Kommentar på Abelcos Q2-rapport


Abelco publicerade den 29 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Vid utgången av Q2-22 uppgick portföljvärdet till 391 MSEK, en ökning med ca 23 MSEK, eller 6 %, jämfört med portföljvärdet vid ingången av år 2022.
  • Resultatet uppgick till -74,8 MSEK – förklarat av nedgångar i de listade innehaven
  • Rightbridge har fått klartecken från Nasdaq – medför en mer likvid portfölj i Abelco
  • iCandy redovisar rekordintäkter – omsättningen under H1-22 uppgick till ca 12,7 MAUD

Vid utgången av Q2-22 uppgick Abelcos portföljvärde till 391 MSEK, en ökning med ca 23 MSEK, eller 6 %, jämfört med portföljvärdet vid ingången av år 2022. Vidare redovisar Abelco ett nettoresultat för H1-22 uppgående till -74,8 MSEK, vilket förklaras av en nedgång i de noterade innehaven, där bl.a. iCandys aktie har halverats under första halvåret av 2022, men samtidigt återhämtat sig något efter periodens slut. Omsättningen uppgick till 3,9 MSEK (2,6) där omsättningsökningen mot jämförbart kvartal föregående år är en effekt av en ökad debitering av rådgivning till portföljbolagen.

Kassan i moderbolaget Abelco uppgick vid utgången av Q2-22 till 3,7 MSEK, att jämföra med 5,4 MSEK vid utgången av Q4-21, vilket resulterar i en burn rate om ca -0,3 MSEK/månad under H1-22. Även om Abelco under halvåret har refinansierat bolagets lånestruktur, ser Analyst Group en möjlighet till avyttringar under andra halvan av året, detta då lånet med Modelio Equity om 10 MSEK löper fram till februari 2023. Dock visar moderbolaget, vid exkludering av den reservering som gjorts till Skatteverket om ca 3 MSEK, på ett positivt kassaflöde under H1-22 då Abelco har realiserat en viss likvid under de första sex månaderna genom tidigare gjorda avyttringar. Det återstår dock att se om flera avyttringar ligger i planerna.

Rightbridge har fått klartecken från Nasdaq – notering är ett faktum

Efter viss försening från vad tidigare har kommunicerats från Abelco är nu noteringen av Rightbridge ett faktum. Den 22 juni 2022 kommunicerades att det redan listade bolaget Agilit Holding avsåg att genomföra ett omvänt förvärv av Rightbridge, i en transaktion som värderar till Rightbridge till 180 MSEK, varpå noteringsgodkännandet av Nasdaq erhölls den 17 augusti 2022. Analyst Group noterar att intresset för Rightbridge (genom Agilit) har varit starkt sedan det omvända förvärvet, vilket har kommit i uttryck genom en ökad likviditet i Agilit (indirekt Rightbridge), fler aktieägare och en kraftigt stigande aktiekurs, i vilken har stigit från 0,12 kr per aktie som Agilit handlades till innan annonseringen av det omvända förvärvet till ca 0,24 kr per aktie. Analyst Group ser positivt på utvecklingen samtidigt som noteringen medför att underliggande värden i Abelco synliggörs och gör portföljen som sådan mer likvid.

iCandy redovisar rekordintäkter, inleder nytt återköpsprogram och fortsätter förvärvsresa under Q2-22

iCandy presenterade den 1 augusti 2022 bolagets Q2-22, vilken visade på rekordintäkter om 8,2 MAUD (60,4 MSEK), motsvarande en tillväxt om 82 % jämfört med föregående kvartal (Q1-22). För halvåret 2022 uppgick intäkterna till 12,7 MAUD (93,5 MSEK) och utvecklingen under H1-22 är i linje med Analyst Groups estimat, där vi bedömer att iCandy är på god väg att nå vår omsättningsprognos om 214,2 MSEK för år 2022 i ett Base scenario.

