Kommentar på AcouSorts Q1-rapport


AcouSort publicerade den 18 maj 2022 sin delårsrapport för Q1-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Försäljningens utveckling och framtidsutsikter
  • Fortsatt stabil kostnadsutveckling och kassa
  • Nya avtal genererar ytterligare intäkter
  • Kommande milstolpar för AcouSort

Försäljningens utveckling och framtidsutsikter

Under Q1-22 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1,9 MSEK (1,8 MSEK), motsvarade en ökning om ca 4 % mot jämförbart kvartal 2021 (Q1-21). Nettoomsättningen utgjordes av licensintäkter om 1,3 MSEK (1,0) från Werfen, produktförsäljning om 0,4 MSEK (0,3) och kundprojekt om 0,2 MSEK (0,5). Vidare så genererade AcouSort övriga rörelseintäkter om 0,8 MSEK (0,9) vilket kan hänföras till forskningsbidrag från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Vad gäller framtida intäkter ser vi att det finns drivare i form av kommersiell lansering som är planerad mot slutet av 2022 med den kaliforniska life science-partnern vilket skulle kunna driva försäljningstillväxt för AcouSort. Sedan väntar även nyheter gällande invigningen av den nya produktionsanläggningen för tillverkning av OEM-moduler i större skala under hösten.

Fortsatt stabil kostnadsutveckling och kassa

Totala rörelsekostnader uppgick under Q1-22 till -5,3 MSEK, jämfört med -4,6 MSEK under samma period för 2021, där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll då vi estimerat att de totala rörelsekostnaderna skulle uppgå till ca -6,0 MSEK för kvartalet. Visserligen är det en ökning om 16 % men i och med att bolaget expanderat genom att flytta till större lokaler och utökat utvecklingsteamet ser vi detta som naturligt. Vid utgången av Q1-22 uppgick kassan till 28,5 MSEK, vilket kan jämföras med 31,5 MSEK vid utgången av Q4-21. AcouSorts burn rate uppgick till ca -1,0 MSEK per månad under Q1-22, jämfört med ca -1,9 MSEK under föregående kvartal, vilket var exceptionellt hög och något som huvudsakligen kunde hänföras till lägre intäkter, samt en avbetalning av kortfristiga skulder om ca 2,0 MSEK, vilket skapade en ofördelaktig utveckling av rörelsekapitalet och således burn raten. Givet nuvarande kassa om 28,5 MSEK och en antagen burn rate om ca -1,2 MSEK per månad framgent är bolaget kapitaliserade tills utgången på Q4-23, allt annat lika.

Nya avtal genererar ytterligare intäkter

Efter kvartalets utgång offentliggjorde AcouSort bolaget sålt ett AcouWash-system till Uppsalabaserade Pharmacolog. Affären har sitt ursprung i den avsiktsförklaring från maj 2021 om ett långsiktigt samarbetsprojekt som fokuserar på att undersöka potentialen i att integrera AcouSorts teknologi i Pharmacologs produkter. Syftet med samarbetet skulle resultera i utvecklingen av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter. Nästa fas i projektet omfattar mätningar i klinik på sjukhus i Malmö samt Uppsala där blod från patienter ska testas. Den totala intäkten för AcouSorts del av projektet uppgår till 41 tEUR. Vidare så förlängde AcouSort det samarbetsavtal med den japanska partner som undertecknades under 2019 i ytterligare ett år gällande leasing av ett nytt AcouWash 2-system. Förlängningen kommer generera intäkter om 35 tEUR under 2022.

Kommande milstolpar för AcouSorts produkter

Baserat på dagens rapport listar vi några av de milstolpar som kan driva värde för AcouSort framgent:

  • Verifiering och validering av AcouTrap 3-systemet och vanliga applikationer
  • Verifiering och framtagning av application notes för AcouWash 2-systemet
  • Validering av den semiautomatiska produktionslinjen för produktion av AcouPlasmaOptical med kapacitet att producera 100 000 enheter under ett skift
  • Kommersiell lansering av OEM-moduler med den kaliforniska samarbetspartnern i slutet av 2022

Sammanfattningsvis ser vi att AcouSort har en stark balansräkning till följd av fortsatt god kostnadskontroll och är samtidigt i en intressant position för att uppnå framtida milstolpar samt etableras i marknaden som en ledare inom patientnära testning med befintliga och potentiella samarbetspartners.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.