Kommentar på AcouSorts Q1-rapport


AcouSort publicerade idag den 26 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Försäljningsutvecklingen
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate

Försäljningsutvecklingen

Under Q1-21 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1 819 SEK (2 095), motsvarade en minskning om 13 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q1-rapporten framgår det att nettoomsättningen under Q1-21 utgjordes av licensintäkter 1 043 tSEK (1 188), produkter 298 tSEK (702) och kundprojekt 478 tSEK (205). Sett till bolagets totala intäkter uppgick dessa under kvartalet till 2 802 tSEK (2 553), vilket motsvarar en ökning om 10 %, där övriga intäkter utgjorde 983 tSEK (458) vilket bestod av Vinnova-bidrag. I sitt VD-ord sammanfattar Torsten Freltoft att ”[…] Intäktsökningen är bland annat hänförlig till det ökande intresset för vår teknologi och består primärt av engångsbetalning från projekt och public funding”.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första kvartal uppgick AcouSorts totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till -4 570 tSEK, att jämföra med -3 574 tSEK under Q1-20. Rent procentuellt är det en ökning om 28 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (996 tSEK) fortfarande är relativt lågt. Om vi dessutom gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -4 937 tSEK, minskade faktiskt kostnaderna under Q1-21 med 7 %. Vi ser således positivt på att AcouSort även under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av första kvartalet uppgick kassan till 4 985 tSEK, vilket kan jämföras med 8 123 tSEK vid utgången av Q4-20, och under Q1-21 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -808 tSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle AcouSort vara finansierade tills inledningen av Q4-21, allt annat lika. Det ska dock tilläggas att vid utgången av Q1 uppgick bolagets omsättningstillgångar, exklusive kassan, till 2 583 tSEK, vilket skulle kunna ”omvandlas” till positivt rörelsekapital under kommande månader och således bidra till att stärka kassan. Slutligen ska det även sägas att en ökad försäljning såklart också skulle bidra till en utökad likviditet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.