Kommentar på Abelcos Q2-rapport


Abelco publicerade den 26 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Resultatet på minus – förklaras primärt av nedjusteringar i de noterade bolagens aktiekurser, det är dock orealiserade tillgångar och ej kassaflödespåverkande
  • Det bubblar i de onoterade portföljbolagen
  • iCandys nya spel Claw stars slår nya rekord
  • Fatberry ökar aggressivt sin tillväxt

Nedrevideringar i de noterade bolagens värderingar belastar resultatet

Abelco redovisar under den andra kvartalet 2021 ett nettoresultat om –67,8 MSEK, vilket vid jämförelse med dels Q2-20 (3,2 MSEK), dels Q1-21 (6,9 MSEK), är en markant skillnad. Bakgrunden till den, till synes, stora nettoförlust härrörs till att Abelco har justerat för de noterade bolagens aktiekurser per den sista juni, något som dock inte är kassaflödespåverkande i enlighet med IFRS regelverk. iCandy är än idag Abelcos största innehav, varför fluktueringar i aktiekursen får stor påverkan, och från utgången av mars 2021 till utgången av juni har iCandys aktiekurs rekylerat ned över 30 %, samtidigt som bolaget per se går från klarhet till klarhet. Mer om det senare i kommentaren.

Flera onoterade portföljbolag levererar

Det malaysiska InsurTech-bolaget Fatberry har de senaste kvartalen tydligt kapitaliserat på den ökade digitaliseringen i landet till följd av pandemin, där fler har fått upp ögonen för att hantera sina försäkringar online. Detta, i kombination med investeringar i plattformen, breddning av produktportföljen och nya partnerskap med försäkringsleverantörer, har resulterat i en kraftig tillväxt. Under H1-21 ökade Fatberry omsättningen till ca 12,4 MSEK, vilket kan jämföras med omsättningen under H2-20 som uppgick till ca 787,5 tSEK, vilket motsvarar en tillväxt om ca 1 500 % YoY. Fatberry har som målsättning att omsätta 20 MSEK under 2021 och är efter första halvåret 2021 på god väg att infria målet. Tillväxten som Fatberry har levererat senaste kvartalet är imponerande givet att bolaget lanserade sin färdiga produkt för mindre än ett år sedan, och visar hur rätt i tiden deras produkt är.

Sedan Abelco etablerade investeringsbolaget Rightbridge (RBV), inom e-sport och gamingvertikalen, har bolaget exekverat på sin förvärvsstrategi, vari bolaget har förvärvat andelar i flera E-sportsbolag såsom Lilmix, ESPL och Epulze. RBV har dessutom erhållit licens för den nordiska marknaden och därtill ingått samarbete med det noterade gamingbolaget Scout Gaming Group kring utveckling av E-sport Fantasy League samt Knot-OK. Senaste finansieringsrundan som genomfördes under Q2-21, där bolaget tog in 55 MSEK i värden genom en riktad emission, värderade bolaget till 145 MSEK Post-Money. Innan sommaren startade även Rightbridge det egna bolaget 1337 eSport AB i syfte att kunna starta och driva ESPL-licensen i Norden och därutöver utveckla egna strukturer och affärer inom e-sportssegmentet. Därtill har RBV initierat processen med att registrera sin aktiebok hos Euroclear för att i närtid kunna notera sig, vilket Analyst Group ser positivt på då det skulle synliggöra ytterligare värden i bolaget och således kunna skapa ytterligare aktieägarvärde för Abelcos aktieägare.

Nya rekord för iCandy

iCandy släppte den 30 juni 2021 det nya spel Claw Stars som på förhand hade över en miljon förregistreringar, vilket var mer än tidigare succéspelet Maskeeters. Under de första 14 dagarna registrerade Claw Stars intäkter om ca 300 000 AUD vilket är en ökning med ca 35 000 AUD från vad Maskeeters registrerade under samma period. Därtill har Claw Stars haft en högre Retention Rate jämfört med Maskeeters, där 3-dagars Retention Rate uppgick till 25 % jämfört med 20 %. Att iCandy gång på gång levererar succéspel som alltjämt når nya rekordnivåer anser Analyst Group ger iCandy ökad vidimering för bolagets interna spelutveckling, som således bäddar för att den starka tillväxten som bolaget har uppvisat senaste kvartalen kan fortgå, om än accelereras, framgent. Att aktiekursen har varit i en nedåtgående trend sedan toppnoteringen under H2-20 väljer vi att inte fästa alltför stor vikt vid, utan så länge bolaget fortsätter att leverera torde aktiekursen följa därefter på sikt. I Q2-rapporten 2021 uppvisade iCandy dock en omsättning om 347 000 AUD, vilket var en minskning med ca 20 % både QoQ och YoY, vilket kan förklara senaste tiden kurspress, men givet att lanseringen av Clawstars skedde i slutet av juni 2021 kommer effekterna av det i stället att visas i Q3-21. Flertalet intressanta triggers finns även inför kommande kvartal. iCandy är till exempel ännu i ett tidigt skede med spellanseringar i Kina, vilket ska genomföras genom licenserade partner, där bolaget sedan tidigare har ingått partnerskap med 9Games och Ohayoo, vilka är Kinas ledande spelutgivare. Under Q2-21 har iCandy dessutom utvecklat stöd för fyra nya språk b.la. mandarin, japanska och koreanska för Maskeeters, och kommunicerade även att bolaget avser att t.ex. implementera ett chattsystem i sina spel så att spelare kan interagera med varandra, något som väntas öka Retention Rate bland bolagets Community. Sammantaget ska det bli spännande att följa iCandy kommande kvartal för att se hur lanseringen i Kina utvecklar sig.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Abelco.