Kommentar på AcouSorts Q2-rapport


AcouSort publicerade den 24 augusti 2023 bolagets delårsrapport för Q2-23. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten.

Fortsatt stabila intäkter från produktförsäljning och projektintäkter

Under Q2-23 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1,8 (0,7) MSEK, motsvarande en ökning om 154 % mot jämförbart kvartal föregående år, där ca 1 MSEK utgjordes av produktförsäljning och ca 0,8 MSEK utgjordes av kundprojekt. Vidare så visade AcouSort övriga rörelseintäkter om 1,5 (0,8) MSEK som utgjordes av forskningsbidrag. Försäljningen under kvartalet var i linje med våra förväntningar, dock var de övriga rörelseintäkterna om 1,5 MSEK högre än förväntat. Under Q2-23 meddelade AcouSort att bolaget levererat ett modifierat AcouWash 2-system till Lunds universitet vilket genererade intäkter om 0,5 MSEK, där Lunds universitet hade som syfte att utföra separation av cirkulerande tumörceller från vita blodkroppar med hjälp av AcouWash. AcouSort meddelade även att National Institutes of Health (NIH) beställt ett AcouWash 2-system under kvartalet och därmed blivit en återkommande kund, vilket vi ser som en validering av kvaliteten på AcouSorts produkterbjudande, samt att det visar på kundnöjdhet från NIH. År 2017 köpte NIH den första prototypen av AcouWash. Vidare kunde AcouSort meddela att bolaget avslutat andra fasen av samarbetet inom cellterapi med det ledande globala life science-bolaget, där partnern beställt ett testsystem vilket förväntas generera ytterligare intäkter om 50 kEUR under 2023.

Utveckling av totala rörelsekostnader och rörelseresultat

Under Q2-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, till ca 7,2 (5,8) MSEK, motsvarande en ökning om ca 24 %, vilket är i linje med våra förväntningar, där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt effektiv kostnadskontroll samtidigt som bolaget är inne i en expansiv fas som kräver resurser för att skala upp verksamheten, vilket AcouSort hanterat mycket väl historiskt enligt Analyst Group. AcouSorts rörelseresultat (EBIT) under Q2-23 uppgick till -3,8 MSEK, vilket kan jämföras med -4 MSEK vid Q2-22, motsvarande en minskning av förlusten om ca 4 %, vilket kan hänföras till ökade intäkter. AcouSort har slutit flera intressanta samarbeten med potential till ytterligare intäkter framgent, särskilt inom patientnära diagnostik och cellterapi, vilka förväntas förbättra omsättningen samt rörelseresultatet på längre sikt i takt med att AcouSort kan sluta större avtal som innefattar OEM-moduler.

Kassa och finansiell ställning

Vid utgången av Q2-23 uppgick AcouSorts kassa till ca 11,9 MSEK, vilket kan jämföras med 18,4 MSEK vid utgången av Q1-23, motsvarande en nettoförändring om -6,5 MSEK, eller ca -2,2 MSEK per månad. Givet en kassa om 11,9 MSEK och en konservativt antagen burn rate om ca -1,5 MSEK per månad framgent, vilket är något högre än bolagets genomsnittliga burn rate per månad om ca -1,1 MSEK (LTM) justerat för förändringar i rörelsekapital, estimeras AcouSort vara kapitaliserade tills mitten av Q1-24, allt annat lika. Det bör dock tilläggas att AcouSort förväntas fortsätta öka försäljningen, erhålla forskningsanslag och bibehålla kostnadskontroll, vilket estimeras bidra till ett stärkt kassaflöde och medföra att bolaget kan vara finansierade längre än estimerat. Även om risken för en extern kapitalanskaffning inte kan uteslutas helt ser Analyst Group att sannolikheten för en nyemission är relativt låg bland annat då AcouSort har en stark historik av att framgångsrikt söka alternativa finansieringskällor såsom forskningsanslag, vilket ledningen och styrelsen utvärderar kontinuerligt för att säkerställa likviditeten. Under de senaste fyra åren har AcouSort totalt erhållit 2,2 MEUR, motsvarande ca 25 MSEK, i forsknings- och utvecklingsanslag. Detta tillsammans med en försäljningsutveckling i rätt riktning medför, enligt Analyst Group, en minskad sannolikhet för behovet av externt kapital i närtid.

Sammantaget levererade AcouSort en rapport som var i linje med våra förväntningar ur ett finansiellt perspektiv, där vi ser att bolaget fortsätter utvecklas väl rent operativt genom olika samarbeten. Blickar vi framåt så ligger ambitionen för AcouSort att påskynda utvecklingen av dedikerade OEM-moduler där det fortsatta samarbetet med det globala life science-bolaget har verifierat den kommersiella potentialen i bolagets fokus att utveckla en teknologi mot separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilket är ett betydande tillväxtområde för AcouSort. Ytterligare en milstolpe att vänta under år 2023 är en första lansering av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation som estimeras utgöra en språngbräda för AcouSorts framtida tillväxt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.