I rapporten kan vi dock utläsa att NFT-projektet med Froyo Games, vilken kommunicerades den 23 mars 2022, har dragits med förseningar avseende lanseringen av avatarserien ”The League of Super Misfits” och där projektet nu förväntas färdigställas under Q4-22, istället för under Q2-22 som tidigare kommunicerades. iCandy är garanterade bruttointäkter om 4 MAUD (28 MSEK) för den kommersiella lanseringen av Misfits-serien, vilka ska betalas inom sex månader från det att iCandys arbete har överlåtits till Froyo, vilket nu förväntas ske under Q4-22. Denna försening medför inte att vi ämnar revidera omsättningsprognosen för helåret 2022, då vi i Q2-rapporten samtidigt kan utläsa att dotterbolaget Lemon Sky Studios ser en stark efterfrågan för bolagets spelutvecklingstjänster till större globala AAA-spelstudios, där Lemon Sky:s pipeline av resurser för närvarande är fyllda av efterfrågan för de kommande tre åren. Som ett resultat av det ämnar bolaget öka rekryteringen av personal, med en målbild om att öka antalet anställda med 20 % vid utgången av år 2022 för att öka expansionstakten. Vidare fortlöper utvecklingen av iCandys första AAA-metaversespel, Metal Genesis, i en hög takt, där en spelbar demoversion väntas lanseras under Q4-22.

En annan positiv datapunkt ur rapporten som Analyst Group vill lyfta fram är det faktum att iCandy under Q2-22 uppvisade ett positivt operativt kassaflöde om 0,2 MAUD (1,1 MSEK), vilket är ett resultat av rekordintäkter i kombination med effektiviseringar inom kostnadsbasen, delvis förklarat av kostnadssynergier från genomförda förvärv. Kassan minskade dock Q-Q med ca -14,4 MAUD och uppgick till 28,3 MAUD (208 MSEK), men härleds i huvudsak till slutbetalningar relaterat till förvärven av Lemon Sky, Flying Sheep Studios och Gameeconomy, vilka är av engångskaraktär. Flying Sheep Studios är ett tyskt spelutvecklingsbolag som iCandy förvärvade under Q2-22, vilka stärker iCandys backend-teknologi inom utvecklingen av Metaverse-spel, likväl bolagets närvaro på den europeiska marknaden.

Slutligen har iCandy meddelat om, likväl påbörjat, ett ytterligare återköpsprogram om upp till 135 miljoner aktier, ca 11 % av utestående aktier, då styrelsen bedömer att nuvarande aktiekurs inte reflekterar det underliggande värdet samt tillväxtpotentialen för iCandy. Återköpsprogrammet möjliggörs av iCandys starka kassa och att bolaget i Q2-22 uppvisade operationell lönsamhet, vilket sammantaget är positivt för Abelco som övertid ges ett större ägande iCandy.

Avslutningsvis anser Analyst Group att Abelco har, trots ett utmanande marknadsklimat, visat relativ styrka genom att det underliggande portföljvärdet under H1-22 stigit med 6 %. Den bidragande faktorn bakom utveckling är, trots att de noterade innehaven har minskat signifikant i värde, är den transaktion som Abelco genomförde i ASEAN Fintech Group (”AFG”) den 31 mars 2022 samt AFG:s efterföljande emission kort därpå som medförde en avsevärd värdeökning samt ett ökat direkt ägande för Abelco genom ett avtalat värderingsskydd. Vid tidpunkten för transaktionen den 31 mars var Abelcos andel i AFG värderad till 64,8 MSEK och i samband med AFG:s emission den 19 april 2022 var motsvarande andel värd 179,4 MSEK, en ökning om ca 115 MSEK. Sammantaget anser Analyst Group att detta vidimerar Abelcos investeringsstrategi samt förmåga att identifiera attraktiva investeringar som medför starkt aktieägarvärde. Abelco är ett av de noterade investmentbolagen med högst substansrabatt för närvarande, vilket Analyst Group anser är anmärkningsvärt givet de framsteg som Abelco påvisat hittills under år 2022, likväl under år 2021. I takt med att fler av Abelcos portföljbolag noteras bör, enligt Analyst Group, substansrabatten reduceras över tid.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Abelco.