Kommentar på AcouSorts Q1-rapport


AcouSort publicerade den 31 maj 2023 bolagets delårsrapport för Q1-23. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten.

Intäkterna fortsätter öka i takt med att AcouSort kapitaliserar på befintliga samt nya samarbeten

Under Q1-23 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 2,6 (1,9) MSEK, motsvarande en ökning om 37 % mot jämförbart kvartal föregående år. Vidare så genererade AcouSort övriga rörelseintäkter om 1,3 (0,8) MSEK som utgjordes av forskningsbidrag. Försäljningen under kvartalet var i linje med våra förväntningar, dock var de övriga rörelseintäkterna om 1,3 MSEK högre än förväntat. Det första kvartalet var händelserikt där AcouSort bl.a. kommunicerade att bolaget levererat ett prototypsystem för stamcellsseparationer till bolagets Blue4Therapy-projektpartner BlueCell Therapeutics. Vidare meddelade AcouSort att den första delen av cellterapiprojektet som tillkännagavs i november kunde slutföras framgångsrikt i januari. De två företagen beslutade gemensamt att förlänga samarbetet med en andra fas som medför intäkter om ca 130 tEUR till AcouSort under år 2023. Slutligen meddelade AcouSort i februari att samarbetsavtalet tillsammans med det internationella japanska Life Science-företaget har förlängts för att möjliggöra slutlig utvärdering av den utvecklade analysen avseende AcouWash-systemet med hjälp av kliniska prover.

Totala rörelsekostnader och rörelseresultat

Under Q1-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, till ca 7 (5,3) MSEK, motsvarande en ökning om ca 33 %, vilket är lägre än estimerat, där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt effektiv kostnadskontroll trots att bolaget är inne i en expansiv fas som är kapitalkrävande, vilket anses vara en utmaning som AcouSort hanterat mycket väl även historiskt enligt Analyst Group. AcouSorts rörelseresultat (EBIT) under Q1-23 uppgick till -3,2 MSEK, vilket kan jämföras med -2,6 MSEK vid Q1-22, motsvarande en ökad förlust om 22 %. Den ökade förlusten är dock inget som Analyst Group väljer att dra några större växlar kring då vi ser att AcouSort idag är ett betydligt starkare bolag än för ett år sen och har genererat flera intressanta samarbeten med potential till ytterligare intäkter framgent, vilka förväntas förbättra rörelseresultat på längre sikt.

Finansiell ställning, kassaflöde och likviditet

Vid utgången av Q1-23 uppgick AcouSorts kassa till ca 18,4 MSEK, vilket kan jämföras med 22,7 MSEK vid utgången av Q4-22, motsvarande en nettoförändring om -4,3 MSEK, eller -1,4 MSEK per månad. För Q4-22 har kassan justerats med 11,3 MSEK då dessa likvider tillhör AcouSorts universitetspartners och är öronmärkta för AcouSome-projektet. Justerat för förändringar i rörelsekapital har AcouSorts burn rate de fyra senaste kvartalen fluktuerat mellan -0,8 och -1,4 MSEK. Givet en kassa om 18,4 MSEK och en konservativt antagen burn rate om ca -2,0 MSEK per månad framgent till följd av att bolagets kostnadsbas förväntas öka, är bolaget kapitaliserade tills slutet av år 2023, allt annat lika. Det bör dock tilläggas att bolaget förväntas fortsätta öka försäljningen, erhålla forskningsanslag och bibehålla kostnadskontroll, vilket estimeras bidra till en bättre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till ett stärkt rörelseresultat vilket medför att bolaget kan vara finansierade längre än estimerat. Även om risken för en extern kapitalanskaffning inte kan uteslutas helt ser Analyst Group att sannolikheten för en nyemission är relativt låg bland annat då AcouSort har en stark historik av att framgångsrikt söka alternativa finansieringskällor såsom forskningsanslag. Under de senaste fyra åren har AcouSort totalt erhållit 2,2 MEUR, motsvarande ca 25 MSEK, i forsknings- och utvecklingsanslag. Detta tillsammans med en försäljningsutveckling i rätt riktning medför, enligt Analyst Group, en minskad sannolikhet för behovet av externt kapital i närtid.

Sammantaget levererade AcouSort en rapport som var i linje med våra förväntningar, där vi ser att bolaget fortsätter utvecklas enligt plan. Blickar vi framåt så ligger ambitionen för AcouSort att påskynda utvecklingen av dedikerade OEM-moduler där det fortsatta samarbetet med det globala Life Science-bolaget har verifierat den kommersiella potentialen i bolagets fokus att utveckla en teknologi mot separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilket är ett betydande tillväxtområde för AcouSort. Ytterligare en milstolpe att vänta under år 2023 är en första lansering av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation som estimeras utgöra en språngbräda för AcouSorts framtida tillväxt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.