt på sikt, då det innebär en mer kostnadseffektiv, skalbar och snabbare internationell penetration av AcouSorts produkter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.