Kommentar på Abelcos Q4-rapport


Abelco publicerade den 24 februari 2021 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Resultatet uppgick till 36,9 MSEK – stark utveckling i noterade iCandy är bidragande
  • Kommande notering av Rightbridge utgör stark trigger
  • Abelco har ett stark momentum att kapitalisera på under 2022

Abelco redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2021 uppgående till 36,9 MSEK, och förklaras primärt av en större värdeökning i iCandy’s aktie, som mellan perioden Q3-Q4-21 har stigit med ca 40 %. Vidare uppgick rörelseresultatet till -932 tSEK för Abelco-koncernen under Q4-21, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med motsvarande period föregående år då rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK. Förklaringen bakom rörelseresultatsförbättringen kan delvis härledas till att Rightbridge inte längre konsolideras in i resultaträkningen givet att Abelcos andel i bolaget understiger 50 %. Vid utgången av Q4-21 uppgick substansvärdet i Abelcos portfölj till 368,9 MSEK, där även Rightbridges värdeökning i senaste kapitalrundan bidrar till det ökade substansvärdet Q-Q.

iCandy växlar upp

iCandy’s fjärde kvartal har varit händelserikt, präglat av flertalet förvärv och framgångsrika kapitalanskaffningar i syfte att finansiera förvärven och accelerera tillväxtssatsningarna. Förvärvet av Lemon Sky har vi vid tidigare tillfällen kommenterat, tillika kapitalanskaffningarna, men genom de ytterligare förvärven av Gameconomy och Storms har iCandy införskaffat ytterligare kompetens in house samtidigt som dessa markerar ett ytterligare steg i iCandys strategi att skapa den ledande integrerade globala spelplattformen för Metaverse.

Q4-21 rapporten kan vi utläsa att iCandy erhöll inbetalningar från kunder om 358 000 AUD, motsvarande 2,4 MSEK, vilket är avsevärt lägre än både Q3-21 (4,8 MSEK) och Q4-20 (8,9 MSEK), vilket Analyst Group bedömer är en effekt att iCandys spel har tappat i popularitet, varför det blir viktigt framgent att iCandy lyckas utveckla nya värdedrivande spel, något vi anser att nyligen gjorda förvärv kommer att understödja. En positiv datapunkt å andra sidan är att iCandy även i det fjärde kvartalet uppvisade positivt kassaflöde, motsvarande 0,14 MSEK, samtidigt som förvärvade Lemon Sky’s oreviderade siffror för helåret 2021 visar på en 21 % högre omsättning än den prognos som kommunicerades vid förvärvstillfället i slutet av november 2021, uppgående till 15,5 MAUD (106 MSEK) med en vinst efter skatt om 2,7 MAUD (18 MSEK). Med samlade krafter blir iCandy inte enkom det största noterade gamingbolaget* på australienska börsen, utan kan, genom kombinerad expertis, ta fram spel för metaverse i AAA-kvalité, vilket Analyst Group bedömer kommer vara en stark tillväxtdrivare och vi kommer därför att följa den utvecklingen noga kommande kvartal.

Kommande notering av Rightbridge utgör stark trigger

I samband med Rightbridges senaste förvärv av e-sportsorganisationen- och akademin Team Singularity i mitten av december 2021 värderades bolaget till 178,4 MSEK, vilket motsvarar en ökning om ca 33 MSEK sedan utgången av Q3-21. Rightbridge står inför en stundande notering, vilken förväntas ske under Q1-22, och har på kort tid skapat ett dynamiskt ekosystem genom bolagets portfölj av bolag inom gaming- och Esportsindustrin, som fram till dags dato är sju till antalet. Genom att etablera ett ekosystem inom gaming och E-sport, som framöver väntas stärkas ytterligare genom nya förvärv och realiserade synergier, ämnar Rightbridge att kapitalisera på den volym och intresse som industrin lockar, vilken ger varumärken och företag åtkomst till såväl Millenials som Generation Z, en demografisk grupp som alltmer vänder sig bort från traditionell och social media. Vi ser med stor tillförsikt på Rightbridges framtid och anser att de har en intressant positionering inom gaming och E-sport som väntas medföra värde till Abelcos aktieägare framöver.

Sammanfattande ord

När vi blickar tillbaka på Abelcos 2021 kan vi konstatera att bolagets investeringsstrategi, tillika inriktning, har gett goda resultat. Substansvärdet har stigit med 48 % under året, från 247,7 MSEK till 368,9 MSEK, vilket framför allt härleds till värdeökningar i den onoterade delen av Abelcos portfölj. Analyst Group anser att Abelco har, med bakgrund av de framsteg som portföljbolagen har gjort under 2021, ett starkt momentum som väntas fortgå även under 2022, där det ska bli extra spännande att få följa utvecklingen i iCandy, Fatberry och Rightbridge, vilka samtliga har tagit stora operationella kliv för att kapitalisera på den ökade digitaliseringen och starka trenderna i respektive bransch.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Abelco.

* I termer av omsättning, lönsamhet, antal anställda och nedladdningar.