Kommentar på AcouSorts Q2-rapport


AcouSort publicerade idag den 25 augusti 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Minskade intäkter men god kostnadskontroll
  • Slutförd studie med Instrumentation Laboratory
  • Produktionsanläggningen ska vara klar för kommersiellt bruk under hösten

Minskade intäkter men god kostnadskontroll

Under Q2-21 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 530 tSEK (1 448), motsvarade en minskning om 63 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q2-rapporten framgår det att nettoomsättningen under Q2-21 utgjordes av produkter 345 tSEK (983) och kundprojekt 185 tSEK (465). Intäktsminskningen för kvartalet ses som en besvikelse, däremot kommenterar Torsten Freloft i sitt VD-ord att ”[…] Därtill bör nämnas att våra affärer inte fördelas jämnt över året utan kan variera väsentligt från kvartal till kvartal”. Totala rörelsekostnader uppgick under årets andra kvartal, inklusive kostnad sålda varor (KSV) men exklusive avskrivningar, till -4 457 tSEK, om vi jämför det med föregående kvartal (Q1-21) om -4 413 tSEK, påvisar bolaget en fortsatt god kostnadskontroll. Vid utgång av andra kvartalet uppgick kassan till 4 590 tSEK, vilket kan jämföras med 4 985 tSEK vid utgången av Q1-21, motsvarande en förändring om -395 tSEK. Den låga kapitalförburkningen under kvartalet kan delvis hänföras till en ökning av kortfristiga skulder, vilket fått en positiv effekt i rörelsekapitalet. Att AcouSort uppvisar en burn rate om endast -132 tSEK/månad under Q2-21 får anses som ett mycket gott betyg, särskilt med tanke på det läge bolaget befinner sig i idag.

Slutförd studie med Instrumentation Laboratory

Samarbetet ned Instrumentation Laboratory (IL) har utvecklats väl under kvartalet och mitten av maj meddelade AcouSort att ytterligare en genomförbarhetsstudie har slutförts. Resultatet av studien uppges vara mycket lovande och öppnar upp för ett utökat samarbete redan i år. Samarbetet med IL är strategiskt viktigt och vid lyckat utfall möjliggör integrerad provhantering till fler produktkategorier inom IL, samt ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Vidare i det strategiska arbetet har första fasen slutförts av det aviserade samarbetsprojektet med ett belgiskt diagnostikföretag som utvecklar innovativa produkter för patientnära testning. Samarbetet fortsätter med ytterligare utvärderingar av plattformen. Sammanfattningsvis har bolagets strategiska samarbeten fortsatt utvecklas väl under kvartalet, vilket vi ser som ett kvitto på ett bra intresse för AcouSorts teknologi.

Produktionsanläggningen ska vara klar för kommersiellt bruk under hösten

Vi har tidigare skrivit om AcouSorts halvautomatiska produktionsanläggning och att bolaget har möjlighet att börja producera separationsmoduler i större skala. Det är positiv läsning att arbetet fortskrider enligt plan, att produktionsanläggningen ska vara klar för kommersiellt bruk under hösten samt att det redan har producerats hundratals högkvalitativa moduler. I anläggningens grundutförande har den en kapacitet på cirka 100 000 separationsmoduler per år, men systemet är förberett för en andra installation som gör att produktionskapaciteten kan fördubblas, för att sedan gå upp i tvåskift i produktionen för att nå en kapacitet till 400 000 moduler per år.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.