Kommentar på AcouSorts delårsrapport Q2-22


AcouSort publicerade den 24:e augusti 2022 sin delårsrapport för Q2-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

Försäljningens utveckling

Under Q2-22 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 0,72 MSEK (0,53), motsvarade en ökning om ca 35 % mot jämförbart kvartal 2021 (Q2-21). Nettoomsättningen utgjordes av produktförsäljning om 0,43 MSEK (0,35) och kundprojekt om 0,28 MSEK (0,19). Vidare så genererade AcouSort övriga rörelseintäkter om 1,1 MSEK (0,67) vilket kan hänföras till forskningsbidrag från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Försäljningen är fortfarande något blygsam, men enligt våra prognoser estimeras försäljningen ta fart på riktigt vid lansering och försäljning av bolagets akustiska separationsmoduler. Blickar vi framåt så förväntar vi oss en nettoomsättning kring 4,6 – 6,6 MSEK för helåret, där AcouSort i dagsläget ser ut att leverera enligt förväntningarna.

Fortsatt stabil kostnadsutveckling

Totala rörelsekostnader uppgick under Q2-22 till -5,8 MSEK (-4,6), där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll, detta då vi estimerat att de totala rörelsekostnaderna skulle uppgå till ca -6 MSEK för kvartalet. Visserligen är det en ökning om 27 % men i och med att bolaget expanderat genom att flytta till nya kontor och intensifierat produktutvecklingsarbetet är det inget vi väljer att lägga större växlar kring. Framgent estimerar vi att bolagets kan komma att öka i samma takt eller något högre då vi estimerat totala rörelsekostnader om ca -23,3 MSEK för helåret.

Finansiell ställning och burn rate

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 24,1 MSEK, vilket kan jämföras med 28,5 MSEK vid utgången av Q1-22. AcouSorts burn rate per månad uppgick till ca -1,5 MSEK under Q2-22, jämfört med ca -1,0 MSEK under föregående kvartal, vilket var högre och något som huvudsakligen kunde hänföras till dels lägre nettoomsättning, dels högre rörelsekostnader, vilket bidrog till ett lägre operativt kassaflöde än föregående kvartal, och således en högre burn rate. Givet nuvarande kassa om 24,1 MSEK och en antagen burn rate om ca -1,3 MSEK per månad framgent är bolaget kapitaliserade tills utgången på Q4-23, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott och forskningsanslag bidrar till likviditeten kan dock AcouSort komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet nuvarande kassa och burn rate.

Ny studie gällande utvärdering av AcouWash-teknologin i klinisk miljö

Den 9 juni tillkännagav AcouSort att bolagets första AcouWash-kund, det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health (NIH), har publicerat en vetenskaplig artikel som visar användningen av systemet i en metod för övervakning av cancerbehandling jämfört med vanlig centrifugtvätt och märkning. Studien är en del av ett större projekt där NIH syftar till att utveckla en klinisk process med hjälp av AcouWash-teknologin där man vill märka immunceller med radioaktiva material, vilket ska bidra till att automatisera manuella processer med pipetter, minimera mänskliga fel och skapa nya applikationer för cancerbehandlingar. Nästa steg av utvärderingen blir att integrera akustoforesiska metoder för att förbereda celler i rätt cellkoncentration som behövs vid inkubation med en radiospårare. Om utvärderingen blir framgångsrik ser vi att AcouWash potentiellt skulle kunna ersätta existerande lösningar inom sjukvården och skapa en ny standard för celltvättning, vilket vidare skulle innebära att AcouSort skapar en ny marknad för AcouWash-systemet och skulle således få tillgång till ytterligare intäktströmmar.

Gemensamt patent med Werfen erhåller nationellt godkännande i USA

Efter kvartalets utgång den 4:e augusti meddelade AcouSort att bolagets och Werfens gemensamma patentansökan hade erhållit nationellt godkännande i USA. Patentansökan avser en akustofluidik-teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Samarbetet har resulterat i att Werfen använder AcouSorts akustofluidik-teknologi i nästa generation av en av deras kliniska diagnostikinstrument. Vid en närmare granskning av patentet i patentdatabasen Espacenet kan det avläsas att det första patentet i patentfamiljen ansöktes om i oktober 2017. Ett patent är giltigt i 20 år från och med ansökningsdatumet vilket innebär att AcouSort och Werfen skulle ha exklusivitet för att använda den ovannämnda separationsmetoden fram tills oktober 2037 vilket skapar en substantiell konkurrensfördel vid kommersialisering av OEM-modulerna. Med godkännandet av detta patent ser vi att AcouSort stärker sitt utgångsläge på den amerikanska marknaden och minskar risken för att framtida kassaflöden skulle eroderas p.g.a. konkurrens från andra aktörer.

AcouSort erhåller 12,2 miljoner kronor i forskningsanslag från EU för exosombaserad forskning

Den 13:e augusti tillkännagav AcouSort via ett pressmeddelande att European Innovation Council (EIC) beviljat AcouSort och bolagets projektpartners i AcouSome-projektet 26 miljoner kronor i forskningsanslag för att utveckla ett akustofluidiskt tunnfilmsaktiverat chip för exosomseparation från blod. Av de 26 miljoner kronorna går 12,2 direkt till AcouSort och resterande del av finansieringen går till AcouSorts partners Lund Universitet, DTU och Day One. Projektet kommer att pågå 36 månader och finansieras fullt ut av EU. Analyst Group intervjuade VD Torsten Freltoft om projektet som kan läsas här.

Kommande milstolpar för AcouSort

Baserat på dagens rapport listar vi några av de milstolpar som kan driva värde för AcouSort framgent:

  • Validering av den semiautomatiska produktionslinjen för produktion av AcouPlasmaOptical med kapacitet att producera 100 000-tals enheter under ett skift
  • Intensifiering av kommersiella aktiviteter i USA och Sverige
  • Gemensam produktutveckling tillsammans med ett kaliforniskt life science-bolag med syfte att använda en akustisk trappningsenhet för att lägga till en viktig funktion till deras befintliga system
  • Fortsätta utvärdera, bygga och etablera OEM-samarbeten genom placering av AcouWash hos life science-bolag

Sammanfattningsvis ser vi att AcouSort har en fortsatt stark finansiell ställning till följd av god kostnadskontroll och är samtidigt i en fördelaktig position för att uppnå framtida milstolpar samt etableras i marknaden som en ledare inom automatiserad provberedning med befintliga och potentiella samarbetspartners.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av AcouSort.